Module also offered within study programmes:
Code Study programme
CTC-2-314-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-412-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-413-MF-s Materials Science (Materiały funkcjonalne) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-324-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-306-FM-s Materials Science (Functional Materials) - full-time studies second-cycle studies
CCE-2-314-WC-s Ceramics (Wzornictwo ceramiki i szkła) - full-time studies second-cycle studies
CCE-2-314-CT-s Ceramics (Ceramika techniczna i konstrukcyjna) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-312-TC-s Chemical Technology (Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-307-TS-s Chemical Technology (Technologia szkła i powłok amorficznych) - full-time studies second-cycle studies
CCE-2-311-MK-s Ceramics (Materiały dla konserwacji i rewitalizacji) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-308-TM-s Chemical Technology (Technologia materiałów budowlanych) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-314-BK-s Materials Science (Biomateriały i kompozyty) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-306-MN-s Materials Science (Mikro i nanotechnologie materiałowe) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-314-MF-s Materials Science (Materiały funkcjonalne) - full-time studies second-cycle studies
CCE-1-001-s Ceramics - full-time studies first-cycle studies
CIM-1-042-s Materials Science - full-time studies first-cycle studies
CCB-1-017-s Chemistry of Building Materials - full-time studies first-cycle studies
General information:
Name:
Theory and practice of ceramics processes
Course of study:
2017/2018
Code:
CIM-2-306-MN-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Mikro i nanotechnologie materiałowe
Field of study:
Materials Science
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
Responsible teacher:
dr hab. inż. Pyda Waldemar (pyda@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Moskała Norbert (nmos1@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Pyda Waldemar (pyda@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne; potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy IM2A_K03 Activity during classes,
Oral answer,
Presentation,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 ma pogłębione umiejętności posługiwania się terminologią angielską oraz wiedzią z zakresu technologii wytwarzania technicznej ceramiki zaawansowanej w celu uzyskania produktów o założonych właściwościach użytkowych; posługuje się poprawnie nazewnictwem angielskim w zakresie technologii ceramicznych; potrafi zaprojektować i wytworzyć wyrób ceramiczny o określonych parametrach użytkowych posługując się źródłami informacji napisanymi w języku angielskim; IM2A_U03 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Presentation,
Test results,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu procesów wykorzystywanych w technologiach wytwarzania materiałów ceramicznych, ich fizykochemii oraz czynników odpowiedzialnych za wynikowe właściwości użytkowe ceramiki; ma zweryfikowaną wiedzę z zakresu adekwatnych fizykochemicznych metod badań właściwości materiałów ceramicznych, w tym nanomateriałów i kompozytów z osnową ceramiczną IM2A_W15 Activity during classes,
Test,
Oral answer
M_W002 zna trendy rozwojowe w zakresie nowoczesnych technologii wykorzystywanych w inżynierii materiałów ceramicznych; posiada poszerzoną znajomość technicznej terminologii angielskiej w zakresie technologii i inżynierii materiałów ceramicznych IM2A_W15 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Presentation,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne; potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 ma pogłębione umiejętności posługiwania się terminologią angielską oraz wiedzią z zakresu technologii wytwarzania technicznej ceramiki zaawansowanej w celu uzyskania produktów o założonych właściwościach użytkowych; posługuje się poprawnie nazewnictwem angielskim w zakresie technologii ceramicznych; potrafi zaprojektować i wytworzyć wyrób ceramiczny o określonych parametrach użytkowych posługując się źródłami informacji napisanymi w języku angielskim; - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu procesów wykorzystywanych w technologiach wytwarzania materiałów ceramicznych, ich fizykochemii oraz czynników odpowiedzialnych za wynikowe właściwości użytkowe ceramiki; ma zweryfikowaną wiedzę z zakresu adekwatnych fizykochemicznych metod badań właściwości materiałów ceramicznych, w tym nanomateriałów i kompozytów z osnową ceramiczną - - - - - + - - - - -
M_W002 zna trendy rozwojowe w zakresie nowoczesnych technologii wykorzystywanych w inżynierii materiałów ceramicznych; posiada poszerzoną znajomość technicznej terminologii angielskiej w zakresie technologii i inżynierii materiałów ceramicznych - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:
Content of seminars

The course is designed to give the basics of modern ceramic engineering. The main objectives are to review the fabrication processes used for manufacturing ceramic components, and discuss the relationship between properties of advanced ceramics and processing. Objectives of the subject are as follows:
1. Ceramic powder processing: Structure and characteristics of ceramic powders. Preparation methods of ceramic powders with controlled properties – bottom up and top down methods: soft chemical methods, SHS, grinding. Sizing. Controlled agglomeration.
2. Shape-forming processes and drying: Uniaxial and isostatic pressing. Slip casting. Extrusion. Injection molding. Tape forming. Advanced colloidal forming methods. Green machining.
3. High temperature consolidation: Theory of sintering – stages, mechanisms and control, liquid and solid phase sintering. Advanced densification methods: hot pressing, hot isostatic pressing, field assisted sintering technology, infiltration, vapour processing. Final machining.
4. Manufacturing and properties of ceramic matrix composites reinforced with particulates and fibres. Fibres for ceramic composites. Processes to fabricate ceramic fiber composites. Properties of CFC.
5. Processes for manufacturing glass ceramics, cellular structures and ceramic thin films.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 82 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in seminar classes 30 h
Preparation for classes 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ok = s, gdzie s – ocena z seminarium

Prerequisites and additional requirements:

Nie dotyczą

Recommended literature and teaching resources:

1. D.W. Richerson, “Modern Ceramic Engineering, Properties, Processing, and Use in Design”, CRC Taylor & Francis 2006.
2. S. Somiya et al., “Handnook of Advanced Ceramics”, Volume 1, Elsevier 2003.
3. R. Riedel, I-Wei Chen, Ceramic Science and Technology, v.1. Structures, VILEY-VCH, 2008.
4. M. N. Rahaman, „Sintering of Ceramics” CRC Press 2008.
5. The most recent publications on advanced ceramic processes will be indicated.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Efekty kształcenia:
Wiedzia – 1. ma uporządkowaną wiedzę z zakresu procesów wykorzystywanych w technologiach wytwarzania materiałów ceramicznych i czynników odpowiedzialnych za wynikowe właściwości użytkowe,
Wiedzia – 2. posiada poszerzoną znajomość technicznej terminologii angielskiej,
Umiejętności – 3. ma pogłębione umiejętności posługiwania się terminologią angielską oraz wiedzią z zakresu technologii wytwarzania technicznej ceramiki zaawansowanej w celu uzyskania produktów o założonych właściwościach użytkowych
Kompetencje społeczne – 4. prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne