Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
WIN-1-506-s
Name:
Gas Production Engineering
Faculty of:
Drilling, Oil and Gas
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Oil and Gas Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Blicharski Jacek (jblich@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Blicharski Jacek (jblich@agh.edu.pl)
mgr inż. Hendel Jacek (hendel@agh.edu.pl)
mgr inż. Włodek Tomasz (twlodek@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach moduł student pozna: metody określania zasobów złóż gazu, wyznaczania wydajności odwiertu, w tym wydajności dozwolonej, przepływu gazu w odwiercie, oraz konstrukcji odwiertu gazowego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student będzie umiał określać wydatek dozwolony odwiertu w róznych warunkach geologiczno złożowych IN1A_U04, IN1A_U03, IN1A_U02, IN1A_U01, IN1A_U07 Examination,
Test,
Execution of exercises
M_U002 Student będzie umiał projektować proces eksploatacji złoża czystego gazu ziemnego IN1A_U04, IN1A_U03, IN1A_U02, IN1A_U01 Activity during classes,
Examination,
Test,
Project,
Engineering project
Knowledge
M_W001 Student powinien znać termodynamiczny podział złoż weglowodorów w oparciu o skład chemiczny i warunki cisnienia i temperatury. IN1A_U04, IN1A_U03, IN1A_U02, IN1A_U01, IN1A_U07 Examination,
Test,
Execution of exercises
M_W002 Sudent bedzie znał metody obliczania zasobów złoża gazu ziemnego IN1A_U04, IN1A_U03, IN1A_U02, IN1A_U01, IN1A_U07 Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of a project,
Execution of exercises
M_W003 Sudent bedzie znał metodykę obliczeń dopływu gazu ze złoża do odwiertu gazowego lub odwrotnie IN1A_U04, IN1A_U03, IN1A_U02, IN1A_U01, IN1A_U07 Activity during classes,
Examination,
Test,
Project,
Execution of exercises
M_W004 Student powinien miec wiedzę w zakresie oceny przepuszczalnosci w strefie przyodwiertowej oraz współczynnika skin efektu w odwiercie gazowym oraz sposobób ich zmiany IN1A_U04, IN1A_U03, IN1A_U02, IN1A_U01, IN1A_U07 Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of exercises
M_W005 Student bedzie metodykę obliczeń przepływu gazu w odwiercie. IN1A_U04, IN1A_U03, IN1A_U02, IN1A_U01, IN1A_U07 Examination,
Execution of exercises,
Test,
Project,
Execution of a project,
Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student będzie umiał określać wydatek dozwolony odwiertu w róznych warunkach geologiczno złożowych - + - - - - - - - - -
M_U002 Student będzie umiał projektować proces eksploatacji złoża czystego gazu ziemnego - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student powinien znać termodynamiczny podział złoż weglowodorów w oparciu o skład chemiczny i warunki cisnienia i temperatury. + + - + - - - - - - -
M_W002 Sudent bedzie znał metody obliczania zasobów złoża gazu ziemnego + + - + - - - - - - -
M_W003 Sudent bedzie znał metodykę obliczeń dopływu gazu ze złoża do odwiertu gazowego lub odwrotnie + + - + - - - - - - -
M_W004 Student powinien miec wiedzę w zakresie oceny przepuszczalnosci w strefie przyodwiertowej oraz współczynnika skin efektu w odwiercie gazowym oraz sposobób ich zmiany + + - + - - - - - - -
M_W005 Student bedzie metodykę obliczeń przepływu gazu w odwiercie. + + - + - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Rejony wsytępowania złóż gazu ziemnego w Polsce – stan zasobó i wydobycie gazu

  W ramach wykładu scharakteryzowane zostanę główne rejony występowania złóż gazu ziemnego w Polsce. Omówiony zostanie stan zasobów oraz wydobycie gazu z podziałem na gaz wysokometanowy i zaazotowany na przestrzeni ostatnich lat.

 2. Metodyka określania zasobów złóż gazowych.

  W ramach tego wykładu zostaną sklasyfikowane i scharakteryzowane złoża gazu ziemnego oraz metody obliczania zasobów złóż gazu ziemnego. Definicja cisnienia dennego statycznego i dennego dynamicznego w odwiercie gazowym.
  W ramach wykładu omówione zostaną:
  - metoda objętosciowa,
  - metoda bilansu masowego
  - metoda krzywych spadku wydobycia

 3. Proces dowiercania i udostępniania złóż gazu ziemnego

  W ramach wykładu zostanie podana charakterystyka sposobów dowiercania i udostepniania złóż gazu ziemnego o różnych cisnienia złożowych.

