Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Physical Chemistry II
Course of study:
2017/2018
Code:
OM-1-408-s
Faculty of:
Foundry Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Injection Molding Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Starowicz Maria (mariast@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Lelek-Borkowska Urszula (lelek@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Starowicz Maria (mariast@agh.edu.pl)
dr inż. Łukaszczyk Alicja (alicjal@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł ma charakter poznawczy obejmujący aktualny stan wiedzy w zakresie chemii fizycznej. moduł jest kontynuacją Chemii Fizycznej I.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student w wyniku przeprowadzonych zajęć nabędzie: - zdolność do samodzielnej analizy i oceny zjawisk i procesów. Student zdobędzie umiejętność pracy w zespole. M1A_K01, M1A_K07 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Umie oceniać wpływ parametrów fizykochemicznych na szybkość reakcji chemicznych. Potrafi przewidzieć zachowanie się korozyjne metali w danym środowisku. M1A_U14, M1A_U19 Participation in a discussion,
Examination,
Activity during classes
M_U002 Potrafi obliczać i interpretować wartości wielkości fizykochemicznych (gęstość, ciśnienie parcjalne, entalpię, entalpię swobodną, entropię, ciepło i pracę). Potrafi analizować wpływ parametrów (T,P,c) na wartość funkcji termodynamicznych, kierunek przemian (fizycznych i chemicznych) i wydajność procesu oraz szybkość reakcji chemicznych. M1A_U04, M1A_U19 Activity during classes,
Test
M_U003 Student potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperyment doświadczalny, dokonać pomiarów wielkości fizykochemicznych. Umie wyznaczyć i interpretować zależności pomiędzy zmierzonymi wielkościami. Student potrafi przygotować sprawozdanie z wykonanego eksperymentu i wysnuć wnioski. M1A_U07, M1A_U14, M1A_U28, M1A_U18 Activity during classes,
Test,
Report,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę z zakresu kinetyki reakcji chemicznych i procesów fizykochemicznych, potrafi ocenić wpływ parametrów na szybkość tych procesów. Zna podstawowe pojęcia z elektrochemii, korozji metali i stopów. M1A_W35, M1A_W04, M1A_W10 Activity during classes,
Examination
M_W002 Wie jak zastosować poznane prawa , zasady termodynamiki do obliczeń podstawowych wielkości fizykochemicznych dla danego układu. Zna zależności pomiędzy funkcjami termodynamicznymi i wielkościami mierzalnymi (ciepłem, pracą). Zna zależności pomiędzy parametrami stanu (T,P,V,c) a wielkościami określającymi na stan równowagi oraz szybkość procesów. M1A_W04, M1A_W07 Activity during classes,
Test
M_W003 Student zna wielkości i prawa opisujące właściwości stanów materii (cieczy, ciał stałych) oraz przemian fizycznych (przemian fazowych) i reakcji chemicznych. Student zna właściwości elektrolitów i potrafi zdefiniować podstawowe wielkości elektrochemiczne. Zna różne zachowanie się metali i stopów w elektrolitach (zna zjawisko korozji i pasywacji). M1A_W11, M1A_W35, M1A_W04, M1A_W10, M1A_W09 Test,
Report,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student w wyniku przeprowadzonych zajęć nabędzie: - zdolność do samodzielnej analizy i oceny zjawisk i procesów. Student zdobędzie umiejętność pracy w zespole. + + + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie oceniać wpływ parametrów fizykochemicznych na szybkość reakcji chemicznych. Potrafi przewidzieć zachowanie się korozyjne metali w danym środowisku. + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi obliczać i interpretować wartości wielkości fizykochemicznych (gęstość, ciśnienie parcjalne, entalpię, entalpię swobodną, entropię, ciepło i pracę). Potrafi analizować wpływ parametrów (T,P,c) na wartość funkcji termodynamicznych, kierunek przemian (fizycznych i chemicznych) i wydajność procesu oraz szybkość reakcji chemicznych. - + - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperyment doświadczalny, dokonać pomiarów wielkości fizykochemicznych. Umie wyznaczyć i interpretować zależności pomiędzy zmierzonymi wielkościami. Student potrafi przygotować sprawozdanie z wykonanego eksperymentu i wysnuć wnioski. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę z zakresu kinetyki reakcji chemicznych i procesów fizykochemicznych, potrafi ocenić wpływ parametrów na szybkość tych procesów. Zna podstawowe pojęcia z elektrochemii, korozji metali i stopów. + - - - - - - - - - -
M_W002 Wie jak zastosować poznane prawa , zasady termodynamiki do obliczeń podstawowych wielkości fizykochemicznych dla danego układu. Zna zależności pomiędzy funkcjami termodynamicznymi i wielkościami mierzalnymi (ciepłem, pracą). Zna zależności pomiędzy parametrami stanu (T,P,V,c) a wielkościami określającymi na stan równowagi oraz szybkość procesów. - + - - - - - - - - -
M_W003 Student zna wielkości i prawa opisujące właściwości stanów materii (cieczy, ciał stałych) oraz przemian fizycznych (przemian fazowych) i reakcji chemicznych. Student zna właściwości elektrolitów i potrafi zdefiniować podstawowe wielkości elektrochemiczne. Zna różne zachowanie się metali i stopów w elektrolitach (zna zjawisko korozji i pasywacji). - - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Chemia fizyczna

