Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
WIN-1-502-s
Name:
Procesy technologiczne w gazownictwie ziemnym
Faculty of:
Drilling, Oil and Gas
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Oil and Gas Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Szurlej Adam (szua@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Szurlej Adam (szua@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student posiądzie umiejętność zaprojektowania separatora grawitacyjnego i obliczania podstawowych jego parametrów IN1A_W02, IN1A_W03, IN1A_W07, IN1A_W08, IN1A_W14 Examination,
Test
M_U002 Student posiądzie umiejętność wyliczania czasu trwania poszczególnych cykli okresowych procesów adsorpcyjnych i absorpcyjnych IN1A_W02, IN1A_W03, IN1A_W08, IN1A_W16 Examination,
Test
Knowledge
M_W001 Student będzie znał metody określania jakości gazu i koncentracji występującycyh w nim zanieczyszczeń IN1A_W03 Examination
M_W002 Student będzie znał podstawy teoretyczne procesów adsorpcji, absorpcji i niskotemperaturowej separacji gazu IN1A_W03 Examination
M_W003 Student będzie znał charakterystykę procesów uzdatniania gazu ziemnego i kryterium ich doboru IN1A_W03, IN1A_W07, IN1A_W08 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student posiądzie umiejętność zaprojektowania separatora grawitacyjnego i obliczania podstawowych jego parametrów + + - - - - - - - - -
M_U002 Student posiądzie umiejętność wyliczania czasu trwania poszczególnych cykli okresowych procesów adsorpcyjnych i absorpcyjnych - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student będzie znał metody określania jakości gazu i koncentracji występującycyh w nim zanieczyszczeń + + - - - - - - - - -
M_W002 Student będzie znał podstawy teoretyczne procesów adsorpcji, absorpcji i niskotemperaturowej separacji gazu + + - - - - - - - - -
M_W003 Student będzie znał charakterystykę procesów uzdatniania gazu ziemnego i kryterium ich doboru + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Procesy technologiczne w gazownictwie ziemnym

Klasyfikacja zanieczyszczeń gazu ziemnego i metody określania ich koncentracji. Podstawy teoretyczne separacji oraz zjawiska adsorpcji, absorpcji i niskotemperaturowego rozdziału mieszaniny gazowej. Charakterystyka technologii usuwania zanieczyszczeń z gazu ziemnego w oparciu o w/w zjawiska. Mechanizm reakcji chemicznych towarzyszących procesom uzdatniania gazu ziemnego i neutralizacji siarkowodoru. Założenia dla podstawowych obliczeń projektowych dla poszczególnych procesów oczyszczania gazu.

Auditorium classes:
Procesy technologiczne w gazownictwie ziemnym

Techniczno-technologiczne założenia projektowe poszczególnych instalacji oczyszczania gazu ziemnego. Obliczenia procesu i projekt separatora grawitacyjnego. Wyznaczenia masy oraz częstotliwości wymiany sorbentu stałego w adsorberze. Zasady ustalania czasu trwania poszczególnych cykli okresowych procesów adsorpcyjnych. Dobór parametrów technologicznych procesu absorpcyjnego odsiarczania gazu. Obliczenia technologiczne neutralizacji siarkowodoru wg procesu Claussa. Rozwiązania konstrukcyjne absorbentów dla zwiększenia efektywności procesu osuszania gazu ziemnego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 127 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in auditorium classes 14 h
Preparation for classes 15 h
Realization of independently performed tasks 45 h
Examination or Final test 10 h
Contact hours 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

50% egzamin i 50% ćwiczenia audytoryjne

Prerequisites and additional requirements:

Obowiązuje obecność obligatoryjna na ćwiczeniach audytoryjnych zgodnie z regulaminem studiów oraz znajomość materiału podanego na wykładach

Recommended literature and teaching resources:

1. A. Kohl: “Oczyszczanie gazu”, WNT, Warszawa 1965
2. Z. Ziółkowski i inni: “Podstawowe procesy inżynierii chemicznej”, PWN, Warszawa 1982
3. T. Hobler: “Dyfuzyjny ruch masy i absorbery”, WNT, Warszawa 1976
4. J. Molenda: “Gaz ziemny: paliwo i surowiec”, WNT, Warszawa 1996
5. J. Molenda, K. Steczko: “Ochrona środowiska w gazownictwie i wykorzystaniu gazu”, WNT, Warszawa 2000

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak