Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Foundry and Metallurgical Waste
Course of study:
2017/2018
Code:
OM-1-780-s
Faculty of:
Foundry Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Injection Molding Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. Grabowska Beata (beata.grabowska@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Grabowska Beata (beata.grabowska@agh.edu.pl)
prof. dr hab. Holtzer Mariusz (holtzer@agh.edu.pl)
Module summary

Student zdobywa podstawową wiedzę na temat odpadów pochodzących z przemysłu odlewniczego i metalurgicznego. Nabyta wiedza i umiejętności będą przydatne w dalszym toku kształcenia.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student jest w stanie pracować w zespole nad powierzonym mu eksperymencie i potrafi przygotować dokumentację z wykonanego eksperymentu M1A_K02, M1A_K04 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Potrafi wskazać wykorzystanie odpadów metalurgicznych i odlewniczych oraz mineralogicznych w innych dziedzinach. Potrafi samodzielnie opracowywać dane empiryczne i wyciągać wnioski na temat charakteru zjawiska lub procesu. M1A_U15, M1A_U30, M1A_U18 Report,
Test,
Project,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Zna technologie i metody gospodarowania odpadów technologicznych oraz zna zasady identyfikowania zagrożeń wynikających z powstawania odpadów z procesów metalurgicznych i odlewniczych. M1A_W38 Test,
Participation in a discussion
M_W002 Posiada wiedzę na temat rodzajów odpadów, ich właściwości oraz ich wpływu na środowisko. M1A_W28, M1A_W37 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student jest w stanie pracować w zespole nad powierzonym mu eksperymencie i potrafi przygotować dokumentację z wykonanego eksperymentu + - + + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wskazać wykorzystanie odpadów metalurgicznych i odlewniczych oraz mineralogicznych w innych dziedzinach. Potrafi samodzielnie opracowywać dane empiryczne i wyciągać wnioski na temat charakteru zjawiska lub procesu. + - + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna technologie i metody gospodarowania odpadów technologicznych oraz zna zasady identyfikowania zagrożeń wynikających z powstawania odpadów z procesów metalurgicznych i odlewniczych. + - + + - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat rodzajów odpadów, ich właściwości oraz ich wpływu na środowisko. + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Program wykładów :
1. Podstawowe pojęcia i definicje związane z odpadami zawarte w przepisach prawnych.
2. Zagadnienia prawne obowiązujące w Polsce w gospodarce odpadami. Gospodarka odpadowa Polski a polityka Unii Europejskiej.
3. Klasyfikacja i właściwości odpadów. Odpady komunalne i ich utylizacja. Odpady przemysłowe i ich utylizacja. Odpady organiczne i ich utylizacja. Odpady energetyczne i ich utylizacja. Odpady radioaktywne i ich utylizacja.
4. Odpady odlewnicze.
5. Obowiązki wytwarzającego odpady i odbiorcy odpadów.
6. Ograniczenie powstawania odpadów. Składowanie odpadów. Wykorzystanie odpadów. Utylizacja i neutralizacja odpadów. Zestalanie odpadów.
7. Transport odpadów.
8. Gospodarcze wykorzystanie odpadów przemysłowych. Wymagania stawiane opakowaniom, materiałom i odpadom opakowaniowym.
9. Wpływ emisji odpadów ze składowisk na zanieczyszczenie powietrza, wód i gleby. Formy występowania i analiza metali ciężkich w odpadach komunalnych i przemysłowych. Metody badań odpadów.
10. Zapewnienie bezpieczeństwa przy postępowaniu z odpadami. Zarządzanie logistyczne gospodarką odpadami. Międzynarodowy obrót odpadami. Zagadnienia społeczne i ekonomiczne w gospodarce odpadami.

Laboratory classes:
1. Laboratoryjne metody badań odpadów: badania wybranych właściwości fizykochemicznych odpadów odlewniczych.

2. Badania wymywalności substancji szkodliwych oraz metali ciężkich (Zn, Cu, Cd, Pb, Cr, Fe, Ni) z odpadów odlewniczych.
3. Laboratoryjne metody badań biodegradacji polimerowych spoiw odlewniczych w środowisku wodnym.
4. Recykling materiałowy: odświeżanie mas klasycznych.

