Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Knowledge of the ART
Course of study:
2017/2018
Code:
OM-1-547-s
Faculty of:
Foundry Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Injection Molding Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Garbacz-Klempka Aldona (agarbacz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Garbacz-Klempka Aldona (agarbacz@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł dotyczy wybranych zagadnień z dziedziny sztuki i kultury.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę i zna systemowe możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz społecznych oraz aktywnej obecności w przestrzeni współczesnych mediów kultury. M1A_K01 Activity during classes
Skills
M_U001 Posiada umiejętność posługiwania się podstawowymi pojęciami z dziedziny: filozofii, sacrum, kultury i sztuki w przygotowaniu opracowania. M1A_U08 Presentation
M_U002 Opanował umiejętność studiowania literatury, wyszukiwania i interpretacji oraz oceny przydatności informacji. Jest zdolny do samodzielnego uczenia się Jest zdolny do poruszania się w przestrzeni komunikacji i mediów kulturowych w odniesieniu do różnych dziedzin sztuki. M1A_U08 Scientific paper,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Posiada podstawową wiedzę z zakresu egzystowania człowieka na ziemi. Potrafi przekazać narzędzia rozumienia świata sztuki i kultury. Zna przykłady dzieł sztuki wykonanych różnymi technikami w tym w szczególności techniką odlewniczą. M1A_W26 Scientific paper,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę i zna systemowe możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz społecznych oraz aktywnej obecności w przestrzeni współczesnych mediów kultury. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętność posługiwania się podstawowymi pojęciami z dziedziny: filozofii, sacrum, kultury i sztuki w przygotowaniu opracowania. + - - - - - - - - - -
M_U002 Opanował umiejętność studiowania literatury, wyszukiwania i interpretacji oraz oceny przydatności informacji. Jest zdolny do samodzielnego uczenia się Jest zdolny do poruszania się w przestrzeni komunikacji i mediów kulturowych w odniesieniu do różnych dziedzin sztuki. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada podstawową wiedzę z zakresu egzystowania człowieka na ziemi. Potrafi przekazać narzędzia rozumienia świata sztuki i kultury. Zna przykłady dzieł sztuki wykonanych różnymi technikami w tym w szczególności techniką odlewniczą. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Wiedza o sztuce

Wiedza o sztuce jako przedmiot nauczania pozwala przekazać narzędzia rozumienia świata kultury, pomagać w świadomej i aktywnej obecności w przestrzeni współczesnych mediów kultury, wyposażać w kategorie rozumienia sztuki i zjawisk artystycznych. Jednocześnie ma wskazywać historyczne źródła współczesności, zarówno w obszarze życia codziennego, w sferze wytworów i postaw, w przestrzeni komunikacji i mediów kulturowych w odniesieniu do różnych dziedzin sztuki.
1. Wiedza o sztuce – podstawy problematyki
2. Metody badawcze historii sztuki
3. Sztuka starożytna (Egipt, Grecja, Rzym)
4. Sztuka w średniowieczu
5. Sztuka renesansu
6. Sztuka baroku
7. Sztuka nowoczesna

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 27 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Contact hours 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena aktywności na wykładach. Frekwencja na zajęciach ma wpływ na ocenę końcową. Wymagana jest obecność na min. 50% zajęć. Ocena 5,0 jest wystawiana przy 100% frekwencji na zajęciach oraz na podstawie dodatkowej pracy końcowej, przygotowanej w formie pisemnej lub prezentacji multimedialnej, z zakresu sztuki miasta, regionu, Polski, Europy.
80-90% obecności ocena 4.0.
50-60% obecności ocena 3.0.
Nieobecność na zajęciach po uzgodnieniu z prowadzącym może być odrobiona na podstawie pracy pisemnej.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowe wiadomości z zakresu historii odlewnictwa.

Recommended literature and teaching resources:

1. Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto: opowieść o sztuce europejskiej naszej ery. T. 1, Warszawa 1991
2. Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto: opowieść o sztuce europejskiej naszej ery. T. 2, Warszawa 1991
3. Antropologia kultury: zagadnienia i wybór tekstów / oprac. Grzegorz Godlewski Warszawa, 2005
4. Meyer Peter, Historia sztuki europejskiej. T. 1, Od starożytności do schyłku średniowiecza, Warszawa 1973.
5. Meyer Peter, Historia sztuki europejskiej. T. 2, Od renesansu po czasy współczesne, Warszawa 1973.
6. Janson Horst Woldemar, Historia sztuki od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy, Warszawa 1993
7. Historia sztuki: od starożytności do postmodernizmu, pod red. Claude'a Frontisiego; Warszawa, 2006.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Metalowe przedmioty codziennego użytku w malarstwie późnego średniowiecza na wybranych przykładach — Metal object of everyday use in the painting of late medieval on selected cases, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, W: Nauka i technologia : XII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Iwonicz, 4–6 czerwca 2009 r., Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, 2009, s. 59–64.
2. Z badań nad wytwórczością średniowiecznych ozdób — On the study of the production of ornaments in the Middle Ages, Wojciech Głowa, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Krzysztofory : Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa ; 2010 [z.] 28 cz. 2, s. 97–110
3. Leonardo da Vinci – konstruktor i odlewnik — Leonardo da Vinci – construction engineer and founder, M. MAJ, A. GARBACZ-KLEMPKA, W: Nauka i technologia : XV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Stary Wiśnicz, 31.05–02.06.2012 r. Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2012, S. 39–46.

Additional information:

Zajęcia mogą odbywać się w terenie, w obiektach zabytkowych i muzeach, pracowniach konserwatorskich i odlewniczych. Zajęcia mogą odbywać się co tydzień i mogą zostać połączone.