Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mechanika
Course of study:
2017/2018
Code:
WIN-1-204-s
Faculty of:
Drilling, Oil and Gas
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Oil and Gas Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Dąbrowski Karol (karol.dabrowski@agh.edu.pl)
Academic teachers:
mgr inż. Polański Krzysztof (polanski@agh.edu.pl)
dr Dąbrowski Karol (karol.dabrowski@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 potrafi rozwiązać zagadnienia z zakresu redukcji układu sił przyłożonego do bryły sztywnej. IN1A_U01 Test
M_U002 potrafi rozwiązać zagadnienia z zakresu warunków równowagi belek prostych. IN1A_U01, IN1A_U02 Test
M_U003 potrafi rozwiązać zagadnienia redukcji płaskiego, ogólnego układu sił przy użyciu oprogramowania komputerowego. IN1A_U01, IN1A_U02 Completion of laboratory classes
Knowledge
M_W001 ma wiedzę na temat zagadnień z dziedziny statyki, kinematyki i dynamiki. IN1A_W02 Test
M_W002 zna istotę dziedzin nauki wchodzących w skład mechaniki klasycznej tzn. statyki, kinematyki i dynamiki. IN1A_W02 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 potrafi rozwiązać zagadnienia z zakresu redukcji układu sił przyłożonego do bryły sztywnej. - + - - - - - - - - -
M_U002 potrafi rozwiązać zagadnienia z zakresu warunków równowagi belek prostych. - + - - - - - - - - -
M_U003 potrafi rozwiązać zagadnienia redukcji płaskiego, ogólnego układu sił przy użyciu oprogramowania komputerowego. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma wiedzę na temat zagadnień z dziedziny statyki, kinematyki i dynamiki. + - - - - - - - - - -
M_W002 zna istotę dziedzin nauki wchodzących w skład mechaniki klasycznej tzn. statyki, kinematyki i dynamiki. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Wprowadzenie do przedmiotu

  Zakres materiału, literatura, zasady zaliczenia, rys historyczny rozwoju mechaniki klasycznej i podstaw mechaniki analitycznej, relatywistycznej i kwantowej, podstawowe definicje.

 2. Płaski układ sił

  Siła jako wektor, Płaski środkowy układ sił, Wielobok sił, Przedstawienie analityczne siły, Składanie dwóch sił równoległych, Para sił, Moment pary sił, Składanie par sił na płaszczyźnie, Moment siły względem bieguna, Redukcja płaskiego układu sił, Równowaga płaskiego układu sił.

 3. Dowolny układ sił

  Rzuty sił na osie układu kartezjańskiego, Twierdzenie Varignona, Moment siły względem osi, Redukcja dowolnego układu sił, Parametr układu sił, Składowe wektora i momentu głównego sił, Skrętnik, Równanie osi centralnej, Szczególne przypadki redukcji, Redukcja układu sił równoległych, Kratownice, Równowaga sił działających na ciało sztywne.

 4. Geometria mas i tarcie

  Środek ciężkości ciała, Moment statyczny pola, Masowe momenty bezwładności i dewiacji, Twierdzenie Steinera, Transformacja momentów bezwładności i dewiacji przekroju pręta, Tarcie suwne, Opór toczenia, Klin, Hamulce.

 5. Kinematyka ruchu punktu materialnego

  Równanie ruchu, Trajektoria i prędkość punktu, Prędkość i przyspieszenie punktu – opis wektorowy, Prędkość kątowa, Prędkość polowa, Składowe przyspieszenia, Klasyfikacja ruchu punktu.

 6. Ruch bryły sztywnej

  Ruch postępowy, Ruch obrotowy, Ruch płaski, Przyspieszenie całkowite, obrotowe i dośrodkowe, Ruch względny punktu, Prędkość w ruchu względnym, Przyspieszenie w ruchu względnym.

 7. Dynamika

  Prawa Newtona, Prawo powszechnego ciążenia, Równanie ruchu punktu materialnego, Pęd i moment pędu punktu materialnego, Praca stałej siły P, Praca punktu materialnego na torze krzywoliniowym, Pole potencjalne sił, Energia kinetyczna, Zasada zachowania energii, Kinetyka bryły sztywnej.

 8. Wybrane zagadnienia z zakresu dynamiki

  Linia łańcuchowa, linia najszybszego spadku itp.

Auditorium classes:
 1. Wprowadzenie

  Wprowadzenie, warunki zaliczenia, podstawowe definicje.

 2. Podstawy rachunku wektorowego

  Rachunek wektorowy, obliczanie wypadkowej środkowego (zbieżnego) układu sił.

 3. Redukcja płaskiego układu sił

  Rozwiązywanie zadań z zagadnienia redukcji płaskiego układu sił.

 4. Redukcja dowolnego układu sił

  Rozwiązywanie zadań z zagadnienia redukcji zbieżnego układu sił.

 5. Rozwiązywanie belek

  Obliczenia reakcji podpór belki przy obciążeniach skupionych i ciągłych.

 6. Dynamika

  Rozwiązywanie prostych zagadnień dynamiki.

Laboratory classes:

Zajęcia laboratoryjne obejmują rozwiązywanie podstawowych zagadnień mechanicznych przy użyciu specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Zakres rozwiązywanych problemów stanowi rozwinięcie zagadnień omawianych w ramach ćwiczeń audytoryjnych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 84 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in laboratory classes 14 h
Participation in lectures 14 h
Participation in auditorium classes 14 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Preparation for classes 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:
 • Obecność i aktywność na ćwiczeniach
 • Oceny z kolokwiów w trakcie zajęć i kolokwium końcowego
Prerequisites and additional requirements:

Obligatoryjna obecność na ćwiczeniach audytoryjnych i laboratoryjnych zgodnie z regulaminem studiów oraz znajomość materiału podawanego na wykładach.

Recommended literature and teaching resources:
 • Bąk R., Stawinoga A. – Mechanika dla niemechaników. WNT 2009
 • Engel Z., Giergiel J. – Mechanika cz.1 Statyka, cz.2 Kinematyka, cz.3 Dynamika. Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2000.
 • Kucharski T. – Mechanika ogólna. Rozwiązywanie zagadnień z Mathcadem. WNT 2002.
 • Skalmierski B. – Mechanika z wytrzymałością materiałów dla automatyków. PWN, Warszawa 1973.
 • Niezgodziński M., Niezgodziński T. – Zbiór zadań z mechaniki ogólnej. PWN, Warszawa 1997.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Sposób wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

 • Wykłady – obecność na wykładach zgodnie z Regulaminem Studiów.
 • Ćwiczenia audytoryjne – dopuszczalna 1 nieobecność, każdą nieobecność ponadto należy odrobić: z innymi grupami lub w wyznaczony przez prowadzącego sposób (samodzielne opanowanie materiału).
 • Ćwiczenia laboratoryjne – w ramach ćwiczeń laboratoryjnych obowiązuje zaliczenie wykonywanych na zajęciach ćwiczeń/projektów. W przypadku nieobecności na zajęciach student wykazuje znajomość materiału poprzez samodzielne wykonanie ćwiczenia/projektu.

Nieusprawiedliwona nieobecność na więcej niż połowie zajęć (usprawiedliwienie nieobecności – zwolnienie lekarskie do 2 tyg. od nieobecności) skutkuje brakiem zaliczenia.