Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Integrated Management Systems
Course of study:
2017/2018
Code:
OM-1-639-s
Faculty of:
Foundry Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Injection Molding Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Brzeziński Marcin (mbr@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Brzeziński Marcin (mbr@agh.edu.pl)
Module summary

Student poznaje podstawy sterowania jakością procesów, w szczególności filozofię SixSigma, system MSA i SPC. Potrafi korzystać z norm polskich i europejskich, zna zasady normalizacji, zarządzania BHP.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę i zna systemowe możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz społecznych M1A_K05 Activity during classes,
Oral answer,
Participation in a discussion
M_K002 Ma poczucie odpowiedzialności za wyniki i skutki swojej aktywności zawodowej, również w kontekście jej wpływu na środowisko M1A_K02, M1A_K01 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Umie dobrać właściwą metodę i proces analityczny do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu kontroli jakości w przedsiębiorstwie. Potrafi zaplanować elementy systemu zarządzania jakością opartego na SPC i MSA M1A_U38, M1A_U03 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Report,
Execution of laboratory classes
M_U002 Potrafi zastosować wiedzę z zakresu probabilistyki do obróbki danych doświadczalnych w szczególności umie wyznaczyć parametry zmiennych losowych i rozumie ich znaczenia, zna typowe rozkłady zmiennych losowych M1A_U38, M1A_U03 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Report,
Execution of laboratory classes
M_U003 Zna zasady normalizacji międzynarodowej i w UE oraz potrafi je wykorzystać w obszarze działalności przemysłowej. Potrafi zastosować zasady organizacji pracy i zintegrowanego zarządzania w podejmowanych działaniach technicznych M1A_U29 Activity during classes,
Involvement in teamwork,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie statystyki matematycznej M1A_W01, M1A_W25 Test results,
Participation in a discussion,
Activity during classes,
Oral answer
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę o nowoczesnych metodach analitycznych stosowanych w kontroli jakości oraz o systemach kontroli jakości stosowanych w laboratoriach i przedsiębiorstwach M1A_W01, M1A_W25 Execution of laboratory classes,
Report,
Test,
Activity during classes,
Oral answer
M_W003 Zna zasady: identyfikowania zagrożeń, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle metalurgicznym i odlewnictwie, potrafi zastosować te zasady w poczynaniach technologicznych i różnych formach aktywności inżynierskiej; potrafi uwzględnić aspekty ekologiczne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych M1A_W38 Activity during classes,
Oral answer,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę i zna systemowe możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz społecznych + - + - - - - - - - -
M_K002 Ma poczucie odpowiedzialności za wyniki i skutki swojej aktywności zawodowej, również w kontekście jej wpływu na środowisko + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie dobrać właściwą metodę i proces analityczny do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu kontroli jakości w przedsiębiorstwie. Potrafi zaplanować elementy systemu zarządzania jakością opartego na SPC i MSA - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zastosować wiedzę z zakresu probabilistyki do obróbki danych doświadczalnych w szczególności umie wyznaczyć parametry zmiennych losowych i rozumie ich znaczenia, zna typowe rozkłady zmiennych losowych + - + - - - - - - - -
M_U003 Zna zasady normalizacji międzynarodowej i w UE oraz potrafi je wykorzystać w obszarze działalności przemysłowej. Potrafi zastosować zasady organizacji pracy i zintegrowanego zarządzania w podejmowanych działaniach technicznych + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie statystyki matematycznej + - + - - - - - - - -
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę o nowoczesnych metodach analitycznych stosowanych w kontroli jakości oraz o systemach kontroli jakości stosowanych w laboratoriach i przedsiębiorstwach + - + - - - - - - - -
M_W003 Zna zasady: identyfikowania zagrożeń, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle metalurgicznym i odlewnictwie, potrafi zastosować te zasady w poczynaniach technologicznych i różnych formach aktywności inżynierskiej; potrafi uwzględnić aspekty ekologiczne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

NORMALIZACJA. Cele normalizacji i rola norm. Terminy podstawowe i klasyfikacja norm. Polski Komitet Normalizacyjny. Z historii działalności PKN. Działalność normalizacyjna w odlewnictwie. Normalizacja europejska i międzynarodowa. Instytucje Unii Europejskiej. Organizacje normalizacyjne. Relacje pomiędzy UE a europejskimi organizacjami normalizacyjnymi. Polityka normalizacyjna w UE. Dyrektywy i normy zharmonizowane. Oznaczenie CE, PN i inne.

