Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Science of mechanics
Course of study:
2017/2018
Code:
OM-1-434-s
Faculty of:
Foundry Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Injection Molding Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
Responsible teacher:
dr hab. inż. Ziółkowski Eugeniusz (ez@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Ziółkowski Eugeniusz (ez@agh.edu.pl)
dr inż. Brzeziński Marcin (mbr@agh.edu.pl)
dr inż. Drożyński Dariusz (dd@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Jakubski Jarosław (jakubski@agh.edu.pl)
dr inż. Kaczmarska Karolina (karolina.kaczmarska@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach tego przedmiotu omawiane są zagadnienia konstrukcji, budowy, zastosowań i eksploatacji podstawowych mechanizmów maszyn i urządzeń stosowanych w różnych procesach odlewniczych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje M1A_K03 Activity during classes,
Test,
Project,
Report,
Involvement in teamwork
M_K002 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role M1A_K02 Activity during classes,
Test,
Project,
Report,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Student potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski M1A_U24, M1A_U18 Activity during classes,
Test,
Project,
Report,
Involvement in teamwork
M_U002 Student potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich – dostrzegać aspekty systemowe i pozatechniczne M1A_U07 Activity during classes,
Test,
Project,
Report,
Involvement in teamwork
M_U003 Student potrafi – zgodnie z zadaną specyfikacją – zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi M1A_U39, M1A_U48, M1A_U49 Activity during classes,
Test,
Project,
Report,
Involvement in teamwork
Knowledge
M_W001 Student ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów M1A_W31, M1A_W24 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje - - + - - + - - - - -
M_K002 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - - + - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski - - + - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich – dostrzegać aspekty systemowe i pozatechniczne - - + - - + - - - - -
M_U003 Student potrafi – zgodnie z zadaną specyfikacją – zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi - - + - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
  1. Maszynoznawstwo ogólne: wybrane zagadnienia z teorii mechanizmów, maszyny sprężające (sprężarki, dmuchawy, wentylatory, pompy)

  2. Elementy robocze w mechanizmach i maszynach: pneumatyczne i hydrauliczne, wibratory, urządzenia transportu wewnętrznego w zakładach, w tym w odlewniach

  3. Maszynoznawstwo odlewnicze: urządzenia i mechanizmy do realizacji procesu technologiczno-produkcyjnego z zakresu sporządzania mas formierskich, formowania, wybijania, oczyszczania i wykańczania odlewów, specjalnych metod odlewania

Laboratory classes:
  1. Urządzenia do przygotowania materiałów formierskich. Klasyfikatory materiałów ziarnistych i separatory zanieczyszczeń

  2. Urządzenia do przygotowania materiałów formierskich. Odlewnicze urządzenia fluidyzacyjne i wibrofluidyzacyjne

  3. Formierki wstrząsowo-prasujące. Pomiary indykatorowe

  4. Wstrząsowo-prasujące maszyny formierskie. Formierki impulsowe i strumieniowo-prasujące

  5. Maszyny i urządzenia do sporządzania mas formierskich i rdzeniowych

Seminar classes:

Tematy do samodzielnego zaprojektowania mechanizmów lub fragmentów maszyn odlewniczych według programu: analiza funkcjonalna mechanizmów lub maszyn, obliczenia projektowe, graficzne wykonanie rysunku konstrukcyjnego

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 150 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in laboratory classes 30 h
Participation in seminar classes 30 h
Preparation for classes 30 h
Realization of independently performed tasks 45 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest określona w stosunku wagowym: egzamin – 0.5, laboratorium – 0.25, ćwiczenia seminaryjne – 0.25

Prerequisites and additional requirements:

Egzamin może być przeprowadzony w formie pisemnej lub ustnej.

Recommended literature and teaching resources:

1. Gregoraszczuk M.: Maszynoznawstwo odlewnicze. AGH, Kraków, 2004
2. Fedoryszyn A., Smyksy K., Ziółkowski E.: Maszynoznawstwo odlewnicze – laboratorium. AGH, Kraków, 2008
3. Katalogi znaczących producentów maszyn i urządzeń odlewniczych
4. Strony internetowe producentów maszyn i urządzeń dla odlewnictwa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Fedoryszyn A., Smyksy K., Ziółkowski E.: Maszynoznawstwo odlewnicze – laboratorium. AGH, Kraków, 2008

Additional information:

None