Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Physics
Course of study:
2017/2018
Code:
OM-1-204-s
Faculty of:
Foundry Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Injection Molding Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr Orzechowska Aleksandra (Aleksandra.Orzechowska@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Orzechowska Aleksandra (Aleksandra.Orzechowska@fis.agh.edu.pl)
dr inż. Dudała Joanna (dudala@fis.agh.edu.pl)
Module summary

Fizyka

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi pracować samodzielnie. potrafi samodzielnie zdobyć odpowiednią wiedzę i umiejętności, niezbędne do rozwiązania problemów fizycznych. M1A_K05, M1A_K01 Participation in a discussion,
Test,
Activity during classes
M_K002 Potrafi prowadzić merytoryczną dyskusję na tematy dotyczące zagadnień wchodzących w zakres przedmiotu. M1A_K07, M1A_K05, M1A_K01 Participation in a discussion,
Test,
Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi rozwiązywać proste zadania rachunkowe dotyczące w/w działów fizyki. M1A_U07, M1A_U06 Test
M_U002 Ma umiejętność sformułowania fizycznych podstaw zjawisk w przyrodzie i technice, poprzez wskazanie praw i zasad nimi rządzących i decydujących o ich przebiegu. M1A_U07, M1A_U06 Participation in a discussion,
Test
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę z fizyki obejmującą zakres przedmiotu. M1A_W02, M1A_W19 Test
M_W002 Ma wiedzę na temat rozwiązywania prostych zadań rachunkowych obejmującą zakres przedmiotu. M1A_W02, M1A_W19 Test
M_W003 Rozumie podstawowe mechanizmy fizyczne w odniesieniu do zakresu przedmiotu. M1A_W02, M1A_W19 Participation in a discussion,
Test,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi pracować samodzielnie. potrafi samodzielnie zdobyć odpowiednią wiedzę i umiejętności, niezbędne do rozwiązania problemów fizycznych. + + - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi prowadzić merytoryczną dyskusję na tematy dotyczące zagadnień wchodzących w zakres przedmiotu. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi rozwiązywać proste zadania rachunkowe dotyczące w/w działów fizyki. - + - - - - - - - - -
M_U002 Ma umiejętność sformułowania fizycznych podstaw zjawisk w przyrodzie i technice, poprzez wskazanie praw i zasad nimi rządzących i decydujących o ich przebiegu. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę z fizyki obejmującą zakres przedmiotu. + + - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat rozwiązywania prostych zadań rachunkowych obejmującą zakres przedmiotu. - + - - - - - - - - -
M_W003 Rozumie podstawowe mechanizmy fizyczne w odniesieniu do zakresu przedmiotu. + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Fizyka I

