Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
polski
Course of study:
2017/2018
Code:
OM-1-105-s
Faculty of:
Foundry Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Injection Molding Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Starowicz Maria (mariast@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Lelek-Borkowska Urszula (lelek@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Starowicz Maria (mariast@agh.edu.pl)
dr inż. Łukaszczyk Alicja (alicjal@agh.edu.pl)
dr inż. Szklarz Zbigniew (zszklarz@agh.edu.pl)
dr hab, prof. AGH Proniewicz Edyta (proniewi@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł ma charakter poznawczy obejmujący aktualny stan wiedzy w zakresie chemii ogólnej i organicznej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student jest świadomy jakie procesy chemiczne zachodzą podczas wytwarzania odlewów. M1A_K03, M1A_K01 Test
Skills
M_U001 Potrafi pisać równania reakcji chemicznych i wzory organicznych i nieorganicznych związków chemicznych. Student potrafi obliczać stężanie roztworu (procentowe, molowe, normalne), ciepło reakcji chemicznej, stopień i stałą dysocjacji. M1A_W03, M1A_U11 Test
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i prawa chemiczne, zna budowę atomu, rodzaje wiązań chemicznych i potrafi zapisać konfiguracje elektronową atomu M1A_W03 Test
M_W002 Ma wiedzę z zakresu klasyfikacji i właściwości związków nieorganicznych, zna układ okresowy pierwiastków i właściwości chemiczne i fizyczne pierwiastków poszczególnych grup układu okresowego M1A_W03 Test
M_W003 Jest w stanie scharakteryzować właściwości stanów skupienia materii (gazy, ciecze, ciała stałe, plazma) M1A_W03 Test
M_W004 Zna sposoby wyrażania stężeń roztworów i ma wiedzę z zakresu reakcji zachodzących w wodnych roztworach elektrolitów (dysocjacja, hydroliza) M1A_W03 Test
M_W005 Ma wiedzę z zakresu kinetyki reakcji chemicznych i równowag chemicznych, zna regułę Przekory M1A_W03 Test
M_W006 Ma wiedzę z zakresu podstaw chemii organicznej i chemii polimerów M1A_W03 Test
M_W007 Zna podstawowe pojęcia z elektrochemii, korozji metali i stopów. Wie jak otrzymać metale z rud. M1A_W03 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student jest świadomy jakie procesy chemiczne zachodzą podczas wytwarzania odlewów. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi pisać równania reakcji chemicznych i wzory organicznych i nieorganicznych związków chemicznych. Student potrafi obliczać stężanie roztworu (procentowe, molowe, normalne), ciepło reakcji chemicznej, stopień i stałą dysocjacji. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i prawa chemiczne, zna budowę atomu, rodzaje wiązań chemicznych i potrafi zapisać konfiguracje elektronową atomu + + - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę z zakresu klasyfikacji i właściwości związków nieorganicznych, zna układ okresowy pierwiastków i właściwości chemiczne i fizyczne pierwiastków poszczególnych grup układu okresowego + - - - - - - - - - -
M_W003 Jest w stanie scharakteryzować właściwości stanów skupienia materii (gazy, ciecze, ciała stałe, plazma) + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna sposoby wyrażania stężeń roztworów i ma wiedzę z zakresu reakcji zachodzących w wodnych roztworach elektrolitów (dysocjacja, hydroliza) + + - - - - - - - - -
M_W005 Ma wiedzę z zakresu kinetyki reakcji chemicznych i równowag chemicznych, zna regułę Przekory + + - - - - - - - - -
M_W006 Ma wiedzę z zakresu podstaw chemii organicznej i chemii polimerów + - - - - - - - - - -
M_W007 Zna podstawowe pojęcia z elektrochemii, korozji metali i stopów. Wie jak otrzymać metale z rud. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Chemia Ogólna

Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne. Klasyfikacja i nazewnictwo związków nieorganicznych. Typy reakcji chemicznych. Podstawy obliczeń chemicznych. Budowa atomu, konfiguracja elektronowa atomu, wiązania chemiczne, związki kompleksowe. Uzgadnianie reakcji chemicznych, reakcje redox. Stechiometria, podstawy obliczeń chemicznych. Stany skupienia materii (właściwości gazów, cieczy i ciał stałych, ciekłych kryształów, plazmy). Układ okresowy pierwiastków, systematyka (właściwości pierwiastków), właściwości związków chemicznych. Przemiany fazowe. Kinetyka chemiczna. Statyka chemiczna. Stan równowagi. Przesunięcia równowagi chemicznej. Reguła Le Chateliera-Browna. Kataliza chemiczna. Roztwory, sposoby wyrażania stężeń. Reakcje w roztworach wodnych. Dysocjacja elektrolityczna. Przegląd teorii kwasów i zasad. Pomiar pH. Reakcje w roztworach wodnych. Hydroliza soli. Koloidy struktura, właściwości. Reakcje elektrochemiczne. Ogniwa elektrochemiczne. Pomiar potencjału, elektrody wzorcowe. Szereg elektrochemiczny metali. Korozja elektrochemiczna metali i stopów, otrzymywanie metali z rud. Teoria utleniania metali. Korozja wysokotemperaturowa. Stopy odporne na korozję. Ochrona przed korozją.
Układ okresowy, zmiana właściwości pierwiastków. Charakterystyka bloku s, p, d, f. Występowanie pierwiastków w przyrodzie, właściwości fizyczne i chemiczne, najważniejsze związki i ich zastosowanie.

Auditorium classes:
Ćwiczenia rachunkowe z chemii ogólnej

Ćwiczenia rachunkowe: Nazewnictwo, wzory kreskowe, podstawowe prawa chemiczne, klasyfikacja związków chemicznych. Zapis równania reakcji, uzgadnianie współczynników stechiometrycznych w reakcji. Reakcje redoks. Stechiometria, prawa gazowe. Stężenia i przeliczanie stężeń, ułamek molowy, procent wagowy, molowy, atomowy, objętościowy, stężenie molowe, normalne. Roztwory, dysocjacja, stopień, stała dysocjacji. Równowagi kwasowo-zasadowe, pH, definicje kwasów i zasad. Hydroliza soli. Rozpuszczalność, iloczyn rozpuszczalności. Obliczenia termochemiczne.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 150 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Preparation for classes 50 h
Examination or Final test 100 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena Końcowa = 0,5 x średnia ocena z ćwiczeń rachunkowych + 0,5 x średnia ocena z kolokwium z wykładów.

Prerequisites and additional requirements:

Obecność na zajęciach obowiązkowa.
Ćwiczenia rachunkowe zaliczane na podstawie aktywności studentów i ocen na kolokwiach.
Zaliczenie ćwiczeń rachunkowych stanowi warunek dopuszczenia do egzaminu.

Recommended literature and teaching resources:

1. Chemia dla inżynierów, podręcznik pod red. J. Banasia, W. Solarskiego, AGH Uczelniane Wyd.Nauk.-Dydakt., Kraków 2008 (wyd.uzupeł.i popr.)
2. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii z elementami teorii i obliczeń dla mechaników, skrypt pod red. Krystyny Moskwy, wyd. AGH, Kraków 2000
3. Chemia organiczna, Daniel Buza, Wojciech Sas, Przemysław Szczeciński, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Warszawa 2006
4. Podstawy chemii nieorganicznej, Adam Bielański, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2010
5. Chemia. Podstawy i zastosowanie, Sienko M. J. Plane R. A. Wyd. Naukowo-Techniczne Warszawa 1992
6. E-chemia: http://www.chemia.odlew.agh.edu.pl/e_chemia

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. M. Starowicz, B. Stypuła, J. Banaś: Electrochemical synthesis of silver nanoparticles, Electrochemistry Communications 8 (2006) 227-230
2. B. Stypuła, J. Banaś, M. Starowicz, H. Krawiec, A. Bernasik, A. Janas: Production of nanoparticles of copper compounds by anodic dissolution of copper in organic solvents, Journal of Applied Electrochemistry 36 (2006) 1407–1414
3. J. Banaś, B. Stypuła , K. Banaś, J. Światowska-Mrowiecka, M. Starowicz, U. Lelek-Borkowska, Corrosion and passivity of metals in methanol solutions of electrolytes, Journal of Solid State Electrochemistry, 13 (2009) 1669-1679
4. M.Starowicz, Anodowe roztwarzanie metali jako metoda otrzymywania nanocząstek metali i tlenków, Wydawnictwo AKAPIT 2013

Additional information:

None