Module also offered within study programmes:
Code Study programme
CTC-2-2##-AK-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-275-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-261-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-233-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-289-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CCE-2-210-WC-s Ceramics (Wzornictwo ceramiki i szkła) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-247-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-218-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-219-TC-s Chemical Technology (Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-230-TC-s Chemical Technology (Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-313-MF-s Materials Science (Materiały funkcjonalne) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-314-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-210-TM-s Chemical Technology (Technologia materiałów budowlanych) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-216-TS-s Chemical Technology (Technologia szkła i powłok amorficznych) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-204-BK-s Materials Science (Biomateriały i kompozyty) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-205-MF-s Materials Science (Materiały funkcjonalne) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-205-MN-s Materials Science (Mikro i nanotechnologie materiałowe) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-216-FM-s Materials Science (Functional Materials) - full-time studies second-cycle studies
CCE-2-208-MK-s Ceramics (Materiały dla konserwacji i rewitalizacji) - full-time studies second-cycle studies
CCE-2-211-CT-s Ceramics (Ceramika techniczna i konstrukcyjna) - full-time studies second-cycle studies
General information:
Name:
Nieorganiczne materiały jonowo-kowalencyjne
Course of study:
2017/2018
Code:
CIM-2-205-MN-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Mikro i nanotechnologie materiałowe
Field of study:
Materials Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Mozgawa Włodzimierz (mozgawa@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Mozgawa Włodzimierz (mozgawa@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość konieczności ciągłego poszerzania swojej wiedzy z zakresu materiałów jonowo-kowalencyjnych. Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion,
Test results
Skills
M_U001 Student potrafi ocenić wpływ modyfikacji struktury na własności materiałów jonowo-kowalencyjnych Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion,
Test results
M_U003 Student potrafi określić podstawowe własności materiału jonowo-kowalencyjnego na podstawie jego struktury Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion,
Test results
Knowledge
M_W001 Student posiada widzę na temat struktury i właściwości nieorganicznych materiałów jonowo-kowalencyjnych Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion,
Test results
M_W002 Student ma wiedzę dotyczącą budowy rożnych grup materiałów w powiązaniu z ich własnościami Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion,
Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość konieczności ciągłego poszerzania swojej wiedzy z zakresu materiałów jonowo-kowalencyjnych. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi ocenić wpływ modyfikacji struktury na własności materiałów jonowo-kowalencyjnych - - - - - + - - - - -
M_U003 Student potrafi określić podstawowe własności materiału jonowo-kowalencyjnego na podstawie jego struktury - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada widzę na temat struktury i właściwości nieorganicznych materiałów jonowo-kowalencyjnych - - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę dotyczącą budowy rożnych grup materiałów w powiązaniu z ich własnościami - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:
Struktura materiałów jonowo-kowalencyjnych i ich wlaściwości

1.Ciała krystaliczne i amorficzne.
2.Wielościany kowalencyjne i koordynacyjne.
3.Pojęcie wiązania chemicznego. Rodzaje wiązań. Trójkąt wiązań.
4.Typy sieci w kryształach.
5.Wiązanie jonowei kowalencyjne.
6.Struktury homo- i heterodesmiczne.
7.Model kryształów jonowych. Reguły Paulinga.
8. Elektroujemność.
9.Struktury kowalencyjne, jonowe i jonowo-kowalencyjne.
10.Tlenki metali: M3O, M2O, MO, M2O3.
11.Tlenki złożone: ABO2, ABO3, ABO4, AB2O4.
12.Sole kwasów tlenowych.
13.Polimery nieorganiczne. Fosforany. Borany. Krzemiany.
14.Zeolity: struktura, właściwości, zastosowania i kierunki badań.
15.Metody badań materiałów jonowo-kowalencyjnych: chemiczne, mikroskopowe, termiczne, dyfrakcyjne, spektroskopowe.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Examination or Final test 2 h
Participation in seminar classes 30 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z testu zaliczeniowego daje pierwszą część oceny z zajęć seminaryjnych (T)
Ocena za prezentację daje drugą część oceny z zajęć seminaryjnych (P)
W przypadku jeżeli student nie uzyskał oceny pozytywnej w pierwszym terminie ocena
odpowiednio T lub P jest średnią arytmentyczną ocen uzyskanych we wszystkich terminach.
Jeżeli średnia jest niższa niż 3.0 a student uzyskał ocenę pozytywną przyjmuję się ocenę 3.0.
Ocena końcowa (OK) liczona jest ze wzoru OK=0.5T+0.5P

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. F. Wells, „Strukturalna chemia nieorganiczne”, WNT, Warszawa, 1993.
2. Dereń, J. Haber, R. Pampuch, „Chemia ciała stałego”, PWN, Warszawa, 1975.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None