Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Nanoproszki ceramiczne
Course of study:
2017/2018
Code:
CIM-2-102-MN-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Mikro i nanotechnologie materiałowe
Field of study:
Materials Science
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Bućko Mirosław (bucko@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. inż. Bućko Mirosław (bucko@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii w szczególności technologii nanoproszków ceramicznych. IM2A_K06 Examination,
Test
M_K002 Prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne w zakresie wytwarzania i stosowania nanoproszków. IM2A_K07 Examination,
Test
Skills
M_U001 Potrafi opracować i przedstawić ustnie rezultaty badań, w języku polskim lub w języku angielskim, stosując techniki wizualizacji komputerowej. IM2A_U04 Presentation
Knowledge
M_W001 Ma szczegółową wiedzę z zakresu metod syntezy nanomateriałów w szczególności nanoproszków. IM2A_W07 Examination,
Test,
Presentation
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę z zakresu projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowych w szczególności nanoproszków ceramicznych. IM2A_W09 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii w szczególności technologii nanoproszków ceramicznych. + - - - - - - - - - -
M_K002 Prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne w zakresie wytwarzania i stosowania nanoproszków. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi opracować i przedstawić ustnie rezultaty badań, w języku polskim lub w języku angielskim, stosując techniki wizualizacji komputerowej. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma szczegółową wiedzę z zakresu metod syntezy nanomateriałów w szczególności nanoproszków. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę z zakresu projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowych w szczególności nanoproszków ceramicznych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami otrzymywania, właściwościami oraz zastosowaniem nanoproszków ceramicznych. Tematyka wykładów:
1. Definicja nanomateriałów i nanotechnologii – podejścia bottom-up i top-down, podstawowa charakterystyka nanomateriałów, rola powierzchni swobodnej, zależność energii i stanu powierzchni od jej krzywizny, nanoproszki naturalne i syntetyczne;
2. Fizykochemiczne podstawy syntezy nanoproszków – termodynamika i kinetyka krystalizacji, zarodkowanie homo- i heterogeniczne, sposoby kontrolowania procesu wzrostu kryształów;
3. Fizyczne metody syntezy nanoproszków – specjalne metody rozdrabniania, PVD, parowanie-kondensacja;
4. Chemiczne metody syntezy nanoproszków – zol-żel, wymuszona hydroliza, metody aerozolowe, metody płomieniowe, SHS,
5. Nanoproszki specjalne – fulereny, nanorurki, nanoproszki hybrydowe, core-shell, nanoproszki metaliczne;
6. Metody charakterystyki nanoproszków – XRD, SAXS, SEM, TEM, AFM, kondensacja kapilarna,
7. Zastosowanie nanoproszków – nanoelektronika molekularna, sensory, katali-zatory, ogniwa fotoelektrochemiczne, materiały fotoniczne, nanomateriały bioaktywne;

Seminar classes:

Tematyka zajęć seminaryjnych:
1. Sylwetka i “wykład” Richarda Feynmana;
2. Maszyny molekularne;
3. Biochipy;
4. Nanoelektronika i plazmonika;
5. Nanomagnetyki i spintronika;
5. Metamateriały;
6. Nanotkaniny;
7. Nanomateriały w terapii celowanej

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Examination or Final test 8 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Participation in seminar classes 15 h
Preparation for classes 12 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena końcowa = 0,25 x ocena z seminarium + 0,75 ocena z egzaminu

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. M. Jurczyk, Nanomateriały: wybrane zagadnienia. Wydaw. Polit. Poznań., 2001;
2. M. Jurczyk, J. Jakubowicz, Nanomateriały ceramiczne. Wydaw. Polit. Poznań., 2004;
3. K.J. Kurzydłowski, M. Lewandowska, M. Andrzejczuk, Nanomateriały inżynierskie: konstrukcyjne i funkcjonalne. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010;
4. M.W. Richert, Inżynieria nanomateriałów i struktur ultradrobnoziarnistych. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2006;
5. M. Leonowicz, Nanokrystaliczne materiały magnetyczne, WNT, Warszawa 1998;

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None