Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Reclamation of used sands
Course of study:
2017/2018
Code:
OM-1-509-s
Faculty of:
Foundry Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Injection Molding Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Dańko Rafał (rd@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Dańko Rafał (rd@agh.edu.pl)
Module summary

Student uzyskuje podstawową wiedzę dotyczącą maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach odzysku osnowy kwarcowej i ponownego jej wykorzystania.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Prawidłowo identyfikuje problemy inżynierskie oraz potrafi określać priorytety działań zawodowych M1A_K05 Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi dobrać i zastosować odpowiednie maszyny i urządzenia do procesu regeneracji mas zużytych w dostosowaniu do warunków konkretnej odlewni M1A_U39 Activity during classes
M_U002 Umie dobrać właściwe surowce i materiały do procesów metalurgicznych i odlewniczych stosowanych we współczesnej technice i technologii M1A_U45 Activity during classes
M_U004 Potrafi dobrać i zastosować odpowiednie maszyny i urządzenia do przygotowania materiałów wsadowych, rozlewania ciekłego metalu, przygotowania materiałów i mas formierskich, wykonania form i rdzeni , regeneracji mas zużytych, wybijania i oczyszczania odlewów w dostosowaniu do warunków konkretnej odlewni M1A_U43 Activity during classes
Knowledge
M_W001 Zna technologię regeneracji i utylizacji odpadów technologicznych z procesów metalurgicznych i odlewniczych M1A_W37 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Prawidłowo identyfikuje problemy inżynierskie oraz potrafi określać priorytety działań zawodowych - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dobrać i zastosować odpowiednie maszyny i urządzenia do procesu regeneracji mas zużytych w dostosowaniu do warunków konkretnej odlewni + - - - - - - - - - -
M_U002 Umie dobrać właściwe surowce i materiały do procesów metalurgicznych i odlewniczych stosowanych we współczesnej technice i technologii + - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi dobrać i zastosować odpowiednie maszyny i urządzenia do przygotowania materiałów wsadowych, rozlewania ciekłego metalu, przygotowania materiałów i mas formierskich, wykonania form i rdzeni , regeneracji mas zużytych, wybijania i oczyszczania odlewów w dostosowaniu do warunków konkretnej odlewni - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna technologię regeneracji i utylizacji odpadów technologicznych z procesów metalurgicznych i odlewniczych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Regeneracja zużytych mas formierskich i rdzeniowych

Klasyfikacja zużytych mas formierskich i rdzeniowych. Systematyka elementarnych operacji zachodzących w znanych metodach obróbki regeneracyjnej zużytych mas formierskich i rdzeniowych. Podstawy teoretyczne procesu uwalniania ziaren osnowy z otoczek zużytego materiału wiążącego stosowane w różnych systemach regeneracji. Analiza funkcjonalna typowych rozwiązań technicznych regeneracji mokrej, suchej mechanicznej i pneumatycznej. Regeneracja termiczna w urządzeniach ze złożem fluidalnym. Klasyfikacja pneumatyczna produktów regeneracji. Metody oceny jakości regeneratu z mas kwarcowych. Analiza porównawcza efektów określonych rozwiązań regeneracji w aspekcie technologicznym, ekonomicznym i ochrony środowiska.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie kolokwium zaliczeniowego. Obecność na wszystkich wykładach jest premiowana podniesieniem oceny o 0,5 stopnia.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