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE. Normy ISO serii 14000 i EMAS. Wdrażanie systemu zarzadzania środowiskowego. Audity środowiskowe. Ocena efektów działalności środowiskowej. Wymagania środowiskowe produktów i usług. Ocena cyklu życia produktów. Aspekty środowiskowe w normach na produkty. Eko-wskaźniki.

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ. Jakość, trwałość i niezawodność produktów. Charakterystyka zasad, metod i narzędzi zarządzania jakością. Sterowanie jakością w kolejnych fazach cyklu istnienia produktów. Zastosowanie statystyki technicznej. Statystyczne sterowanie procesem. Ocena zdolności jakościowej procesu (maszyny). Koszty jakości.

MSA – analiza przemysłowych systemów pomiarowych, struktura systemów pomiarowych, właściwości przemysłowych systemów pomiarowych wynikające z norm ISO/TS 16949, rozdzielczość, dokładność (poprawność i precyzja), powtarzalność i odtwarzalność (R&R), liniowość, stabilność, analiza systemów pomiarowych dla oceny alternatywnej, norma AIAG.

METODYKA SIX-SIGMA . Realizacja Six Sigma – DMAIC, planowanie projektu, flowcharting, analiza Pareto, diagram Ishikawy, zasada 3S, histogram, FMEA.

STEROWANIA JAKOŚCIĄ PROCESU. Statystyczne sterowanie jakością, karty kontrolne
Shewharta, pomiary liczbowe i dyskretne, walidacja metod pomiarowych, analiza zdolności procesu, wskaźniki zdolności procesów.

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM i HIGIENĄ PRACY. Podstawy prawne. Normy OHAS i PN-N serii 18000. Planowanie zakresu i odpowiedzialności. Procedury, procesy oraz zasoby do opracowania, wdrażania, przeglądu i utrzymywania polityki bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Analiza zagrożeń. Ocena ryzyka zawodowego.

Laboratory classes:

 1. Instruktaż BHP na ćwiczeniach. Statystyka w jakości – pomiary, narzędzia pomiarowe, zmienność procesów, rozkłady
 2. Analiza niezgodności (błędów wykonania). Cechy jakości. Błędy pomiaru i niepewność
 3. Karty kontrolne cech ciągłych i dyskretnych, zdolność procesu
 4. Narzędzia do kojarzenia i grupowania. Diagramy
 5. MSA – analiza systemów pomiarowych, wskaźnik R&R
 6. MSPC – zaawansowane karty kontrolne, wielowymiarowe karty kontrolne
 7. Metody wspomagania zarządzania jakością
 8. Analiza cyklu życia – ekowskaźniki
 9. BHP – ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego odlewnictwo
 10. Normalizacja, cele normalizacji, dyrektywy

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in laboratory classes 15 h
Preparation for classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Realization of independently performed tasks 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie:

Ocena końcowa = OL

OL – ocena z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych. Forma zaliczenia: test lub odpowiedź ustna. Sprawozdanie w formie pisemnej lub elektronicznej. Każde ćwiczenie musi zostać zaliczone na ocenę pozytywną.

OL= 0,6•OD+0,4•SPR
OD – test, kolokwium lub odpowiedź ustna
SPR – sprawozdanie

Prerequisites and additional requirements:

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.
Każde sprawozdanie i kolokwium musi być zaliczone na ocenę minimum 3.0. Ocena niedostateczna (ze sprawozdania lub kolokwium) wymaga poprawy na ocenę pozytywną.
Dopuszczalna jest jedna nieobecność usprawiedliwiona; wymagana jest konieczność zaliczenia materiału z tej nieobecności.

