Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Rules endurance shaping castings
Course of study:
2017/2018
Code:
OM-1-505-s
Faculty of:
Foundry Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Injection Molding Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Maj Maria (mmaj@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Maj Maria (mmaj@agh.edu.pl)
Module summary

Student poznaje rożnego rodzaju metody doświadczalne (badania naprężeń (tensometryczna, elastooptyczna, holografia, rentgenograficzna i in.) oraz zagadnienie wytrzymałości zmęczeniowej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Prawidłowo identyfikuje problemy inżynierskie. M1A_K01, M1A_K05 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi określić zróżnicowanie właściwości mechanicznych w różnych częściach odlewu M1A_U41, M1A_U26 Activity during classes,
Presentation
M_U002 Potrafi określić rolę wytrzymałości zmęczeniowo-kształtowej (karb) w kształtowaniu odlewów M1A_U41, M1A_U26 Activity during classes,
Presentation
M_U003 Potrafi wiązać wiadomości dotyczące specyfiki odlewania, warunków eksploatacyjnych – z punku widzenia równomierności rozkładu naprężeń M1A_U41, M1A_U26 Activity during classes,
Presentation
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę z zakresu wytrzymałości zmęczeniowej konstrukcji ze szczególnym uwzględnieniem elementów odlewanych M1A_W08, M1A_W17 Activity during classes,
Presentation,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Prawidłowo identyfikuje problemy inżynierskie. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi określić zróżnicowanie właściwości mechanicznych w różnych częściach odlewu + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi określić rolę wytrzymałości zmęczeniowo-kształtowej (karb) w kształtowaniu odlewów + - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wiązać wiadomości dotyczące specyfiki odlewania, warunków eksploatacyjnych – z punku widzenia równomierności rozkładu naprężeń + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę z zakresu wytrzymałości zmęczeniowej konstrukcji ze szczególnym uwzględnieniem elementów odlewanych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Metody doświadczalne badania naprężeń (tensometryczna, elastooptyczna, holografia, rentgenograficzna i in.). Zjawisko zmęczenia materiału (pętla histerezy mechanicznej).Porównanie wytrzymałości zmęczeniowej różnych tworzyw konstrukcyjnych. Wrażliwość materiału na działanie karbu. Hipotezy wytężeniowe. Kształtowanie odlewów ze względu na niejednorodność struktury w różnych częściach odlewów. Ekonomizacja badań zmęczeniowych – analiza metoda MLCF. Metody optymalizacji (zarys)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in lectures 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 8 h
Realization of independently performed tasks 7 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Srednia arytmetyczna ocen: z kolokwium zaliczeniowego z materialu prezentowanego na wykladach oraz ocen z prezentacji i referatów.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

1.Niezgodziński M.E.: Wytrzymałość materiałów, WNT, Warszawa 1996.
2.S. Kocańda, A. Kocańda: Niskocyklowa wytrzymałość zmęczeniowa, W-wa 1989, PWN.
3.M. Skarbiński: Konstrukcja odlewów, W-wa 1957 r, wyd.PWN
4. Podstawy konstrukcji maszyn pod redakcją M.Dietricha, WNT, W-wa 2008

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1.M. Maj: Trwałość zmęczeniowa wybranych stopów odlewniczych — Fatigue life of selected casting alloys Katowice ; Gliwice : Wydawnictwo Archives of Foundry Engineering, 2012. — 187 s.. — Bibliogr. s. 167–174, Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-63605-03-2. — Na okł dod.: Monografia,
2.M. Maj, St. Pysz, J. Piekło, Andrzej Gazda : Badania zmęczeniowe stopu AlZnMgCu przeznaczonego na elementy zawieszenia — Fatigue testing of AlZnMgCu alloy used for parts of suspension system ,Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2012 R. 33 nr 6, s. 635–638. — Bibliogr. s. 638, Streszcz., Abstr.,
3.S. Pysz, M. Maj, E. Czekaj : Analiza wysokowytrzymałych stopów aluminium w aspekcie zastosowań na konstrukcje odlewane , Nauka i technologia : XVI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Muszyna 6–8 czerwca 2013 / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : „Akapit”, 2013. — ISBN: 978-83-63663-21-6. — S. 57–66. — Bibliogr. s. 65–66

Additional information:

None