Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Economics
Course of study:
2017/2018
Code:
OM-1-158-s
Faculty of:
Foundry Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Injection Molding Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Iwaszczuk Natalia (niwaszcz@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. inż. Iwaszczuk Natalia (niwaszcz@zarz.agh.edu.pl)
Drożdż Marek (mdrozdz@zarz.agh.edu.pl)
dr Muweis Justyna (jmuweis@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Zadaniem modułu jest przybliżenie studentom zagadnień związanych z funkcjonowaniem gospodarki w skali mikro_ i makro-

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. M1A_K06 Examination
Skills
M_U001 Potrafi dokonywać obserwacji zjawisk i procesów ekonomicznych oraz ich opisu, analizy i interpretacji stosując podstawowe pojęcia teoretyczne. Ma umiejętność analizy i prognozowania poziomu oraz dynamiki wybranych wielkości i mierników funkcjonowania gospodarki/przedsiębiorstwa/instytucji (lub: mierników mikro- i makroekonomicznych). M1A_U10 Examination
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk. Rozróżnia i charakteryzuje podstawowe typy systemów gospodarczych i ich elementy. M1A_W40 Examination
M_W002 Zna i rozumie fundamentalne zasady i koncepcje teorii ekonomii w skali mikro i makro. M1A_W40 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dokonywać obserwacji zjawisk i procesów ekonomicznych oraz ich opisu, analizy i interpretacji stosując podstawowe pojęcia teoretyczne. Ma umiejętność analizy i prognozowania poziomu oraz dynamiki wybranych wielkości i mierników funkcjonowania gospodarki/przedsiębiorstwa/instytucji (lub: mierników mikro- i makroekonomicznych). + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk. Rozróżnia i charakteryzuje podstawowe typy systemów gospodarczych i ich elementy. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie fundamentalne zasady i koncepcje teorii ekonomii w skali mikro i makro. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wprowadzenie do mikroekonomii. Ekonomia pozytywna i normatywna. Charakterystyka gospodarki wolnorynkowej, mieszanej i nakazowej.
2. Podstawy teorii rynku. Klasyfikacja rynków. Popyt, jego klasyfikacje, determinanty i elastyczności popytu.
3. Podaż, determinanty i elastyczność cenowa podaży. Równowaga rynkowa.
4. Teorie wyboru konsumenta, prawa Gossena.
5. Ograniczenia wyboru i optimum konsumenta.
6. Teoria produkcji. Analiza funkcji produkcji w krótkim i długim okresie.
7. Izokwanty produkcji, izokoszty. Optimum produkcji.
8. Koszty produkcji. Analiza kosztów w krótkim i długim okresie.
9. Graficzna interpretacja progów rentowności.
10. Rynki podstawowych czynników produkcji: pracy, ziemi i kapitału.
11. Podstawowe problemy makroekonomii. Zagregowana podaż i popyt.
12. Wielkości makroekonomiczne i ich pomiar: PKB, PNB, dochód narodowy.
13. Rola państwa w gospodarce. Budżet państwa.
14. System bankowy. Kreacja pieniądza przez banki komercyjne. Bank centralny i jego funkcje.
15. Koniunktura gospodarcza. Teorie cyklu gospodarczego. Interwencjonizm państwowy i jego formy.
16. Bezrobocie. Alternatywne definicje stopy bezrobocia. Stopa bezrobocia. Przyczyny i skutki bezrobocia.
17. Inflacja i deflacja. Przyczyny, skutki i metody pomiaru inflacji.
18. Handel zagraniczny. Bilans płatniczy. Przewaga komparatywna.
19. Wzrost gospodarczy.
20. Systemy kursów walutowych: stały, zmienny, z ograniczona płynnością. Dewaluacja i rewaluacja pieniądza krajowego. Deprecjacja i aprecjacja pieniądza w stosunku do innych walut.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Contact hours 2 h
Examination or Final test 2 h
Preparation for classes 6 h
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 12 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie oceny z kolokwium i zaliczenia.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

