Admission requirements:
Prerequisites and additional requirements:

Kandydat na studia I stopnia na kierunku Metalurgia powinien posiadać kompetencje w zakresie matematyki, fizyki i chemii typowe dla absolwenta szkoły średniej.

Admission requirements:

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą nr 68/2015 Senatu AGH z dnia 27.05.2015 – w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017

Minimum limit of students:

30

General degree program characteristic:
Faculty of:
Foundry Engineering
Study level:
First-cycle studies
Type of study:
Full-time studies
Profile of education:
Academic (A)
Education area:
Nauk technicznych
Vocational degree obtained by the graduate:
Engineer
Duration of degree programme (No. of semesters):
seven
Study cycle beginning date:
Fall Semester
Number of ECTS credits required for qualification (vocational degree):
210
Fields of science relating to expected learning outcomes:
  • Engineering
Scientific disciplines relating to expected learning outcomes:
  • Metalurgia
Field of study relationship with university development strategy and mission:

Kierunek jest wyrazem realizacji misji AGH służenia gospodarce. Wydział Odlewnictwa będący jedynym kierunkiem w kraju i w Europie, od początku swego istnienia w AGH (1951) kształci na kierunku Metalurgia kadry inżynierów, magistrów inżynierów i doktorów w obszarze odlewnictwa. Odlewnictwo ma tradycyjnie mocną pozycję w Polsce, zarówno w nauce jak i praktyce technologicznej oraz odgrywa ważną rolę w gospodarce.
Na studiach pierwszego stopnia nie wprowadza się specjalności. Jedynie w semestrze siódmym (ostatnim) realizowane są obieralne moduły pod katem specjalności na drugim stopniu studiów.
Specjalnościami na studiach stopnia drugiego są:
1. Odlewnictwo
2. Odlewnictwo artystyczne i precyzyjne
3. Ochrona Środowiska w odlewnitwie
4. Wirtualizacja technologii odlewniczych

Rules for study structure (study requirements)

Admissible ECTS credit deficit:

15

Control semesters:
fifth
Requirements for semester registration:

Wpis na kolejny semestr mogą uzyskać studenci którzy uzyskali wymaganą programem liczbę punktów ECTS lub nie przekroczyli dopuszczalnego deficytu punktowego (15 ECTS). W karcie wpisowej wpisywane są przedmioty przewidziane programem studiów na dany semestr oraz przedmioty zaległe, które student zamierza uzupełnić.

Individual degree programmes:

Dla studentów spełniających stosowne wymagania regulaminowe studiów wydział umożliwia studiowanie wg indywidualnego planu i programu studiów lub indywidualnego toku studiów. Decyzję o zakwalifikowaniu na te rodzaje studiów podejmuje Dziekan Wydziału na podstawie indywidualnego wniosku studenta.

Rules of determining the final grade:

Ocenę końcową na dyplomie ustala się według zasad określonych w Regulaminie Studiów jako średnią ważoną średniej oceny ze studiów, oceny pracy dyplomowej (będącej średnią ocen wystawionych przez opiekuna pracy o recenzenta) oraz oceny egzaminu dyplomowego, przy czym średnia ocena ze studiów uwzględniana jest z wagą nie mniejszą niż 60%; dokładną wartość oraz wagi pozostałych ocen ustala Rada Wydziału.
Oceny cząstkowe mają wpływ na końcową ocenę studiów z następującą wagą;
- ocena średnia z wyników z wszystkich przedmiotów – 0,6 ( 60%)
- ocena pracy dyplomowej/projektu – 0,2 (20%)
-ocena z egzaminu inżynierskiego (część pisemna + ustny) – 0,2 (20%) -
- ocena z egzaminu dyplomowego – 0,2 (20%)

Promocja inżynierska:
Promocji inżynierskiej dokonuje Dziekan na uroczystym spotkaniu z udziałem Komisji Egzaminu Dyplomowego, opiekuna prac oraz zaproszonych osób, zorganizowanym po zakończeniu egaminów dyplomowych.
Podczas uroczystosci wręczenia dyplomów absolwenci składaja ślubowanie absolwenta Akademii Górniczo – Hutniczej

