Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Materials Science and Engineering
Course of study:
2017/2018
Code:
OM-1-410-s
Faculty of:
Foundry Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Injection Molding Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Sobula Sebastian (s.sobula@poczta.fm)
Academic teachers:
dr inż. Zapała Renata (renatazapala@poczta.onet.pl)
dr inż. Sobula Sebastian (s.sobula@poczta.fm)
dr inż. Olejnik Ewa (eolejnik@agh.edu.pl)
dr inż. Tęcza Grzegorz (tecza@agh.edu.pl)
Module summary

Studenci poznaja budowę, właściwości i zastosowanie podstawowoych materiałów inżynierskich z grup metali, polimerów, ceramików i kompozytów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi ocenić skutki błędnego wyboru materiału M1A_K03 Examination
Skills
M_U001 Umie dobrać materiały inżynierskie do warunków pracy M1A_U34 Examination,
Test,
Report
M_U002 Potrafi dobrać aparaturę oraz wykonać badania metalograficzne dla oceny budowy strukturalnej (mikrostruktury) metali i stopów oraz potrafi ocenić ich właściwości fizyczne. M1A_U22 Examination,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe materiały metalowe, ceramiczne, polimerowe i kompozytowe stosowane w technice M1A_W16 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi ocenić skutki błędnego wyboru materiału + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie dobrać materiały inżynierskie do warunków pracy + - + - - + - - - - -
M_U002 Potrafi dobrać aparaturę oraz wykonać badania metalograficzne dla oceny budowy strukturalnej (mikrostruktury) metali i stopów oraz potrafi ocenić ich właściwości fizyczne. + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe materiały metalowe, ceramiczne, polimerowe i kompozytowe stosowane w technice + - + - - + - - - - -
Module content
Lectures:

1. Parametry mechaniczne materiałów.
2. Dyfuzja składników w stopach.
3. Umocnienie polikryształów.
4. Roztwory, fazy, składniki w stopach.
5. Układy równowagi fazowej stopów podwójnych.
6. Stopy żelaza.
7. Stopy aluminium.
8. Stopy miedzi.
9. Stopy tytanu.
10. Stopy magnezu.
11. Stopy niklu – superstopy.
12. Polimery.
13. Ceramika inżynierska.
14. Kompozyty.
15. Korozja, inżynieria powierzchni.

Laboratory classes:

1. Wprowadzenie.
2. Rodzaje i morfologia faz w stopach żelaza.
3. Stopy żelaza (nisko i wysokowęglowe).
4. Obróbka cieplna stopów żelaza.
5. Utwardzanie wydzieleniowe w stopach metali nieżelaznych.
6. Kompozyty odlewane umacniane cząstkami i włóknami.
7. Inżynieria powierzchni, powłoki stosowane na odlewy.
8. Tworzywa sztuczne- właściwości i zastosowanie.
9. Kruche pękanie odlewów.
10. Zaliczenie.

Seminar classes:

1. Równowaga fazowa, wyznaczanie wykresów równowagi fazowej, reguła faz, reguła dźwigni.
2. Interpretacja wykresów równowagi fazowej wybranych stopów odlewniczych.
3. Wykres równowagi fazowej Fe-C
4. Stopy odlewnicze – prezentacje przygotowywane przez studentów

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 177 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 45 h
Participation in seminar classes 15 h
Participation in laboratory classes 30 h
Preparation for classes 45 h
Realization of independently performed tasks 40 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa na podstawie ocen z: egzaminu/laboratorium/ćwiczeń z wagą (0,4/0,4/0,2)

Prerequisites and additional requirements:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z seminarium jest obecność na wszystkich zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu pisemnego (lub odpowiedzi ustnej) i prezentacji z wagą (0,6/0,4)
Warunkiem uzyskania zaliczenia z laboratorium jest obecność na wszystkich zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium (lub odpowiedzi ustnej) i sprawozdania z każdego laboratorium. Sprawozdania należy oddać najpóźniej do następnych zajęć laboratoryjnych.
Ocena z zajęć laboratoryjnych jest średnią wszystkich ocen uzyskanych w trakcie trwania przedmiotu.
W razie nieuzyskania na zajęciach pozytywnej oceny z kolokwium studentowi przysługuje zaliczenie poprawkowe w terminie przewidzianym w harmonogramie zajęć.

Egzamin odbywa się w formie pisemnej lub odpowiedzi ustnej. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które mają zaliczenie z zajęć laboratoryjnych i ćwiczeń seminaryjnych. Termin zerowy egzaminu jest przewidziany dla osób, które zaliczyły laboratoria i seminaria powyżej 4.0

Recommended literature and teaching resources:

1. M. F. Ashby i in. – Inżynieria Materiałowa, t.1 i 2, Wyd. Galaktyka 2011
3. K. Przybyłowicz – Metaloznawstwo
4. Calister W. – Materials Science and Engineering An Introduction
5. Notatki z wykładów

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. E. OLEJNIK, S. SOBULA, T. TOKARSKI, G. Sikora. Composite zones obtained by in situ synthesis in steel castings. Archives of Metallurgy and Materials, 2013, vol. 58, iss. 3, s. 769–773
2. B. KALANDYK, R. ZAPAŁA.: Effect of heat treatment parameters on the properties of low-alloy cast steel with microadditions of vanadium. Archives of Foundry Engineering, 2008, vol. 8, iss. 3, s. 137–140.
3. B. KALANDYK, R. ZAPAŁA, Ł. Boroń, M. SOLECKA. Impact strength of austenitic and ferritic-austenitic Cr-Ni stainless cast steel in -40 and +20C temperature. Archives of Metallurgy and Materials, 2014, vol. 59, iss. 3, s. 1103–1106

Additional information:

Moduł kierunkowy