Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zarządzanie produkcją, usługami i personelem
Course of study:
2017/2018
Code:
CIM-2-303-MN-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Mikro i nanotechnologie materiałowe
Field of study:
Materials Science
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Partyka Janusz (partyka@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Partyka Janusz (partyka@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K002 prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne IM2A_K07 Activity during classes,
Involvement in teamwork
M_K003 ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie i zespołowo zadania, potrafi kierować zespołem IM2A_K04, IM2A_K02 Activity during classes,
Scientific paper,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia IM2A_U05, IM2A_U12 Activity during classes,
Oral answer,
Involvement in teamwork
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej; zna zasady bezpieczeństwa dotyczące eksploatacji materiałów IM2A_W17 Activity during classes,
Oral answer,
Presentation,
Scientific paper
M_W002 Ma podstawową wiedzę w zakresie zarządzania produkcją, usługami i zasobami ludzkimi, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej, zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości IM2A_W18 Activity during classes,
Presentation
M_W003 Potrafi optymalnie dobrać metody i narzędzia służące do rozwiązania zadań inżynierskich typowych dla inżynierii materiałowej, uwzględniając zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą IM2A_U17 Activity during classes,
Involvement in teamwork
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K002 prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne - - - - - - - - - - -
M_K003 ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie i zespołowo zadania, potrafi kierować zespołem - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej; zna zasady bezpieczeństwa dotyczące eksploatacji materiałów - - - - - - - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę w zakresie zarządzania produkcją, usługami i zasobami ludzkimi, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej, zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości + - - - - + - - - - -
M_W003 Potrafi optymalnie dobrać metody i narzędzia służące do rozwiązania zadań inżynierskich typowych dla inżynierii materiałowej, uwzględniając zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą - - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Zarządzanie

  Definicje, zarządzanie historycznie, definicje i pojęcia, tradycyjne narzędzia zarządzania
  Style kierowania, style zarządzania, metody, modele, współczesne teorie zarządzania, zarządzanie czasem (jak efektywnie wykorzystać czas)

 2. Zarządzanie – systemy zarządzania jakością i przez jakość

  Systemy ISO (zarządzanie jakością, zarządzanie przez jakość), Six Sigma

 3. Koszty produkcji, raporty finansowe, budżet

  Podstawy rachunkowości, sprawozdania finansowe (bilans, rachunek wyników, przepływy finansowe, koszty produkcji, odchylenia kosztów, koszty a efektywność), jak tworzyć budżet produkcyjny.

 4. Statystyka w zarządzaniu procesem produkcyjnym

  Statystyka w zarządzaniu, dane statystyczne, kart Shewharta, statystyczna analiza danych, jak skutecznie wykorzystać dane statystyczne by poprawić efektywność produkcji

 5. Zarządzanie personelem (wybrane aspekty prawne)

  Kodeks pracy – wybrane aspekty prawa pracy, umowy o pracę, zwalnianie pracownika, mobbing w pracy

 6. Zarządzanie personelem

  Metody, style zarządzania, typy i postawy pracowników, motywowanie, nagradzać czy karać, ocena pracownika.

 7. Ergonomia pracy

  Środowisko pracy, czynniki utrudniające i ułatwiające prace, jak stworzyć idealne warunki pracy, ergonomia a efektywność produkcji

 8. Rola logistyki w przedsiębiorstwie produkcyjnym

  Definicja logistyki, logistyka zewnętrzna i wewnętrzna, strategie logistyczne, zarządzanie łańcuchem dostaw

 9. Praca zespołowa

  Jakie korzyści płyną z pracy zespołowej, jak wdrażać systemy pracy zespołowej, jak budować efektywne zespoły, analiza SWOT pracy zespołowej

 10. Komunikacja interpersonalna

  Komunikacja, sposoby komunikacji wewnątrz struktur produkcyjnych, jak skutecznie wykorzystywać komunikację interpersonalną w zarządzaniu produkcją, zakłócenia w komunikacji w przedsiębiorstwie produkcyjnym

 11. Etyka w pracy inżyniera

  Etyka, etyka w pracy inżyniera, etyka w biznesie, etyka pomaga czy przeszkadza w skutecznym zarządzaniu

Seminar classes:
 1. A. Nowoczesne trendy w zarządzaniu
 2. B. Analiza wybranych przypadków w zarządzaniu (symulacje sytuacyjne)
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Preparation for classes 20 h
Realization of independently performed tasks -5 h
Participation in seminar classes 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Merytoryczna ocena prezentacji: 50%
Sposób przeprowadzenia prezentacji: 20%
Aktywność podczas seminarium: 30%

Prerequisites and additional requirements:

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych

Recommended literature and teaching resources:

1. Zakrzewska-Bielawska Agnieszka – PodsatwZarządzania, Wyd. Wolters Kluwer 2012
2. Ken Blanchard – Pakiet Jednominutowy Menadżer, Wyd. MT Biznes, 2012-11-23
3. Praca zbiorowa – Zarządzanie, teoria i praktyka, PWN, 2011
4. Zdzisława Janowska – Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE 2011
5. Dave Ulrich – Nowoczesna zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Wolters Kluwer 2010
6. Kodeks Pracy; http://www.pip.gov.pl/html/pl/html/k0000000.htm
7. Kiełtyka Leszek – Komunikacja w zarządzaniu, Wyd. PLACET, 2002
8. Joann Baney – Komunikacja interpersonalna, Wolters Kluwer 2009

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None