Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Basics of machine design
Course of study:
2017/2018
Code:
OM-1-433-s
Faculty of:
Foundry Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Injection Molding Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Łucarz Mariusz (eumar@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Łucarz Mariusz (eumar@agh.edu.pl)
Module summary

Student zdobywa podstawową wiedzę w zakresie części maszyn, zespołów maszyn ich doboru oraz podstawowe umiejętności realizacji obliczeń inżynierskich, a także zapisu konstrukcji w formie projektu.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student wie o odpowiedzialności za wyniki i skutki przeprowadzonych obliczeń projektowanych elementów maszyn. M1A_K05 Execution of a project,
Presentation,
Oral answer,
Project
M_K004 Student potrafi przygotować dokumentacje z wykonanego zadania projektowego. M1A_K01 Execution of a project,
Presentation,
Oral answer,
Project
Skills
M_U009 Student potrafi wykonywać proste obliczenia inżynierskie dotyczące podstawowych elementów maszyn. Potrafi przeprowadzić analizę wytrzymałościową elementów maszyn i urządzeń. M1A_U24 Case study,
Presentation,
Oral answer,
Examination,
Test
M_U016 Student potrafi zaprojektować prosty zespół konstrukcyjny w oparciu o zasady projektowania, normy i wykonane obliczenia wytrzymałościowe. M1A_U49 Case study,
Presentation,
Oral answer,
Examination,
Test
Knowledge
M_W003 Student zna podstawowe rozwiązania elementów maszyn oraz zespołów, sposoby ich połączeń. M1A_W13 Case study,
Presentation,
Oral answer,
Test,
Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student wie o odpowiedzialności za wyniki i skutki przeprowadzonych obliczeń projektowanych elementów maszyn. - + - + - - - - - - -
M_K004 Student potrafi przygotować dokumentacje z wykonanego zadania projektowego. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U009 Student potrafi wykonywać proste obliczenia inżynierskie dotyczące podstawowych elementów maszyn. Potrafi przeprowadzić analizę wytrzymałościową elementów maszyn i urządzeń. - + - - - - - - - - -
M_U016 Student potrafi zaprojektować prosty zespół konstrukcyjny w oparciu o zasady projektowania, normy i wykonane obliczenia wytrzymałościowe. - + - + - - - - - - -
Knowledge
M_W003 Student zna podstawowe rozwiązania elementów maszyn oraz zespołów, sposoby ich połączeń. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Wiadomości wprowadzające. Wymagania stawiane częściom maszyn. Warunek odporności na obciążenia. Współczynnik bezpieczeństwa i naprężenia dopuszczalne. Wytrzymałość zmęczeniowa. Tworzywa i materiały konstrukcyjne. Dokładność wymiarowa i kształtowa części maszyn. Zasady konstruowania części maszyn stosowanych w połączeniach nierozłącznych (nitowych, spawanych, zgrzewanych, lutowanych), w połączeniach spoczynkowych rozłącznych (śrubowych, kołkowych, klinowych, wpustowych), w połączeniach ruchowych (śrubowych, sworzniowych, wielowypustowych oraz sprężystych). Zasady konstruowania i doboru części maszyn stosowanych w łożyskowaniach (czopów łożyskowych, panwi oraz łożysk tocznych). Metody i rozwiązania konstrukcyjne smarowania łożysk i innych węzłów tarcia. Zasady konstruowania i doboru części maszyn w napędach (osi i wałów). Omówienie rozwiązań konstrukcyjnych przekładni mechanicznych, sprzęgieł i hamulców. Konstruowanie optymalizujące.

Auditorium classes:

Obliczenia wytrzymałościowe podstawowych elementów maszyn oraz połączeń. Zadania w zakresie projektowania maszyn w oparciu o normy i zalecenia konstrukcyjne. W semestrze przewidziane są 2 kolokwia podstawowe oraz 2 kolokwia poprawkowe z danej części zrealizowanego materiału oraz pod koniec semestru kolokwium pozwalające uzupełnić niezdane ćwiczenia i zaliczyć nieobecność na zajęciach. Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych umożliwia przystąpienie do egzaminu.

Project classes:

Sukcesywne rozwiązywanie indywidualnych zadań konstrukcyjnych z zakresu stosowania kryterium odporności na obciążenia części maszyn oraz połączeń: nitowanych, spawanych, zgrzewanych, kształtowych, a także obliczenia osi, wałów, łożysk ślizgowych oraz doboru łożysk tocznych. Sprawdzanie postępów i umiejętności studentów przez wykonanie samodzielnych projektów semestralnych. Zaliczenie ćwiczeń projektowych umożliwia przystąpienie do egzaminu.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 180 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 45 h
Realization of independently performed tasks 45 h
Examination or Final test 5 h
Participation in auditorium classes 15 h
Preparation for classes 15 h
Participation in project classes 30 h
Completion of a project 20 h
Contact hours 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa OC z modułu wystawiana jest jako średnia ważona z uzyskanych wyników z ćwiczeń audytoryjnych ĆA 40%, projektowych P 20% oraz oceny z egzaminu E 40%.
OC=0,4*ĆA+0,2*P+0,4*E

Prerequisites and additional requirements:

Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych i projektowych jest obowiązkowa.
Każdy projekt i kolokwium musi być zaliczone na ocenę minimum 3.0. Ocena niedostateczna (z projektu lub kolokwium) wymaga poprawy na ocenę pozytywną.
Projekt należy oddać do końca semestru.
Dopuszczalna jest jedna nieobecność usprawiedliwiona; wymagana jest konieczność zaliczenia materiału z tej nieobecności.

Recommended literature and teaching resources:

1. Osiński Z., Bajon W., Szucki T.: Podstawy konstrukcji maszyn. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986.
2. Rutkowski A.: Części Maszyn. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1986.
3. Dąbrowski Z.: Wały maszynowe. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1999.
4. Porębska M., Skorupa A.: Połączenia spójnościowe. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1997.
5. Osiński Z.: Sprzęgła i hamulce. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2000.
Uzupełniające:
1. Okraszewski K.: Ćwiczenia konstrukcyjne. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1999.
2. Kurmaz L.W., Karmaz O.L.: Projektowanie węzłów i części maszyn. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej. Kielce 2006.
3. Garncarz G., Arkusik S.: Pomoce projektowe w budowie maszyn. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1998.
4. Polskie Normy.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Łucarz M.: Analysis of the selected parameters of the thermal reclaimer. Archives of Foundry Engineering (2014) vol. 14 iss. 4, s. 67–72.
2. Dańko J, Dańko R., Łucarz M.: Procesy i urządzenia do regeneracji osnowy zużytych mas formierskich, Wydawnictwo naukowe „Akapit”, ISBN 978-83-89541-88-8, Kraków 2007.

Additional information:

Moduł kierunkowy