Other comments:
Do końca szóstego semestru student wybiera opiekuna i temat pracy inżynierskiej
Diploma procedure requirements:

Warunkiem uzyskania dyplomu inżyniera jest:
● ukończenie 7 semestralnego cyklu kształcenia
● zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem studiów
● zaliczenie programowej praktyki technologicznej
● napisanie pracy dyplomowej inżynierskiej lub wykonanie projektu inżynierskiego i uzyskanie pozytywna ocena tej pracy lub projektu
● pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego.
Zasady wykonania pracy dyplomowej (projektu):
1. Praca dyplomowa i projekt inżynierski są równorzędnymi formami, których celem jest potwierdzenie nabycia przez studenta odpowiedniej wiedzy i umiejętności zawodowych charakteryzujących sylwetkę absolwenta, ze szczególnym uwzględnieniem profilu dyplomowania.
2. Projekt inżynierski stanowi udokumentowaną realizację zadania projektowego. Praca dyplomowa jest pisemnym opracowaniem tematu, którego celem jest uzyskanie określonych elementów poznawczych lub praktycznych.
3.Prace dyplomowe/ projekty mogą być realizowane indywidualnie lub zespołowo. Przy zespołowej realizacji tematu wymagane jest określenie zadań dla poszczególnych osób. Maksymalna liczebność zespołu wynosi 3 osoby.
4.Tematy prac dyplomowych/ projektów wraz ze wskazaniem opiekunów zgłaszają Katedry. Tematy i opiekunów zatwierdza Dziekan po zaciągnięciu opinii Rady Wydziału. Wykaz tematów i ich opiekunów dydaktycznych na dany rok akademicki jest podany do wiadomości studentów na tablicy ogłoszeń dziekanatu i na stronie www Wydziału. Studenci wybierają temat nie później niż jeden semestr przed planowanym terminem ukończenia studiów
5.Wybrany temat powinien być skonsultowany z opiekunem dydaktycznym. Konsultacja ma za zadanie określenie zakresu i trybu realizacji tematu, a jej data określa formalnie termin rozpoczęcia realizacji tematu.
6. Praca dyplomowa lub projekt są realizowane w semestrze VII (studia stacjonarne) VIII (studia niestacjonarne). Realizacja tematu wymaga systematycznych konsultacji z opiekunem dydaktycznym. Konsultacje są odnotowywane w karcie realizacyjnej tematu prowadzonej przez jego opiekuna.
7. Realizowane prace/projekty są prezentowane na seminarium dyplomowym.
8. Katedry/pracownie właściwe dla wybranych tematów zobowiązane są do zapewnienia warunków technicznych i organizacyjnych ich realizacji.
9. Wykonana praca/ projekt podlegają akceptacji i ocenie przez opiekuna.
10. Po uzgodnieniu z Dziekanem praca może być napisana w jednym z języków kongresowych.
11. Wykonana praca lub projekt podpisane przez opiekuna powinny być złożone w dziekanacie w wersji drukowanej (3 egz.)i elektronicznej (jeden egz.) wraz z wszystkimi załącznikami najpóźniej do końca stycznia (semestr VII) w przypadku studiów stacjonarnych lub do końca czerwca (semestr VIII) w przypadku studiów niestacjonarnych. Warunkiem rejestracji pracy jest zaliczenie wszystkich przewidzianych programem przedmiotów i praktyk oraz pozytywna ocena pracy przez opiekuna.
Załącznikami są:
- indeks
- wyciąg z indeksu z uzyskanymi ocenami
- oświadczenie o osobistym i samodzielnym wykonaniu pracy
- 4 zdjęcia
Wzory strony tytułowej pracy, wyciągu z indeksu i oświadczenia są dostępne na wydziałowej stronie www .

II. Zasady przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
1.Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest zarejestrowanie pracy/projektu, złożenie wszystkich wymaganych załączników oraz uzyskanie pozytywnej oceny z przeprowadzonego wcześniej sprawdzianu wiedzy nabytej w trakcie studiów (egzamin inżynierski).
2.Egzamin dyplomowy przeprowadza Komisja Egzaminu Dyplomowego Inżynierskiego w skład której wchodzą:
- przewodniczący: dziekan/prodziekan wydziału (ewentualnie osoba upoważniona przez dziekana)
- opiekun pracy/projektu
- recenzent pracy/projektu
- kierownik katedry/pracowni w której realizowano pracę/projekt
- specjalista w zakresie problematyki pracy, wskazany przez dziekana

Recenzenta pracy wyznacza dziekan.

