Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Projektowanie technologii odlewniczych
Course of study:
2017/2018
Code:
OM-1-771-s
Faculty of:
Foundry Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Injection Molding Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Zych Jerzy (jzych@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Jamrozowicz Łukasz (ljamroz@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość skutków ekonomiczno technicznych wynikajacych z opracowania technologii, doboru materiałów i tworzyw, w tym również skutków zagrożeń bezpieczeństwa pracowników stosujących opracowaną technologie. M1A_K05
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie opracować prostą technologię odlewniczą dla odlewów ze stopów żelaza, Al lub Cu wykonywanych w formach piaskowych. Potrafi opracować niezbędna dla uruchomienia produkcji prostego odlewu dokumentację technologiczną i materiałową. M1A_U17, M1A_U20, M1A_U16, M1A_U32, M1A_U33 Test,
Project,
Participation in a discussion,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Jednoznacznie interpretuje zapis konstrukcji przedmiotu (odlewu) zarówno w wersji rysunku 2D jak i elektronicznym zapisie 3D. M1A_W13, M1A_W21 Activity during classes,
Project,
Scientific paper,
Participation in a discussion,
Execution of a project
M_W002 Ma wiedze niezbędna do oracowania prostej technologii odlewniczej, z uwzględnieniem doboru konstrukcji oprzyrządowania, materiałów na formę i rdzenie, parametrów procesu technologicznego M1A_W05, M1A_W36, M1A_W21, M1A_W12, M1A_W22, M1A_W18 Project,
Participation in a discussion,
Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość skutków ekonomiczno technicznych wynikajacych z opracowania technologii, doboru materiałów i tworzyw, w tym również skutków zagrożeń bezpieczeństwa pracowników stosujących opracowaną technologie. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie opracować prostą technologię odlewniczą dla odlewów ze stopów żelaza, Al lub Cu wykonywanych w formach piaskowych. Potrafi opracować niezbędna dla uruchomienia produkcji prostego odlewu dokumentację technologiczną i materiałową. + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Jednoznacznie interpretuje zapis konstrukcji przedmiotu (odlewu) zarówno w wersji rysunku 2D jak i elektronicznym zapisie 3D. + - - + - - - - - - -
M_W002 Ma wiedze niezbędna do oracowania prostej technologii odlewniczej, z uwzględnieniem doboru konstrukcji oprzyrządowania, materiałów na formę i rdzenie, parametrów procesu technologicznego + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. 1.Procedury opracowania technologii odlewniczej

  Uruchomienie produkcji dowolnego odlewu wymaga wstępnego przygotowania procesu, które obejmuje szereg procedur.
  Obejmują one tworzenie dokumentacji konstrukcji oprzyrządowania modelowego, wyboru technologii, dobrania parametrów procesu formowania i odlewania. To postępowania obejmuje szereg sformalizowanych procedur, których znajomość jest konieczna dla przygotowania produkcji odlewu

 2. 2. Zasady projektowania technologii formach piaskowych Projektowanie technologii dla tych form wymaga znajomości specyfiki takich elemantarnych procesów jak: przepływ metalu (projektowanie układów wlewowych), krzepniecie i zasilania (projektowanie układów zasilajacych), kształtowanie jakowści powierzchni (problem chropowatosci), unikania wad odleqwniczych (dobór materiałów i technologii dla ograniczenia wad pochodzenia gazowego, przypaeń, itp). Projektowanie musi uwzględniać aspekt kształtowania struktury odlewów wykonywanych z dowolnych stopów odlewniczych.
 3. 3. Opracowanie technologii specjalnych

  Zasady projektownia form ceramiczncy dla technologii wytapianych modeli, technologii Shawa
  Zasady projektowania form metalowych dla odlewnictwa ciśnieniowego i grawitacyjnego
  Zasady projektowania oprzyrządowania specjalnego w tym np. rdzennic dla technologii cold box i hot box
  Projektownie oprzyrządowania dla technologii form skorupowych
  Wykonywanie modeli w technologiach tradycyjnych i w technologii Rapid-Prototeiping
  Projektowanie technologii (oprzyrządowania) dla zautomatyzowanych linii formowania bezskrzynkowergo (z pionową i pozioma płaszczyzna podziału).

 4. 4. Wspomaganie komuterowe w projektowaniu technologii odlewniczych

  Wykorzystanie inżynierskich programów uzytkowych do projektowania technologii odlewniczyc: obliczania modułów krzepniecia, układów wlewowych, układów zasilających, projektowania technologii dla form z pionową płaszczyzną podziału. Prezentacja serii obliczeń, wielowariantowych rozwiazań z analizą poprwności każdego z nich.