 4. Konstrukcje wgłębne i napowierzchniowe odwiertu gazowego.

  W ramach tego wykładu bedą scharakteryzowane różne konstrukcje wyposażenia wgłębnego i napowierzchniowego odwiertów gazowych.
  Omówione zostaną:
  -kostrukcja odwiertu niezarurowanego,
  -konstrukcja odwiertu zarurowanego, cementowanego i perforowanego,
  -konstrukcja odwiertu z kolumną rur traconych,
  -typy głowic eksploatacyjnych,

 5. Wydatek potencjalny odwiertu (AOF)

  Formuły opisujące dopływ gazu do odwiertu.
  Formuła jednoczłonowa, formuła dwuczłonowa. Sens fizczny wspólczynników a i b oraz I i n
  Definicja wydatku potencjalnego.
  Proces syfonowania odwiertu.

 6. Przepustowość odwiertu

  Równanie Bernouliego – równanie przepustowości odwiertu. Konstrukcja krzywej przepustowości odwiertu. Wyznaczanie ciśnień dennych i głowicowych w warunkach statycznych i dynamicznych.

 7. Ustalanie warunków dozwolonej eksploatacji gazu

  Warunki optymalnej eksploatacji złoża gazu ziemnego. Zagrożenia związane z procesem eksploatacji: dopływ wody, piaszczenie zloża. Pojęcie depresji dopuszczalnej. Zastosowanie analizy węzłowej dla ustalenia wydatku dozwolonego.

 8. Elementy charakterystyki testów odwiertowych

  Metodyka wyznaczania wartości współczynników równań opisujacych dopływ gazu ze złoża do odwiertu.

 9. Krzywe spadku wydajnści

  Modele krzywych spadku wydobycia:
  - stałoporocentowy,
  - harmoniczny,
  - hiperboliczny.
  Wyznaczanie parametrów modeli, określanie zasobów możliwych do sczerpania oraz czasu do kończ eksploatacji złoża.

Auditorium classes:
 1. Wykonywanie obliczeń zasobów złoża gazu ziemnego

  Obliczenia zasobów gazu w złożu przy użyciu metody objętościowej i metody bilansu masowego

 2. Zastosowanie bilansu masowego w eksploatacji złóż gazu

  Ocena warunków energetycznych złóż gazu.
  Prognozowanie przebiegu eksploatacji: w tym wydobycia gazu i zmian ciśnienia złożowego.

 3. Obliczanie wydajności odwiertu gazowego

  Wykonanie obliczeń wydatku z użyciem formuły jedno i dwuczłonowej. Kryteria wydatku potencjalnego

 4. Analizy węzłowowa

  Konstrukcja krzywych wydajności złoża i przepustowości odwiertu.
  Wyznaczanie wydajności odwiertu dla rożnych wartości ciśnienia złożowego i głowicowego w odwiercie.

 5. Obliczanie wydatku dozwolonego odwiertu gazowego

  Wykreslanie krzywej wydajnosci złoża oraz krzywej przepustowaści odwiertu na podstawie punktów obliczeniowych.
  Obliczanie wartosci wydatku dozwolonego odwiertu oraz okreslanie tego wydatku metodą graficzną.

 6. Zastosowanie modeli krzywych spadku wydobycia

  Modelowanie przebiegu eksploatacji złoża z wykorzystaniem krzywych spadku wydobycia.
  Wyznaczanie parametrów poszczególnych modeli

Project classes:
Projekt eksploatacji złoża gazu ziemnego

W ramach zajęć będzie wykonywany projekt eksploatacji złoża gazu ziemnego przy pomocy odwiertów pionowych i poziomych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 158 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Examination or Final test 8 h
Contact hours 10 h
Realization of independently performed tasks 40 h
Completion of a project 30 h
Preparation for classes 10 h
Participation in project classes 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Participation in lectures 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa przedmiotu będzie średnią ocen: oceny egzaminu (waga 0.5), oceny ćwiczeń audytoryjnej (waga 0.25) i oceny ćwiczeń projektowych (waga 0.25)

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana jest obligatoryjna obecność na ćwiczeniach audytoryjnych i projektowych zgodnie z reulaminem studiów oraz znajomość materiału podanego na wykładach. Wszystkie oceny musza być pozytywne.

Recommended literature and teaching resources:

1. Materiał dydaktyczny z wykładów
2. Chi U. Ikoku, Natural Gas Production, John Wiley & Sons, New York 1984

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None