Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Environmental protection
Course of study:
2017/2018
Code:
OM-1-301-s
Faculty of:
Foundry Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Injection Molding Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. dr hab. Holtzer Mariusz (holtzer@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. Holtzer Mariusz (holtzer@agh.edu.pl)
dr hab. Grabowska Beata (beata.grabowska@agh.edu.pl)
dr inż. Bobrowski Artur (arturb@agh.edu.pl)
dr inż. Żymankowska-Kumon Sylwia (szk@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma poczucie odpowiedzialności za wyniki i skutki swojej aktywności zawodowej, również w kontekście jej wpływu na środowisko, szczególnie oddziaływanie odpadów poprodukcyjnych M1A_K03 Examination
M_K002 Potrafi nawiązywać kontakty zawodowe z osobami, firmami i instytucjami oraz jest w stanie pracować z zespole przyjmując w nim różne funkcje M1A_K04 Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Potrafi i jest przygotowany do tego, aby zorganizować działalność gospodarczą w obszarze małej produkcji odlewniczej i metalurgicznej, budowy technologicznego gniazda M1A_U10 Examination
M_U002 Umie zastosować się do podstawowych zasad bezpieczeństwa związanych ze stosowaniem substancji chemicznych. w pracach w laboratorium chemicznym oraz prowadzić instruktaż w tym względzie. Potrafi identyfikować zagrożenia na stanowiskach pracy i podejmować działania minimalizujące ich skutki. Potrafi uwzględniać aspekty ekologiczne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i aktywności technologicznej Potrafi wskazać wykorzystanie odpadów metalurgicznych i odlewniczych oraz mineralogicznych w innych dziedzinach gospodarki M1A_U30 Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Ma wystarczającą wiedzę z fizyki i chemii pozwalającą na interpretację zjawisk fizyko-chemicznych zachodzących w warunkach przemysłowych i w otoczeniu przemysłu M1A_W11 Examination
M_W002 Zna technologię regeneracji i utylizacji odpadów technologicznych z procesów metalurgicznych i odlewniczych M1A_W37 Examination
M_W003 Zna zasady: identyfikowania zagrożeń , zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w przemyśle metalurgicznym i odlewnictwie, potrafi zastosować te zasady w poczynaniach technologicznych i różnych formach aktywności inżynierskiej; potrafi uwzględniać aspekty ekologiczne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych M1A_W38 Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma poczucie odpowiedzialności za wyniki i skutki swojej aktywności zawodowej, również w kontekście jej wpływu na środowisko, szczególnie oddziaływanie odpadów poprodukcyjnych + - - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi nawiązywać kontakty zawodowe z osobami, firmami i instytucjami oraz jest w stanie pracować z zespole przyjmując w nim różne funkcje - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi i jest przygotowany do tego, aby zorganizować działalność gospodarczą w obszarze małej produkcji odlewniczej i metalurgicznej, budowy technologicznego gniazda + - - - - - - - - - -
M_U002 Umie zastosować się do podstawowych zasad bezpieczeństwa związanych ze stosowaniem substancji chemicznych. w pracach w laboratorium chemicznym oraz prowadzić instruktaż w tym względzie. Potrafi identyfikować zagrożenia na stanowiskach pracy i podejmować działania minimalizujące ich skutki. Potrafi uwzględniać aspekty ekologiczne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i aktywności technologicznej Potrafi wskazać wykorzystanie odpadów metalurgicznych i odlewniczych oraz mineralogicznych w innych dziedzinach gospodarki - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wystarczającą wiedzę z fizyki i chemii pozwalającą na interpretację zjawisk fizyko-chemicznych zachodzących w warunkach przemysłowych i w otoczeniu przemysłu + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna technologię regeneracji i utylizacji odpadów technologicznych z procesów metalurgicznych i odlewniczych + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna zasady: identyfikowania zagrożeń , zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w przemyśle metalurgicznym i odlewnictwie, potrafi zastosować te zasady w poczynaniach technologicznych i różnych formach aktywności inżynierskiej; potrafi uwzględniać aspekty ekologiczne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych - - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Program wykładów Przepisy prawne w zakresie ochrony środowiska. Zanieczyszczenie powietrza. Zanieczyszczenie wód. Odpady i ich rodzaje. Urządzenia ochrony powietrza. Systemy oczyszczania ścieków. Gospodarka wodna i ochrona wód. Gospodarka odpadami i ich utylizacja. Składowiska odpadów i ich budowa. Systemy zarządzania środowiskowego. Katastrofy ekologiczne. Green Chemistry. Organiczne zanieczyszczenia powietrza. Odpady niebezpieczne. Polityka środowiskowa Polski. Zarządzanie środowiskowe. Wpływ przemysłu na środowisko.
Laboratory classes:
Program laboratoriów

Ćwiczenie 1: Badanie wymywalności substancji szkodliwych z zużytych mas formierskich
Ćwiczenie 2: Metody zagospodarowania odpadów komunalnych
Ćwiczenie 3: Oczyszczanie ścieków
Ćwiczenie 4: Analiza związków z grupy BTEX metodą chromatografii gazowej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in laboratory classes 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = (1 x ocena z kolokwium zaliczeniowego z laboratorium + 1,25 x ocena z kolokwium zaliczeniowego z wykładów) : 2
Aktywna obecność na co najmniej 50% wykładów podnosi ocenę końcowa o 0,5 stopnia.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Wykłady prof. M.Holtzera.
2. Ocena szkodliwości materiałów wiążących stosowanych do mas formierskich i rdzeniowych nowej generacji : praca zbiorowa pod red. Mariusza HOLTZERA, Rafała DAŃKO ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2013. — 306 s. ISBN: 978-83-63663-19-3.
3. Alloway B.J., Ayres D.C.: Chemiczne podstawy zanieczyszczenia środowiska, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
4. Holtzer M., Grabowska B.: Podstawy Ochrony Środowiska, Wydawnictwo AGH, Kraków 2010.
5. Holtzer M.: Gospodarka odpadami i produktami ubocznymi w odlewniach. Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2001.
6. Metody ograniczenia odpadów z procesów odlewniczych oraz sposoby ich zagospodarowania Pod red. J. Dańko i M. Holtzera. Wyd Naukowe AKAPIT. Kraków 2010.
7. Warych J.: Oczyszczanie przemysłowych gazów odlotowych. Wyd. Naukowo-Techniczne Warszawa 1994.
8. Gary W. van Loon, S. J. Duffy: Chemia Środowiska. Wydawnictwo Naukowo – Techniczne PWN Warszawa
2007.
9. S.E. Manahan: Environmenyal Chemistry. Ninth Edition CRC Press 2010.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Metody ograniczenia odpadów z procesów odlewniczych oraz sposoby ich zagospodarowania; Praca zbiorowa pod red. Józef DAŃKO, Mariusz HOLTZER. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2010, ISBN: 978-83-60958-57-5
2. Ocena szkodliwości materiałów wiążących stosowanych do mas formierskich i rdzeniowych nowej generacji : praca zbiorowa pod red. Mariusza HOLTZERA, Rafała DAŃKO ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2013. ISBN: 978-83-63663-19-3.
3. Holtzer M., Grabowska B.: Podstawy Ochrony Środowiska, Wydawnictwo AGH, Kraków 2010.
4. Holtzer M.: Gospodarka odpadami i produktami ubocznymi w odlewniach. Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2001.
5. M. Holtzer, R. Dańko, J. Dańko, Z. Pytel: Utilisation of product of the thermal reclamation of post reclamation dust in the production technology of ceramic building materials. Archives of Foundry Engineering 2015, v. 15, Iss 4, 33-36.
6. A. Kmita: Ekologiczne powłoki ochronne na formy i rdzenie. Materiały Konferencyjne.
7. M. Holtzer, A. Kmita, R. Dańko: The gases generation during thermal decomposition of moulding sands – comparison of inorganic and organic binders. Slevarenstvi 2015, Nr 7-8.
8. M. Holtzer, A. Kmita: Czym oddychamy w XXI wieku? Przegląd Odlewnictwa 2015, v. 65, Nr 5-6, 182–185.
9. M. Holtzer, A. Kmita,, A. Roczniak: The recycling of materials containing iron and zinc in the OxyCup process. Archives of Foundry Engineering. 2015, v. 15, Sp. Iss. 1, 126-136.Green Chemistr
10. M. Holtzer, R. Dańko, A. Bobrowski, S. Żymankowska-Kumon, A. Kmita, M. Kubecki: Badania szkodliwości mas formierskich i rdzeniowych z żywicami poddanych działaniu wysokiej temperatury — Polska metalurgia w latach 2011–2014 : monografia.; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. – Kraków: Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, cop. 2014. s. 467–481.
11. Wielgosiński G., Grochowalski A., Holtzer M., Ćwiąkalski W., Łechtańska P.: Dioxin emission from secondary copper smelter. Organohalogen Compounds ; 2011 vol. 73, s. 79–82.
12. M. Holtzer, M. Górny, A.Kmita: The influence of motorization on the climate warming. International Journal Global Warming 2015.
13. M. Holtzer, A. Bobrowski, R. Dańko, A. Kmita, S. Żymankowska-Kumon, M. Kubecki, M. Górny: Emission of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and benzene, toluene, ethylbenzene and xylene (BTEX) from the furan moulding sands with addition of the reclaim. Metallurgia 2014, 53 (4), 451-454.
14. M. Holtzer, R. Dańko, A. Kmita: The gases generation during thermal decomposition of moulding sands – comparison of inorganic and organic binders. Slevarenstvi 2015, 7-8, 240-247.

Additional information:

None