Project classes:

Logistyczne planowanie w gospodarowaniu odpadami w działalności zakładów różnych gałęzi przemysłu – wykonanie projektu: organizacyjnego, technologicznego i ekonomicznego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 140 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in laboratory classes 15 h
Preparation for classes 20 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Completion of a project 15 h
Contact hours 15 h
Participation in project classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Na ocenę końcową składają się oceny cząstkowe z ćwiczeń laboratoryjnych (pozytywna ocena z kolokwium tematycznie związanym z danym ćwiczeniem + ocena ze sprawozdania z ćwiczenia), pozytywna ocena z projektu oraz pozytywna ocena z pisemnego kolokwium z wykładów. Z ocen cząstkowych zostanie obliczona średnia arytmetyczna, która stanowić będzie podstawę do wyznaczania oceny końcowej z przedmiotu.

Sposób obliczania: ocena Końcowa = 0,25 x średnia ocena z ćwiczeń laboratoryjnych + 0,25 x ocena z projektu + 0,5 x średnia ocena z pisemnego kolokwium z wykładów.

Prerequisites and additional requirements:

1. Wymagana aktywność na wykładach.
2. Wymagana jest obecność na wszystkich ćwiczeniach laboratoryjnych i chałat ochronny.
3. Na zajęciach laboratoryjnych przed wykonaniem ćwiczenia laboratoryjnego odbywa się kolokwium pisemne z tematyki danego ćwiczenia.
4. Należy uzyskać oceny pozytywne ze wszystkich kolokwiów z ćwiczeń laboratoryjnych.
5. W przypadku uzyskania negatywnej oceny z danego kolokwium można ocenę poprawić na kolokwium poprawkowym w ustalonym terminie (zgodnie z harmonogramem kolokwium poprawkowe odbywa się na końcu semestru).
6. Sprawozdanie grupowe z laboratorium (max 3 osoby) należy oddać do 14 dni i zaliczyć (na ocenę) do 30 dni – termin od daty wykonania ćwiczenia. Sprawozdanie
7. W sytuacji losowej (np. choroba) należy uzasadnić u prowadzącego swą nieobecność i odrobić zajęcia we wskazanym przez prowadzącego terminie (np. z inną grupą).
8. Zaległości należy regulować na bieżąco.
9. Wymagana pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego z wykładów.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura:

1. Czesława Rosik-Dulewska: Podstawy gospodarki odpadami, PWN Warszawa (2008).
2. Jędrczak A.: Biologiczne przetwarzanie odpadów, PWN Warszawa (2007).
3. Holtzer M.: Gospodarka odpadami i produktami ubocznymi w odlewniach, UWN-D Kraków (2001).
4. Systemy gospodarki odpadami, IV Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami, Piła-Poznań (2001).
5. Poradnik gospodarowania odpadami, pod redakcją Krzysztofa Skalmowskiego – aktualizowany na bieżąco.
6. Bilitewski B., Hardtle G., Marek K.: Podręcznik Gospodarki Odpadami , Wydawnictwo Seidel Przywecki, Warszawa (2003).
7. Ustawy i przepisy prawne związane z tematem przedmiotu.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Holtzer M., Grabowska B.: Podstawy ochrony środowiska z elementami zarządzania środowiskowego, Wydawnictwa AGH, 2010.
2. Grabowska B., Dańko R., Kaczmarska K.: The reclamation of spent sand bonded by polymetric binder BioCo2, Metallurgy and Foundry Engineering MaFE, 2013 vol. 39 no. 1, s. 33–38.

Additional information:

1. Zajęcia będą prowadzone zgodnie z ustalonym i podanym do wiadomości studentów harmonogramem.
2. Godziny konsultacji zostaną podane do wiadomości studentów.
3. Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych są wskazane i udostępniane przez prowadzących – w przypadku niejasności należy zwrócić się do prowadzącego.
4. Obowiązujące przepisy BHP oraz warunki zaliczenia zostaną podane do wiadomości studentów na zajęciach organizacyjnych.
5. Materiały informacyjne (harmonogram zajęć, termin konsultacji, warunki zaliczenia) zostaną zamieszczone na stronie: http://home.agh.edu.pl/~graboska/