Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Chemia ogólna II
Course of study:
2017/2018
Code:
OM-1-205-s
Faculty of:
Foundry Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Injection Molding Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Starowicz Maria (mariast@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Szklarz Zbigniew (zszklarz@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Starowicz Maria (mariast@agh.edu.pl)
dr inż. Palumbo Gaetano (gpalumbo@agh.edu.pl)
dr inż. Grysakowski Bartosz (bgrysakowski@o2.pl)
Module summary

Moduł ma charakter poznawczy obejmujący aktualny stan wiedzy w zakresie chemii ogólnej i chemii organicznej. jest kontynuacją Chemii Ogólnej I.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi przygotować sprawozdanie z wykonanego eksperymentu i będzie chętny do pracy w zespole nad powierzonym mu eksperymencie M1A_K02, M1A_K03 Report
Skills
M_U001 Student potrafi wykonać samodzielnie doświadczenia pozwalające otrzymać związki kompleksowe, przeprowadzić reakcje redox, syntezy (np. polimeru), analizy, wymiany pojedynczej, wymiany podwójnej, sprawdzić doświadczalnie reaktywność metali, eksperymentalnie oznaczyć twardość wody, skonstruować ogniwo galwaniczne i zmierzyć jego siłę elektromotoryczną. Jest w stanie dobrać sposób ochrony stopu przed korozją, zmierzyć pH roztworu słabego elektrolitu i obliczyć jego stopień i stałą dysocjacji. M1A_U30, M1A_U35 Test,
Report
Knowledge
M_W001 Student zna układ okresowy pierwiastków i jest w stanie scharakteryzować właściwości chemiczne pierwistków należących do poszczególnych grup układu okresowego. Student zna typy reakcji chemicznych, potrafi scharakteryzować związki nieorganiczne, zna budowę atomu i typy wiązań chemicznych, wie co to jest twardość wody. M1A_W03 Examination
M_W002 Wie na czym polega korozja elektrochemiczna i zna sposoby ochrony metali i stopów przed korozją , a także jest w stanie scharakteryzować właściwości chemiczne metali i stopów odlewniczych M1A_W03 Examination
M_W003 Ma podstawowa wiedzę z zakresu chemii organicznej i chemii polimerów M1A_W03 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi przygotować sprawozdanie z wykonanego eksperymentu i będzie chętny do pracy w zespole nad powierzonym mu eksperymencie - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykonać samodzielnie doświadczenia pozwalające otrzymać związki kompleksowe, przeprowadzić reakcje redox, syntezy (np. polimeru), analizy, wymiany pojedynczej, wymiany podwójnej, sprawdzić doświadczalnie reaktywność metali, eksperymentalnie oznaczyć twardość wody, skonstruować ogniwo galwaniczne i zmierzyć jego siłę elektromotoryczną. Jest w stanie dobrać sposób ochrony stopu przed korozją, zmierzyć pH roztworu słabego elektrolitu i obliczyć jego stopień i stałą dysocjacji. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna układ okresowy pierwiastków i jest w stanie scharakteryzować właściwości chemiczne pierwistków należących do poszczególnych grup układu okresowego. Student zna typy reakcji chemicznych, potrafi scharakteryzować związki nieorganiczne, zna budowę atomu i typy wiązań chemicznych, wie co to jest twardość wody. + - + - - - - - - - -
M_W002 Wie na czym polega korozja elektrochemiczna i zna sposoby ochrony metali i stopów przed korozją , a także jest w stanie scharakteryzować właściwości chemiczne metali i stopów odlewniczych + - + - - - - - - - -
M_W003 Ma podstawowa wiedzę z zakresu chemii organicznej i chemii polimerów + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Wykład z Chemii Ogólnej

Podstawy chemii organicznej. Hybrydyzacja. Klasyfikacja związków organicznych. Alkany, alkeny, alkiny -budowa, właściwości fizyczne i chemiczne, zastosowanie.
Związki cykliczne i aromatyczne.
Alkohole i fenole. Aldehydy i ketony.
Kwasy karboksylowe, estry i aminy.
Polimery, klasyfikacja, rodzaje mechanizmu polimeryzacji.
Charakterystyka wybranych polimerów – otrzymywanie, właściwości fizyczne i chemiczne, zastosowanie.
Polimery w odlewnictwie.

Laboratory classes:
Ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej

Laboratoria: wykonanie następujących ćwiczeń i przygotowanie sprawozdania.
1. Klasyfikacja związków nieorganicznych
2. Typy reakcji chemicznych
3. Twardość wody
4. Równowagi w rozworach elektrolitów
5. Budowa atomu i związki kompleksowe
6. Właściwości chemiczne metali
7. Szereg napięciowy i ogniwa galwaniczne
8. Korozja elektrochemiczna
9. Ochrona przed korozją
10. Podstawy chemii organicznej
11. Polimery

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Realization of independently performed tasks 60 h
Preparation for classes 60 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena Końcowa = 0,3 x średnia ocena z laboratorium + 0,2 x średnia ocena kolokwium z wykładów + 0,5 średnia ocena z egzaminu (oceny średnie to średnie arytmetyczne ze wszystkich terminów).

Prerequisites and additional requirements:

Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych obowiązkowa, nieobecność należy odrobić.
Zaliczenie z ćwiczeń laboratoryjnych stanowi warunek dopuszczenia do egzaminu.

Recommended literature and teaching resources:

1. Chemia dla inżynierów, podręcznik pod red. J. Banasia, W. Solarskiego, AGH Uczelniane Wyd.Nauk.-Dydakt., Kraków 2008 (wyd.uzupeł.i popr.)
2. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii z elementami teorii i obliczeń dla mechaników, skrypt pod red. Krystyny Moskwy, wyd. AGH, Kraków 2000
3. Chemia organiczna, Daniel Buza, Wojciech Sas, Przemysław Szczeciński, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Warszawa 2006
4. Podstawy chemii nieorganicznej, Adam Bielański, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2010
5. Chemia. Podstawy i zastosowanie, Sienko M. J. Plane R. A. Wyd. Naukowo-Techniczne Warszawa 1992
6. E-chemia: http://www.chemia.odlew.agh.edu.pl/e_chemia

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. M. Starowicz, B. Stypuła, J. Banaś: Electrochemical synthesis of silver nanoparticles, Electrochemistry Communications 8 (2006) 227-230
2. B. Stypuła, J. Banaś, M. Starowicz, H. Krawiec, A. Bernasik, A. Janas: Production of nanoparticles of copper compounds by anodic dissolution of copper in organic solvents, Journal of Applied Electrochemistry 36 (2006) 1407–1414
3. J. Banaś, B. Stypuła , K. Banaś, J. Światowska-Mrowiecka, M. Starowicz, U. Lelek-Borkowska, Corrosion and passivity of metals in methanol solutions of electrolytes, Journal of Solid State Electrochemistry, 13 (2009) 1669-1679
4. M.Starowicz, Anodowe roztwarzanie metali jako metoda otrzymywania nanocząstek metali i tlenków, Wydawnictwo AKAPIT 2013

Additional information:

None