Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Informatics and Information Technologies
Course of study:
2017/2018
Code:
OM-1-141-s
Faculty of:
Foundry Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Injection Molding Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Ziółkowski Eugeniusz (ez@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Ziółkowski Eugeniusz (ez@agh.edu.pl)
dr inż. Kaczmarska Karolina (karolina.kaczmarska@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach tego przedmiotu omawiane są zagadnienia przetwarzania informacji za pomocą komputerów oraz metod obliczeniowych z zastosowaniem wybranych metod numerycznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student prawidłowo identyfikuje problemy inżynierskie związane z realizacją obliczeń numerycznych i przetwarzania informacji w systemach informatycznych M1A_K05, M1A_K01 Test,
Report,
Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Student umie stosować podstawowe metody numeryczne oraz przetwarzać informacje tekstowe M1A_U21 Test
M_U002 Student potrafi przygotować i zaprezentować analizę i ocenę efektywności metod i algorytmów numerycznych z uwzględnieniem parametrów technicznych systemów informatycznych M1A_U21 Activity during classes,
Report,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu źródeł informacji, metod ich pozyskiwania i przetwarzania informacji za pomocą komputerów i systemów informatycznych M1A_W15 Test,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student prawidłowo identyfikuje problemy inżynierskie związane z realizacją obliczeń numerycznych i przetwarzania informacji w systemach informatycznych - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student umie stosować podstawowe metody numeryczne oraz przetwarzać informacje tekstowe - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przygotować i zaprezentować analizę i ocenę efektywności metod i algorytmów numerycznych z uwzględnieniem parametrów technicznych systemów informatycznych - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu źródeł informacji, metod ich pozyskiwania i przetwarzania informacji za pomocą komputerów i systemów informatycznych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Rozwój technik przetwarzania informacji i realizacji

 2. Metody obliczania wartości wielomianów jednej i dwóch zmiennych.

 3. Metody analitycznego i numerycznego wyznaczania rozwiązania równania nieliniowego jednej zmiennej.

 4. Wybrane metody numerycznego obliczania wartości całki oznaczonej jednej zmiennej.

 5. Wybrane metody sortowania zbiorów tekstowych wraz z oceną ich efektywności.

 6. Wybrane metody rozwiązywania układów równań liniowych.

 7. Wprowadzenie do informatycznych baz danych.

Laboratory classes:
 1. Analiza i porównanie efektywności metod obliczania wartości wielomianów jednej i dwóch zmiennych

 2. Analiza funkcjonowania i ograniczeń stosowania wybranych algorytmów przybliżonego rozwiązywania równania nieliniowego jednej zmiennej

 3. Ocena efektywności wybranych numerycznych metod obliczania wartości całki oznaczonej jednej zmiennej

 4. Ocena efektywności wybranych algorytmów sortowania ciągów tekstowych

 5. Analiza i ocena efektywności wybranych metod rozwiązywania układów liniowych

 6. Praktyczne tworzenie wybranych struktur baz danych wraz z podstawowymi operacjami przetwarzania

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in laboratory classes 30 h
Preparation for classes 20 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 30 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z modułu jest po spełnieniu wszystkich warunków zaliczenia przedmiotu i jest obliczana na podstawie ocen z kolokwiów zaliczeniowych, oceny z referatu, oceny z prezentacji z wagą 65% oraz ocen sprawozdań ze zrealizowanych ćwiczeń laboratoryjnych z wagą 35%.

Prerequisites and additional requirements:

Warunki zaliczenia przedmiotu:
1. Obecność na co najmniej połowie wykładów.
2. Obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych.
3. Uzyskanie pozytywnej oceny z każdego wymaganego sprawozdania.
4. Uzyskanie pozytywnej oceny z każdego wymaganego kolokwium.
5. Uzyskanie pozytywnej oceny z przygotowania referatu tematycznego oraz pozytywnej oceny z jego prezentacji ustnej podczas zajęć laboratoryjnych.

Recommended literature and teaching resources:

1. Notatki z wykładów
2. Wirth N.: Algorytmy + struktury = programy. WNT 1989.
3. Fortuna Z., Macukow B., Wąsowski J.: Metody numeryczne. WNT 2006.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None