Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mechanics and strength of materials
Course of study:
2017/2018
Code:
OM-1-302-s
Faculty of:
Foundry Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Injection Molding Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Maj Maria (mmaj@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Maj Maria (mmaj@agh.edu.pl)
Module summary

Student zapoznaję się z podstawowymi działami mechaniki (statyka, kinematyka i dynamika), potrafiąc rozwiązywać zadania z tego zakresu a także zadania z wytrzymałości materiałów (m.in. zgnanie belek)_

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole nad powierzonym zadaniem M1A_K01 Involvement in teamwork,
Activity during classes,
Test
Skills
M_U001 Potrafi rozwiązywać zadania z zakresu równowagi płaskiego i przestrzennego zbieżnego układu sił. M1A_U24 Test,
Activity during classes
M_U002 Umie rozwiązywać zagadnienia z zakresu prostej wytrzymałości na rozciąganie oraz Potrafi analizować zginanie prętów rysując wykresy sił tnących i momentów gnących. M1A_U24 Test,
Activity during classes
M_U003 Potrafi zwymiarować zginane belki oraz umie dobrać średnicę wału poddanego zginaniu ze skręcaniem. M1A_U24 Test,
Execution of a project,
Activity during classes
M_U004 Student potrafi rozwiązywać zadania z zakresu kinematyki punktu i ruchu postępowego i obrotowego bryły. M1A_U24 Test,
Activity during classes
M_U005 Student umie rozwiązywać zadania z podstawowych dwóch zagadnień dynamiki M1A_U24 Test
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę z zakresu statyki, kinematyki i dynamiki oraz wytrzymałości materiałów. M1A_W08 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole nad powierzonym zadaniem + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi rozwiązywać zadania z zakresu równowagi płaskiego i przestrzennego zbieżnego układu sił. - + - - - - - - - - -
M_U002 Umie rozwiązywać zagadnienia z zakresu prostej wytrzymałości na rozciąganie oraz Potrafi analizować zginanie prętów rysując wykresy sił tnących i momentów gnących. - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi zwymiarować zginane belki oraz umie dobrać średnicę wału poddanego zginaniu ze skręcaniem. - + - - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi rozwiązywać zadania z zakresu kinematyki punktu i ruchu postępowego i obrotowego bryły. - + - - - - - - - - -
M_U005 Student umie rozwiązywać zadania z podstawowych dwóch zagadnień dynamiki - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę z zakresu statyki, kinematyki i dynamiki oraz wytrzymałości materiałów. + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Statyka-aksjomaty, układy sił :płaskie i przestrzenne z redukcją i warunkami równowagi, zagadnienia tarcia. Kinematyka-sposoby opisania ruchu punktu, prędkość i przyspieszenie, szczegółowe przypadki ruchu punktu, ruchu bryły (postępowy , obrotowy, plaski).Dynamika-obejmuje dwa zagadnienia mechaniki, dynamikę punktu i układu punktów materialnych, geometrie mas. Praca, moc i energia. Równanie dynamiczne bryły.
Podstawowe założenia mechaniki ciał odkształcalnych (wytrzymałości materiałów). Siły wewnętrzne, naprężenia. Właściwości mechaniczne tworzyw konstrukcyjnych. Proste przypadki wytrzymałościowe: rozciąganie, skręcanie, ścinanie, zginanie. Równanie różniczkowe osi ugiętej. Analiza stanu naprężenia i odkształcenia. Uogólnione prawo Hooke’a. Hipotezy wytrzymałościowe. Złożone przypadki wytrzymałości pręta prostego: zginanie wraz z rozciąganiem lub ściskaniem, skręcanie wraz ze zginaniem , zginanie ze ścinaniem pręta o przekroju kołowym. Przemieszczenia belek. Stateczność prętów. Podstawowe pojęcia z wytrzymałości zmęczeniowej.

Auditorium classes:

1. Rachunek wektorowy w mechanice, składanie sił.
2. Równowaga płaskiego i przestrzennego zbieżnego układu sił.
3. Równowaga płaskiego dowolnego układu sił.
4. Równowaga równoległego układu sił.
5. Kinematyka punktu – sposoby opisania ruchu punktu.
6. Prędkość przyspieszenie, szczegółowe przypadki ruchu punktu.
7. Ruch bryły (postępowy, obrotowy, płaski).
8. Dwa zagadnienia mechaniki, dynamika punktu i układu punktów.
9. Równanie dynamiczne bryły.
10. Rozciąganie i ściskanie pręta.
11. Ścinanie technologiczne.
12. Zginanie prętów – wykresy momentów gnących i sił tnących.
13. Wymiarowanie belek (zginanie).
14. Wymiarowanie wałów (skręcanie prętów kołowych).
15. Wytrzymałość złożona.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in auditorium classes 30 h
Preparation for classes 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z modułu obliczana jest na podstawie średniej arytmetycznej ocen z kolokwiów z ćwiczeń, oceny z kolokwium zaliczeniowego oraz ocen z trzech prac pisemnych.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość matematyki i fizyku w stopniu rozszerzonym

Recommended literature and teaching resources:

1. Engel Z., Giergiel J.: Mechanika – część I Statyka, część II – Kinematyka, część III – Dynamika, Wyd. AGH, Kraków 1998.
2. J. Misiak Zadania z mechaniki ogólnej : (cz. I – statyka, cz. II – kinematyka, cz. III ) PWN W-wa 1999 r.
3. J. Leyko, Mechanika ogólna Statyka i kinematyka, PWN, 2002.
4. J. Leyko, Mechanika ogólna Dynamika, PWN, 2002.
5. J. Nizioł, Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki, WNT, 2002. Łódź, lipiec 2008.
6. Wolny St , Siemieniec A.,: Wytrzymałość materiałów cz. I: Teoria i zastosowania Wyd. AGH , 2008 r
7. Wolny St ., Siemieniec A.,: Wytrzymałość materiałów cz. II: Wybrane zagadnienie z wytrzymałości materiałów. Wyd. AGH , 2004 r
8. Dyląg Z., Jakubowicz A., Orłoś Z.: Wytrzymałość materiałów, t. I-II, WNT, Warszawa 1996-97.
9. Niezgodziński M.E., Niezgodziński T.: Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe, WNT, Warszawa 1996.
10. Niezgodziński M.E., Niezgodziński T.: Zadania z wytrzymałości materiałów, WNT, Warszawa 2002.
11. Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów. Cz. I i II pod red. A. Jakubowicza. Skrypty uczelniane.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1.M. Maj: Trwałość zmęczeniowa wybranych stopów odlewniczych — Fatigue life of selected casting alloys Katowice ; Gliwice : Wydawnictwo Archives of Foundry Engineering, 2012. — 187 s.. — Bibliogr. s. 167–174, Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-63605-03-2. — Na okł dod.: Monografia,
2.M. Maj: Fatigue life assessment of selected engineering materials based on modified low-cycle fatigue test Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2013 vol. 13 iss. 1, s. 89–94. — Bibliogr. s. 93–94, Abstr.

Additional information:

None