Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Professional Practice (4 weeks)
Course of study:
2017/2018
Code:
OM-1-606-s
Faculty of:
Foundry Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Injection Molding Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Zapała Renata (renatazapala@poczta.onet.pl)
Academic teachers:
dr inż. Zapała Renata (renatazapala@poczta.onet.pl)
Module summary

Moduł ma za na celu przełożenie teoretycznej wiedzy studenta, zdobytej podczas zajęć realizowanych na Wydziale Odlewnictwa AGH, na warunki przemysłowe.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student jest świadomy konieczności przestrzegania zasad BHP oraz wpływu swoich posunięć zawodowych na środowisko. M1A_K02, M1A_K03 Report on completion of a practical placement
M_K002 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie M1A_U04 Report on completion of a practical placement
Skills
M_U001 Student potrafi korzystać z informacji pochodzących z rożnych dziedzin nauki, dokonać ich syntezy oraz zastosować w praktyce. M1A_U08, M1A_U09 Report on completion of a practical placement
Knowledge
M_W001 Student ma elementarną wiedzę z przebiegu procesu produkcji stosowanych w przedsiębiorstwie w którym realizuje praktykę (materiały, maszyny, programy komputerowe oraz metody oceny jakości produktów). Student zna podstawowe zasady BHP obowiązujące w zakładzie, w którym realizuje praktykę. M1A_W27, M1A_W38 Report on completion of a practical placement
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student jest świadomy konieczności przestrzegania zasad BHP oraz wpływu swoich posunięć zawodowych na środowisko. - - - - - - - - - + -
M_K002 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie - - - - - - - - - + -
Skills
M_U001 Student potrafi korzystać z informacji pochodzących z rożnych dziedzin nauki, dokonać ich syntezy oraz zastosować w praktyce. - - - - - - - - - + -
Knowledge
M_W001 Student ma elementarną wiedzę z przebiegu procesu produkcji stosowanych w przedsiębiorstwie w którym realizuje praktykę (materiały, maszyny, programy komputerowe oraz metody oceny jakości produktów). Student zna podstawowe zasady BHP obowiązujące w zakładzie, w którym realizuje praktykę. - - - - - - - - - + -
Module content
Others:
Praktyka zawodowa

W celu zdobycia doświadczenia w pracy zespołowej, zapoznania się z wymaganiami przyszłych pracodawców oraz poznania specyfiki pracy w zakładach przemysłu metalurgicznego lub odlewniczego student III roku studiów I stopnia zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej w wybranym przez siebie zakładzie przemysłowym lub w jednaj z Katedr Wydziału Odlewnictwa AGH.
W trakcie odbywania praktyki student poznaje:
- regulamin pracy oraz przepisy BHP obowiązujące w instytucji przyjmującej na praktykę;
- organizację i przebieg procesów technologicznych;
- kontrolę jakości (wykorzystywane metody badań oraz stosowane normy).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Completion of practical placements 120 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie będzie wystawiane tylko studentom, którzy spełnili wymagania wstępne i po odbyciu praktyki przedstawili zaświadczenie z zakładu pracy o odbytej praktyce oraz pisemne sprawozdanie z przebiegu praktyki (szczegółowe wytyczne znajdują się na stronie http://www.odlewnictwo.agh.edu.pl/) zaakceptowane przez Zakład przyjmujący na praktykę.

Prerequisites and additional requirements:
  1. Uzyskanie zgody wybranego zakładu na odbycie praktyki.
  2. Podpisanie z zakładem pracy, przed rozpoczęciem praktyki, porozumienia o prowadzeniu praktyki dla studentów AGH i innych dokumentów wymaganych w Zakładzie oraz przedłożenie tych dokumentów wydziałowemu pełnomocnikowi ds. praktyk.
  3. Zapoznanie się z ramowym planem praktyk oraz sporządzenie, po konsultacji z Zakładem przyjmującym na praktykę oraz wydziałowym pełnomocnikiem ds. praktyk, indywidualnego programu praktyki.
  4. Posiadanie przez studenta odbywającego praktykę ubezpieczenia NW na czas trwania praktyki – potwierdzenie zawarcia w/w ubezpieczenia student dostarcza przed rozpoczęciem praktyki do wydziałowego pełnomocnika ds. praktyk.
  5. Odbycie na Wydziale udokumentowanego szkolenia BHP przed wyjazdem na praktyki (szkolenie nie zwalnia student ze szkoleń w Zakładzie).
Recommended literature and teaching resources:
  1. Odlewnictwo Współczesne – Poradnik Odlewnika tom I, pod red. Jerzego J. Sobczaka. Wyd. Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków 2013.
  2. Poradniki Inżyniera – Odlewnictwo. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa niezależnie od roku wydania.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

brak