 5. 5. Projektowanie technologii odlewów wielkogabarytowych

  Specyfika technologii dla odlewów wielkogabarytowych, w tym odlewów dla energetyki wiatrowej, odlewów turbin.
  Specyfika technologii wielkogabarytowych odlewów dla przemysłu maszynowego
  Specyfika technologii odlewów wielkogabarytowych dla hutnitwa
  Specyfika odlewów dla przemysłu zbrojeniowego
  Zasady projektowania technologii dla poszczególnych specyficznych technologii
  Zasady projektowania wielkogabarytowych odlewów z żeliwa sferoidalnego i ze staliwa

Project classes:
 1. 1. Oprocawanie dokumantacji projektowej dla odlewów żeliwnych

  Zasady rysunku technologicznego, stosowanego w tworzeniu dokumentacji technologii odlewniczych, rysunek surowefgo odlewu, rysunek koncepcji wykonania, rysunki oprzyrzadowania i rysunki form, karty technologiczne, karty prób, itp.
  Wykonanie indywidualnego projektu technologii odlewniczej, utworzenia pełnej dokumantacja niezbednej przy uruchomienia produkcji tzw. omodelowania a w dalszej kolejnosci uruchomienia produkcji odlewów żeliwnych w formach piaskowych.

 2. 2. Wykonanie indywidualnie projektu dla wysokojakościowych stopów

  Opracowanie dokumantacji technologicznej dla projektu wykonania odlewu z żeliwa wysokojakościowego, modyfikowanego lub sferoidalnego. Wykorzystanie komputerowych programów uzytkowych dla obliczenia układów wlewowo – zasilajacych. Dobór materiałow i określenia optymalnych parametrów technologicznych wykonania form, obciążenia form przed zalaniem, przygotowania metalu, zalania form, wyznaczenie czasu stygnięcia, itp.

 3. 3. Projekt technologii dla form z pionowa płaszczyzna podziału

  Opracowanie dokumentacji technologicznej dla technologii wykonania odlewu w formach z pionowa płaszczyzną podziału.
  Wykonanie niezbędnych obliczeń, opracowanie rysunku koncepcji wykonanie, rysunku płyt modelowych, rdzennic, dobór materiałów na modele, rdzennice, dobór parametrów zalewania form, itp.

 4. 4. Projekt technologii wielkogabarytowego odlewu dla energetyki

  Opracowanie dokumentacji technologicznej
  Wykorzystania inżynierskich programów dla wykonania obliczeń układów wlewowo- zasilajacych
  Dobór materiałów, wybór technologii wykonania formy i rdzeni
  Dobór powłok ochronnych
  Przygotowanie kart technologicznych i kart prób
  Ocena kosztów technologii, poszukiwanie optymalnych rozwiązań

Practical classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 165 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 30 h
Contact hours 40 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 30 h
Completion of a project 30 h
Preparation for classes 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona:

1. Udział w wykładach ( >50% obecnosci) – 20 %
2. Ocena z zajęć projektowych – 80 %

Prerequisites and additional requirements:

1. Obowiązkowa obecność na zajęciach projektowych
2. Zaliczenie przedmiotu “Technologia form odlewniczych” – sem. 6-ty

Recommended literature and teaching resources:

Literatura:
1.M. Skarbiński: Uruchomienie produkcji w odlewni. WNT Warszawa 1972
2.A.Tabor, J.S. Rączka :Projektowanie odlewów i technologii form Fotobit, Kraków 1998
3.Chojecki, I. Telejko : Odlewnictwo Staliwa, Akapit, Kraków 2003
4.Materiały do ćwiczeń i projektowania opracowane w Katedrze.
5.M. Skarbiński: „Dokładność wymiarowa odlewów” W – wa . WNT– 1966
6.M. Perzyk i inni: „Materiały do projektowania procesów odlewniczych” ; PWN
Warszawa 1990
7.M. Perzyk i inni: „Materiały do projektowania oprzyrządowania odlewniczego” ; PWN ; Warszawa 1988
7.Instrukcje do ćwiczeń z technologii formy; – Pracownia technologii – strona internetowa Wydziału
8.Poradniki: Inżyniera Odlewnika
9.T. Piwoński: Poradnik modelarza, formierza i rdzeniarza. NT W – wa 1972

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None