Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technologies of structural materials
Course of study:
2017/2018
Code:
CIM-2-105-MN-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Mikro i nanotechnologie materiałowe
Field of study:
Materials Science
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
Responsible teacher:
dr hab. inż. Pyda Waldemar (pyda@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Pyda Waldemar (pyda@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi myśleć w sposób kreatywny i działać w sposób przedsiębiorczy. Prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne. IM2A_K03, IM2A_K07 Examination
Skills
M_U001 Posiada pogłębioną umiejętność doboru procesów technologicznych do wytwarzania zaawansowanych materiałów ceramicznych. IM2A_U11
M_U002 Potrafi zaplanować i zaprojektować linię wytwórczą wyrobu ceramicznego. Potrafi sformułować procesy jednostkowe dla technologii materiałowych IM2A_U16, IM2A_U13 Examination
Knowledge
M_W001 Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu fizykochemii potrzebną do opracowania technologii wytworzenia konstrukcyjnych materiałów ceramicznych, włączając w to kompozyty zawierające fazy ceramiczne, nanoceramikę i materiały włączane równocześnie do grupy ceramiki funkcjonalnej. Ma poszerzoną wiedzę umożliwiającą projektowanie materiałowe produktów o założonej budowie i właściwościach użytkowych. Ma wiedzę o aktualnych trendach rozwojowych inżynierii materiałowej i najistotniejszych nowych materiałach i technologiach materiałowych. IM2A_W03, IM2A_W07, IM2A_W15, IM2A_W09 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi myśleć w sposób kreatywny i działać w sposób przedsiębiorczy. Prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Posiada pogłębioną umiejętność doboru procesów technologicznych do wytwarzania zaawansowanych materiałów ceramicznych. + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaplanować i zaprojektować linię wytwórczą wyrobu ceramicznego. Potrafi sformułować procesy jednostkowe dla technologii materiałowych + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu fizykochemii potrzebną do opracowania technologii wytworzenia konstrukcyjnych materiałów ceramicznych, włączając w to kompozyty zawierające fazy ceramiczne, nanoceramikę i materiały włączane równocześnie do grupy ceramiki funkcjonalnej. Ma poszerzoną wiedzę umożliwiającą projektowanie materiałowe produktów o założonej budowie i właściwościach użytkowych. Ma wiedzę o aktualnych trendach rozwojowych inżynierii materiałowej i najistotniejszych nowych materiałach i technologiach materiałowych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Technologie materiałów konstrukcyjnych

Treść wykładu:
I. Technologie oparte na proszkach
1. Procedury podstawowe:
a) metody otrzymywania proszków: mokre metody chemiczne – proces Bayera, procesy strąceniowe, metoda Achesona,
b) metody wytwarzania mas mokrych, suchych i plastycznych,
c) przegląd metod formowania
d) procedura wypalania dodatków organicznych
e) przegląd metod spiekania:
f) procedury obróbki maszynowej
2. Procedury zaawansowane
a) spiekanie reakcyjne, natryskiwanie proszków, sitodruk, techniki alternatywne
II. Technologie bezproszkowe
1. Procedury chemiczne – procesy sol-gel, termoliza prekursorów,
2. Procedury osadzania z fazy gazowej – metody epitaksjalne (LPE, MBE, IBAD, MOVPE), metody CVD i PVD,
3. Procedury mineralizacji inspirowane przyrodą – procesy samoorganizacji,
III. Spiekanie proszków w zastosowaniu do wytwarzania materiałów o wymaganej mikrostrukturze.
1. Podstawy spiekania
2. Spiekanie w fazie stałej i spiekanie lepkościowe – mechanizmy spiekania, analiza teoretyczna, prawo skalowe Herringa, diagramy spiekania, spiekanie przy zastosowaniu zewnętrznego ciśnienia, współczynnik wzmocnienia naprężeń spiekania, równania spiekania.
3. Rozrost ziaren a kontrola mikrostruktury – cechy ogólne, dojrzewanie Ostwalda, ciągły i nieciągły rozrost ziaren, mechanizmy kontrolujące ruchliwość granic, ewolucja mikrostruktury porowatych materiałów, konkurencja pomiędzy zagęszczaniem i rozrostem ziaren, zasady postępowania przy spiekaniu ceramiki o kontrolowanej mikrostrukturze.
4. Spiekanie z fazą ciekłą – podstawy, etapy, czynniki termodynamiczne i kinetyczne, warstwy na granicach ziarnowych, mechanizmy spiekania, prasowanie na gorąco układów z fazą ciekłą, spiekanie aktywowane, witryfikacja.
5. Specyficzne problemy spiekania – efekty niejednorodności, spiekanie nieswobodne, efekty dodatków tworzących roztwory stałe, spiekanie reakcyjne, spiekanie lepkościowe z krystalizacją.
6. Parametry procesu spiekania i praktyczne aspekty spiekania konwencjonalnego, mikrofalowego i ciśnieniowego.
IV. Technologia wytwarzania ceramicznych struktur mezoskopowych, komórkowych i nanostruktur.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 28 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

OK = 0,9 x OE + 0,1 x OF
gdzie:
OK – ocena końcowa,
OE – ocena z egzaminu,
OF – ocena frekwencji na wykładach, które są obowiązkowe.

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH, podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień
zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na
zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla
przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów
niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:

1. F. Aldinger, V.A.Weberrus: Advanced Ceramics and Future Materials, WILEY-VCH, 2010.
2. R. Pamuch: Współcesne materiały ceramiczne, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2005.
3. R. Riedel, I-W. Chen: Ceramic Science and Technology, WILEY-VCH, 2008.
4. M.N. Rahaman: Sintering of Ceramics, CRC Press, 2008.
5. Handbook of Advanced Ceramics: Somiya i in., Elsevier Academic Press, 2003.
6. W.E. Lee, W. M. Rainforth, Ceramic microstructures, Property Control by Processing, Chapman @ Hall,
1994.
7. L. D. Dobrzański, Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe, WNT, 2006.
8. M. Ashby, Materiały Inżynierskie, vol. 1,2, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2006.
9. D.W. Richerson, Modern Ceramic Engineering, Properties, Processing and Use in Design, Taylor &
Francis, wydanie 3., 2006.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. http://www.bpp.agh.edu.pl/new/?wydz=2&odR=0&doR=2016
2. http://www.bpp.agh.edu.pl/bpp.phtml

Additional information:

None