1. Kinetyka reakcji chemicznych ( homogenicznych): formalizm, równanie kinetyczne, wpływ parametrów na szybkość reakcji.
2. Kinetyka reakcji heterogenicznych. Kataliza reakcji homogenicznych i heterogenicznych.
3. Elektrochemia: przewodnictwo, przepływ prądu stałego i zmiennego przez elektrolity (prawa, zastosowanie).
4. Podstawy procesów korozji metali i stopów: gazowej, elektrochemicznej.

Auditorium classes:
Chemia fizyczna

1.Obliczenia wielkości fizykochemicznych z wykorzystaniem praw gazowych.
2.Obliczenia zmian funkcji termodynamicznych ΔH, ΔG, ΔS podczas procesów fizycznych i reakcji chemicznych.
3.Stała równowagi, wydajność procesu.
4.Równania kinetyczne szybkości reakcji. Wpływ parametrów na szybkość reakcji chemicznych.

Laboratory classes:
Chemia fizyczna

1. Lepkość roztworu. Wpływ temperatury na lepkość.
2. Wyznaczenie stałej dysocjacji i rozpuszczalności z pomiarów przewodnictwa.
3. Wyznaczanie entalpii swobodnej, entalpii i entropii reakcji zachodzącej w ogniwie Clarka.
4. Korozja i pasywacja stali.
5. Entalpia rozpuszczania i neutralizacji.
6. Wyznaczanie stałej szybkości reakcji z pomiarów przewodnictwa.
7. Układ dwuskładnikowy (Sn-Pb). Równowaga ciało stałe-ciecz.
8. Prawo podziału Nernsta.
9. Napięcie powierzchniowe cieczy.
10. Adsorpcja. Proces zachodzący na powierzchni ciał skondensowanych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 150 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 30 h
Participation in laboratory classes 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Realization of independently performed tasks 45 h
Contact hours 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena Końcowa = 0,25 x średnia ocena z laboratorium + 0,25 x średnia ocena ćwiczeń audytoryjnych + 0,5 średnia ocena z egzaminu (oceny średnie to średnie arytmetyczne ze wszystkich terminów).

Prerequisites and additional requirements:

Uczestnictwo w zajęciach (wykłady, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne). Pozytywna ocena końcowa z Chemii Fizycznej I oraz pozytywne zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych są podstawą przystąpienia do egzaminu.

Recommended literature and teaching resources:

1 Atkins P.W.: Podstawy chemii fizycznej, Warszawa, PWN 1999
2 Pigoń K., Ruziewicz Z.: Chemia fizyczna, Warszawa, PWN 1986
3 Holtzer M., Staronka A.: Chemia fizyczna: wprowadzenie, Kraków, AGH Uczelniane Wydaw. Naukowo- Dydaktyczne, 2000.
4 Bieszczad T., Boczar M., Góralczyk D.: Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej, Kraków, UJ, 1995
5 Stypuła B., Wykłady z chemii fizycznej, (wersja elektroniczna) http://www.chemia.odlew.agh.edu.pl/
6 Stypuła B., Ćwiczenia z chemii fizycznej wersja elektroniczna http://www.chemia.odlew.agh.edu.pl/
7 Atkins P.W. Chemia fizyczna, zbiór zadań PWN 2001

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None