Recommended literature and teaching resources:
 1. Fedoryszyn A.: Zintegrowane Systemy Zarządzania. Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Kraków, 2010
 2. Giergiel J. i in.: Hałas i wibracje w przemyśle odlewniczym. Skrypt AGH nr 1302. Wydawnictwa AGH. Kraków, 1992
 3. Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, 2007
 4. Kowalski Z., Kulczycka J., Góralczyk M.: Ekologiczna ocena cyklu życia procesów wytwórczych (LCA). Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, 2007
 5. Makhniashvili I., Szewczyńska M., Ekiert E., Pośniak M.: Zalecenia dotyczące poprawy warunków pracy w odlewniach żeliwa. CIOP PIB. Warszawa, 2006
 6. Siedlecki J.: Odlewnictwo – bezpieczeństwo i higiena pracy z listą kontrolną. Państwowa Inspekcja Pracy. Warszawa, 2006
 7. Szlązak J., Szlązak N.: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Wydawnictwa AGH. Kraków, 2010
 8. Sztefko F.: Wentylacja, klimatyzacja i odpylanie w odlewni. Skrypt AGH nr 1202. Wydawnictwo AGH. Kraków, 1990
 9. Zawieska W.M. i in.: Ryzyko zawodowe. Metodyczne podstawy oceny. CIOP PIB. Warszawa, 2007
 10. Maliński M.: Wybrane zagadnienia statystyki matematycznej w Excelu i pakiecie Statistica. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010
 11. Dietrich E., Schulze A.: Metody statystyczne w kwalifikacji środków pomiarowych maszyn i procesów produkcyjnych. Notica System, Warszawa 2000
 12. Maliński M., Szymszal J.: Współczesna statystyka matematyczna w medycynie : w arkuszach kalkulacyjnych. Śląska Akademia Medyczna, 1999
 13. AIAG. Wytyczne i przewodnik do oceny zdolności systemów pomiarowych. Notika System, Warszawa 1999
 14. Dietrich E., Schulze A.: Zdolność systemów pomiarowych. Pocket Guide. Tom 1. Notica System Warszawa 2002
 15. Dietrich E., Schulze A.: Odbiór maszyn i urządzeń produkcyjnych. Pocket Guide. Tom 2. Notica System Warszawa 2002
 16. Montgomery D.: Introduction to statistical quality control. New York : John Wiley & Sons, Inc., 2001.
 17. Allen, T. T.: Introduction to engineering statistics and six sigma : statistical quality control and design of experiments and systems. London : Springer, cop. 2006.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

M. BRZEZIŃSKI : „Evaluation of the melting quality of steel in induction furnaces with the using of control charts I/MR and CUSUM” : XI międzynarodowa konferencja Nowoczesne technologie odlewnicze i metalurgiczne : ochrona środowiska : DIAGMAS : materiały konferencyjne. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. — ISBN: 978-83-63663-82-7. — S. 1–4

K. REGULSKI, J. JAKUBSKI, A. OPALIŃSKI, M. BRZEZIŃSKI , M. GŁOWACKI: „The prediction of moulding sand moisture content based on the knowledge acquired by data mining techniques” : XI międzynarodowa konferencja Nowoczesne technologie odlewnicze i metalurgiczne : ochrona środowiska : DIAGMAS : materiały konferencyjne. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. — ISBN: 978-83-63663-82-7. — S. 93–95

A. FEDORYSZYN, M. BRZEZIŃSKI: “Assessment of reliability of measurement data and adequacy of the measurement systems in improving quality of casting products” Archives of Foundry Engineering; ISSN 1897-3310. —2015 vol. 15 spec. iss. 3, s. 124–126

M. BRZEZIŃSKI, K. SMYKSY: “Control charts as the tool for assessment of the variability of the castings manufacturing process” Archives of Foundry Engineering ISSN 1897-3310. — 2014 vol. 14 spec. iss. 2, s. 7–10

A. FEDORYSZYN, M. BRZEZIŃSKI: „Comparative analysis of environmental impacts of selected products” Archives of Foundry Engineering ISSN 1897-3310. 2013 vol. 13 iss. 1, s. 19–22

Additional information:

Moduł Kierunkowy