a) podstawowe
1. Dańko J., Dańko R, Łucarz M.: Procesy i urządzenia do regeneracji osnowy zużytych mas odlewniczych. Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, Kraków 2007.
2. Lewandowski L.: Masy formierskie i rdzeniowe. Warszawa 1991, Wydawnictwo Naukowe PWN.
3. Razumow I. M.: Fluidyzacja i transport pneumatyczny materiałów sypkich. Inżynieria chemiczna. WNT. Warszawa 1975.
4. Dańko J., Holtzer M.: Metody ograniczenia odpadów z procesów odlewniczych oraz sposoby ich zagospodarowania. Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, Kraków 2010.
5. Orzechowski. Z, Prywer. J, Zarzycki. R – Mechanika płynów w inżynierii środowiska. Warszawa, WNT 2001.
b) uzupełniające
6. Dańko R.: Podstawy teoretyczne i technologiczne doboru optymalnych sposobów regeneracji suchej zużytych mas odlewniczych. Rozprawa doktorska. Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków 2006.
7. Holtzer M.: Gospodarka odpadami i produktami ubocznymi w odlewniach. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne. Kraków 2001.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Analiza związków z grupy BTEX powstających podczas termicznego rozkładu żywicy alkidowej — Analysis of the compounds from the BTEX group emitted during thermal decomposition of alkyd resin / M. Kubecki, M. HOLTZER, A. BOBROWSKI, R. DAŃKO, B. GRABOWSKA, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2012 vol. 12 spec. iss. 1, s. 119–124.

Analysis of gases emitted during a thermal decomposition of the selected phenolic binders / Artur BOBROWSKI, Mariusz HOLTZER, Rafał DAŃKO, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON // Metalurgia International ; ISSN 1582-2214. — 2013vol. 18 spec. iss. 7, s. 259–261.

Analysis of the compounds from the BTEX group, emitted during thermal decomposition of alkyd resin /M. Kubecki, M. HOLTZER, A. BOBROWSKI, R. DAŃKO, B. GRABOWSKA, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.:Archiwum Odlewnictwa. — 2012 vol. 12 iss. 3, s. 67–72.

Assessment of harmfulness of phenolic resins hardened by CO2 in an aspect of emission of substances from BTEX and PAH groups / M. HOTLZER, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON, A. BOBROWSKI, R. DAŃKO, A. KMITA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.:Archiwum Odlewnictwa. — 2013 vol. 13 spec. iss. 1, s. 39–43.

Badania szkodliwości mas formierskich i rdzeniowych z żywicami poddanych działaniu wysokiej temperatury —[Study of the harmfulness of molding and core sands with resins at high temperatures] / M. HOLTZER, R. DAŃKO, A. BOBROWSKI, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON, A. KMITA, M. Kubecki // W: Polska metalurgia w latach 2011–2014 :monografia / red. wyd. K. Świątkowski ; red. działów: J. Dańko, [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, cop. 2014. — ISBN: 978-83-63663-47-6. — S. 467–481.

Investigations of physicochemical properties and thermal utilisation of dusts generated in the mechanical reclamation process of spent moulding sands — Badania właściwości fizyko-chemicznych oraz utylizacja termiczna pyłów generowanych w procesie regeneracji mechanicznej zużytych mas formirskich / R. DAŃKO, M. HOLTZER, J. DAŃKO // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 1, s. 313–318.

Investigations of physicochemical properties of dusts generated in mechanical reclamation process of spent moulding sands with alkaline resins / R. DAŃKO, M. HOLTZER, J. DAŃKO // China Foundry ; ISSN 1672-6421. — 2014vol. 11 no. 2, s. 132–138.

Investigations of the reclamation ability of moulding sands with the modified binding system and the reclaim quality assessment / A. BOBROWSKI, R. DAŃKO, M. HOLTZER, D. DROŻYŃSKI, M. SKRZYŃSKI // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.:Archiwum Odlewnictwa. — 2014 vol. 14 spec. iss. 1, s. 31–36.

Ocena szkodliwości materiałów wiążących stosowanych do mas formierskich i rdzeniowych nowej generacji : praca zbiorowa — [The assesment of harmfulness of binding materials used for a new generation of core and molding sands] / pod red. Mariusza HOLTZERA, Rafała DAŃKO ; aut.: Mariusz HOLTZER, Rafał DAŃKO, Józef DAŃKO, Michał Kubecki, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON, Artur BOBROWSKI, Waldemar Śpiewok ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2013. — 306 s.

Additional information:

None