3. Egzamin dyplomowy ma formę ustną.
Przebieg egzaminu dyplomowego:
3.1. prezentacja przez dyplomanta celu, tez, metodologii realizacji i wyników wykonanej pracy/projektu
3.2. przedstawienie oceny pracy przez opiekuna i recenzenta
3.3. odpowiedź dyplomanta na uwagi zawarte w opiniach i pytania zadane przez członków Komisji odnośnie do zrealizowanej pracy/projektu
3.4. ustalenie oceny egzaminu dyplomowego (średnia ważona z oceny pisemnego egzaminu inżynierskiego – waga 0,6 i oceny z obrony pracy – waga 0,4)
3.5. ogłoszenie wyniku egzaminu dyplomowego i końcowej oceny studiów oraz decyzji o nadaniu stopnia zawodowego inżyniera.
Z przebiegu egzaminu dyplomowego sporządza się protokół – załącznik nr 2

4.Procedura przeprowadzenia sprawdzianu poziomu wiedzy (egzamin inżynierski).

Egzamin inżynierski obejmuje wiedzę nabytą w przedmiotach z zakresu:

- materiałów inżynierskich i metod badania materiałów
- metalurgii
- przetwórstwa metali (odlewnictwo, przeróbka plastyczna)
- mechaniki technicznej i wytrzymałości materiałów
- termodynamiki i techniki cieplnej
- konstrukcji maszyn, maszynoznawstwa odlewniczego
- mechanizacji i automatyzacji
- ochrony środowiska
- projektowania inżynierskiego
- matematyki, fizyki i chemii

Additional information:

Dla zapewniania jakości kształcenia, modyfikacji programów nauczania, informacji o zawodowych karierach absolwentów wydział prowadzi:
1. Monitorowanie karier zawodowych absolwentów, aktualnie prowadzone jest to również centralnie, przez Uczelniana Komisje Analizy karier. Ankietyzacja prowadzona wśród absolwentów wykorzystywana jest do korekt planów i programów nauczania nauczania, jako odpowiedź na oczekiwania rynku.
2. Dla lepszego “dopasowania” efektów kształcenia do potrzeb rynku, w skład Wydziałowego Zespołu d/s Krajowych Ram Kształcenia został powołany przedstawiciel przedsiębiorców odlewniczych (Prezes Krajowej Izby Odlewniczej). Zespół ten opracował Kierunkowe Efekty kształcenie dla kierunku Metalurgia, studia I i II stopnia.
3. Wydział współpracuje w zakresie kształcenia (realizacja praktyk przemysłowych i prac inżynierskich) z wieloma krajowymi i kilkoma zagranicznymi firmami. Do ważniejszych spośród nich należy zaliczyć Instytut Odlewnictwa w Krakowie i Instytut Metali Nieżelaznych w Skawinie. Wzmacnia to proces dydaktyczny, absolwenci są lepiej przygotowani do zawodu.
4. Wydział Odlewnictwa na b. dobrą infrastrukturę dydaktyczną, laboratoryjną i doświadczalną. Dysponuje własną odlewnią doświadczalna, wieloma specjalistycznymi laboratoryjnymi, unikatowymi w skali kraju. Strukturę Wydziału tworzą cztery katedry i ponad 10 specjalistycznych pracowni, związanych z dydaktyką, realizacja prac badawczych, dyplomowych, itp.
5. Wydział posiada własna biblioteka z księgozbiorem specjalistycznych książek i czasopism. biblioteka wyposażona jest w komputerowe stanowiska dla wirtualnej analizy literatury dla studentów.
6. Wydział prowadzi ścisłą współprace z jednostkami przemysłowymi wdrażając innowacyjne technologie. Stwarza to możliwość ciągłej aktualizacji wiedzy o procesach i technologiach współczesnego Odlewnictwa.
7. Na Wydziale działa system zapewnia jakości kształcenia, który sporządza w każdym roku akademickim raport ze swej działalności.