1. Mikroekonomia, N. Mankiw, M.P. Taylor, PWE., W-wa 2009
2. M. Rekowski, Wprowadzenie do mikroekonomii
3. T. Laidler, S. Estrin, Wstęp do mikroekonomii
4. T. Gruszecki, Współczesne teorie przedsiębiorstwa
5. H. E. Varian, Mikroekonomia
6. D. Begg, Ekonomia I, Ekonomia II
7. P. A. Samuelson, W. D. Nordhaus, Ekomomia
8. N. Acocella, Zasady polityki gospodarczej
9. K. Malaga, Mikroekonomia. Oswajanie z matematyką
10. R. E. Hall, J. B. Taylor, Makroekonomia
11. S. Marciniak, Ekonomia, podstawowe problemy
12. M. Blaug, Teoria Ekonomii
13. B. Snowdon, H. Vane, P. Wynarczyk Współczesne nurty teorii makroekonomii.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Iwaszczuk N., Orłowska-Puzio J., Łamasz B., Wzorek A., Kluczowe ryzyka gospodarcze w dobie globalizacji / red. nauk. Natalia Iwaszczuk ; Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015.
2. Iwaszczuk N., Orłowska-Puzio J., Łamasz B., Hedgingowe strategie opcyjne w handlu zagranicznym, Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013.
3. Iwaszczuk N., Orłowska-Puzio J., Niestabilność kursów walutowych a finansowy aspekt funkcjonowania przedsiębiorstwa – eksportera // W: Zarządzanie finansami : wybrane zagadnienia / red. nauk. Błażej Prusak. — Gdańsk : Politechnika Gdańska, 2015.— S. 64–82.
4. Iwaszczuk N., Orłowska-Puzio J., Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym – możliwości i wyzwania // W: ENTIME 2012 [Dokument elektroniczny] : V konferencja : Przedsiębiorczość w nowoczesnej gospodarce – ryzyko i wyzwania : Gdańsk, 17–18 września 2012
5. Figura P., Fila J., Iwaszczuk N. i in., Przedsiębiorstwo w czasach kryzysu / red. nauk. Błażej Prusak; Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii,2012.
6. Iwaszczuk N., Orłowska-Puzio J., Wpływ zmian systemowych na funkcjonowanie przedsiębiorstw prowadzących działalność eksportowo-importową // W: Systemy gospodarcze i ich ewolucja : aspekty miko- i mezoekonomiczne /red. nauk. Dominika Bochańczyk-Kupka, Stanisław Swadźba. — Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. — (Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach . — S. 75–90.
7. Iwaszczuk N., Orłowska-Puzio J., Pusz R., Zaręba L., Zarządzanie ryzykiem podmiotów gospodarczych z wykorzystaniem instrumentów pochodnych, Kraków, Wydawnictwo AGH, 2012.
8. Iwaszczuk N., Innowacyjne sposoby zarządzania ryzykiem działalności przedsiębiorstw przy pomocy strategii opcyjnych // Zeszyty Uniwersytetu Rzeszowskiego „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, nr 17, 2010, s. 239-251.
9. Iwaszczuk N., Szydło S., Iwaszczuk O. Instrumenty pochodne – szanse i zagrożenia dla podmiotów gospodarczych / [w:] Systemy gospodarcze i ich ewolucja: aspekty miko- i mezoekonomiczne /red. J. Czech-Rogosz, S. Swadźba, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s.139–150.

Additional information:

1. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:
- efekty z wiedzy będą weryfikowane podczas zaliczenia;
- efekty umiejętności i kompetencji społecznych weryfikowane będą na kolokwiach.
2. Poprawa oceny niedostatecznej z zaliczenia ćwiczeń jest możliwa tylko jeden raz.
3. Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin Studiów.