WYKŁADY
1.Wstęp do przedmiotu (oddziaływania fundamentalne w fizyce, pomiar jako źródło wiedzy fizycznej, przykłady wielkości fizycznych i ich podział, definicje jednostek podstawowych w układzie SI,wielkości wektorowe i skalarne, operacje na wektorach)
2. Kinematyka punktu materialnego (przemieszczenie, definicja pochodnej, prędkość,
przyspieszenie, ruch w jednym wymiarze i na płaszczyźnie, ruch po okręgu, rzuty)
3.Dynamika punktu materialnego (zasady dynamiki Newtona, ciężar, tarcie statyczne, tarcie kinetyczne, siły bezwładności, siły rzeczywiste i pozorne, siła Coriolisa, równania ruchu).
4.Praca i energia (praca, moc, energia kinetyczna, energia potencjalna, siły
zachowawcze, zasada zachowania energii).
5.Zasada zachowania pędu, zjawisko odrzutu, zderzenia.
6.Ruch postępowy i obrotowy bryły sztywnej (moment siły, moment bezwładności,
moment pędu, zasady dynamiki dla ruchu obrotowego, zasada zachowania momentu
pędu, precesja, żyroskop).
7.Grawitacja (prawo powszechnego ciążenia Newtona, ciężar ciał, potencjalny charakter pola grawitacyjnego,prawa Keplera, prędkości kosmiczne).
8.Drgania i ruch okresowy (siła sprężystości, ruch harmoniczny prosty,oscylator harmoniczny prosty, energia w ruchu harmonicznym prostym,wahadła: matematyczne, fizyczne,ruch harmoniczny prosty a ruch jednostajny po okręgu,oscylator harmoniczny tłumiony, oscylator harmoniczny wymuszony, zjawisko rezonansu mechanicznego, zastosowania zjawiska rezonansu).
9.Fale mechaniczne (rodzaje fal w ośrodkach sprężystych,długość, częstość i prędkość fal,energia i moc fal, superpozycja i interferencja fal, fale stojące i rezonans).
10.Akustyka (fale dźwiękowe, natężenie i głośność dźwięku, źródła dźwięku,interferencja i dudnienia,zjawisko Dopplera,podział fal akustycznych).
11. Kinetyczna teoria gazów i termodynamika (ciśnienie i temperatura gazu, równanie
stanu gazu doskonałego, zasada ekwipartycji energii, ciepło, praca gazu, I zasada
termodynamiki, przemiany gazowe, rozkład Maxwella prędkości cząstek, model gazu
rzeczywistego van der Waalsa, entropia, II zasada termodynamiki, cykl Carnot).
12. Elementy szczególnej teorii względności (postulaty Einsteina, pomiary prędkości światła, doświadczenie Michelson’a-Morley’a, transformacja Lorentza, masa i energia relatywistyczna).

Auditorium classes:
Fizyka I

Rozwiązywanie zadań z zakresu:
1.Rachunek wektorowy
2.Kinematyka i dynamika punktu materialnego
3.Praca i energia
4.Zasada zachowania pędu
5.Kinematyka i dynamika bryły sztywnej
6.Grawitacja
7.Ruch drgający
8.Fale mechaniczne
9.Podstawy szczególnej teorii względności
10.Elementy termodynamiki i kinetycznej teorii gazów

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 125 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in auditorium classes 30 h
Realization of independently performed tasks 26 h
Preparation for classes 39 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa obliczana jest jako średnia arytmetyczna z ocen kolokwium zaliczeniowego i aktywności na ćwiczeniach audytoryjnych.

Prerequisites and additional requirements:

1. Znajomość fizyki na poziomie szkoły średniej
2. Znajomość podstaw rachunku różniczkowego i całkowego
3. Znajomość elementów rachunku wektorowego

Recommended literature and teaching resources:

1. R. Resnick, D. Halliday, J. Walker, “Fizyka”, tom 1-5, PWN, Warszawa, 2006
2. J.Orear “Fizyka”, tom 1 i 2, WNT, 2004
3. C. Bobrowski, “Fizyka”, WNT, Warszawa, 1998
4. B.M. Jaworski, A.A. Dietłaf, "Fizyka, Poradnik encyklopedyczny, PWN, Warszawa, 1995

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

1.Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach obowiązkowych (ćwiczenia audytoryjne) wymaga od
studenta samodzielnego opanowania omawianego na tych zajęciach materiału.
2.Usprawiedliwiona nieobecność na więcej niż dwóch ćwiczeniach audytoryjnych wymaga od studenta samodzielnego opanowania omawianego na tych zajęciach materiału i jego zaliczenia w formie pisemnej w wyznaczonym przez prowadzącego terminie, lecz nie później niż w ostatnim tygodniu trwania zajęć.
3.Student, który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż 2 zajęcia audytoryjne i jego cząstkowe wyniki w nauce były negatywne może zostać pozbawiony, przez prowadzącego zajęcia, możliwości wyrównania zaległości, co skutkuje brakiem zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych.
4.Obecność na wykładach: zgodnie z Regulaminem Studiów AGH
4.Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń rachunkowych. Egzamin przeprowadzany jest zgodnie z Regulaminem Studiów AGH