Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Modelowanie i symulacja procesów odlewniczych
Course of study:
2017/2018
Code:
OM-1-781-s
Faculty of:
Foundry Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Injection Molding Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Suchy Józef (jsuchy@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Lelito Janusz (lelito@agh.edu.pl)
dr Żak Paweł (pawelzak@agh.edu.pl)
dr inż. Szucki Michał (mszucki@agh.edu.pl)
Module summary

Pozwala na korzystanie z wybranych programów do symulacji procesów termo-kinetycznych występujących w odlewnictwie z uwzględnieniem ich specyfiki.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Zna komercyjne programy symulacyjne stosowane w odlewnictwie M1A_U20, M1A_U21 Activity during classes,
Project,
Execution of a project
M_U002 Potrafi przedstawić graficznie wyniki symulacji komputerowej M1A_U20, M1A_U21 Activity during classes,
Project,
Execution of a project
M_U003 Potrafi analizować wyniki symulacji i wykorzystywać wnioski w celu poprawy technologii odlewniczej M1A_U20, M1A_U21 Activity during classes,
Project,
Participation in a discussion,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Rozumie pojęcie i sens stosowania modeli w praktycznych dziedzinach wiedzy. M1A_W05, M1A_W23, M1A_W07 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Zna komercyjne programy symulacyjne stosowane w odlewnictwie + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przedstawić graficznie wyniki symulacji komputerowej + - + + - - - - - - -
M_U003 Potrafi analizować wyniki symulacji i wykorzystywać wnioski w celu poprawy technologii odlewniczej + - + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Rozumie pojęcie i sens stosowania modeli w praktycznych dziedzinach wiedzy. + - + + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Modelowanie procesów termo – kinetycznych. Realizacja modeli z wykorzystaniem metod numerycznych. Wizualizacja wyników obliczeń. Zastosowanie symulacji procesów fizyko – chemicznych w odlewnictwie. Przegląd programów symulacyjnych pozwalających analizować procesy odlewnicze.

Laboratory classes:

Studenci zapoznają się z wybranymi programami do symulacji procesów odlewniczych, np. Flow3D, NovaFlow&Solid

Project classes:

Analiza wybranego procesu termo-kinetycznego z wykorzystaniem programu symulacyjnego (w oparciu o przedmiot Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich w metalurgii i odlewnictwie OM-1-643-s)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 153 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in laboratory classes 15 h
Participation in project classes 15 h
Preparation for classes 30 h
Contact hours 30 h
Completion of a project 30 h
Realization of independently performed tasks 18 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa uwzględniać będzie ocenę z laboratorium oraz ocenę z realizacji projektu.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. W. Longa: Krzepnięcie odlewów. Wyd. Śląsk, 1985.
2. B. Mochnacki, J. S. Suchy: Modelowanie i symulacja krzepnięcia odlewów. PWN. W-wa 1993.
3. Instrukcja programu NovaFlow&Solid CV.
4. Instrukcja programu Flow3D.
5. Instrukcja programu COMSOL Multiphisics 3.5a.
6. Instrukcja programu MAGMASoft 5.2

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

R. Hawranek, J. LELITO, J. S. Suchy, P. Żak: The simulation of a liquid cast iron flow through the gating system with filter — Symulacja przepływu ciekłego żeliwa w układzie wlewowym z filtrem. Archives of Metallurgy and Materials, 2009 vol. 54 iss. 2, s. 351–358.
J. Fourie, J. LELITO, P. L. ŻAK, P. K. KRAJEWSKI, W. Wołczyński: Numerical optimization of the gating system for an inlet valve casting made of titanium alloy — Numeryczna optymalizacja układu wlewowego dla odlewu zaworu dolotowego ze stopu tytanu. Archives of Metallurgy and Materials, 2015 vol. 60 iss. 3B, s. 2437–2446.
A. MACIOŁ, P. MACIOŁ, St. JĘDRUSIK, J. LELITO: The new hybrid rule-based tool to evaluate processes in manufacturing. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2015 vol. 79 iss. 9–12, s. 1733–1745.
J. LELITO, P. L. ŻAK, A. L. Greer, J. S. SUCHY, W. K. KRAJEWSKI, B. GRACZ, M. SZUCKI, A. A. Shirzadi: Crystallization model of magnesium primary phase in the AZ91/SiC composite. Composites. Part B, Engineering, 2012 vol. 43 iss. 8, s. 3306–3309.
J. LELITO, P. L. ŻAK, B. GRACZ, M. SZUCKI, D. KALISZ, P. MALINOWSKI, J. S. SUCHY, W. K. KRAJEWSKI: Determination of substrate log-normal distribution in the AZ91/SiCp composite. Metalurgija = Metallurgy, 2015 vol. 54 no. 1, s. 204–206.
Janusz LELITO, Paweł L. ŻAK, Amir A. Shirzadi, A. Lindsay Greer, Witold K. KRAJEWSKI, Józef S. SUCHY, Katharina Haberl, Peter Schumacher: Effect of SiC reinforcement particles on the grain density in a magnesium-based metal-matrix composite: modelling and experiment. Acta Materialia, 2012 vol. 60 iss. 6–7, s. 2950–2958.
J. LELITO, P. ŻAK, J. S. SUCHY, W. KRAJEWSKI, A. L. Greer, P. Darlak: Experimental determination of grain density function of AZ91/SiC composite with different mass fractions of SiC and undercoolings using heterogeneous nucleation model. China Foundry, 2011 vol. 8 no. 1, s. 101–106.
Józef Szczepan SUCHY, Janusz LELITO, Beata GRACZ, Paweł Leszek ŻAK, Halina KRAWIEC: Modelling of composite crystallization. China Foundry, 2012 vol. 9 no. 2, s. 184–188.
M. SZUCKI, D. KALISZ, J. LELITO, P. L. ŻAK, J. S. SUCHY, K. W. KRAJEWSKI: Modelling of the crystallization front – particles interactions in ZnAl/(SiC)p composites. Metalurgija = Metallurgy, 2015 vol. 54 no. 2, s. 375–378.
J. LELITO, P. ŻAK, J. Sz. SUCHY: The grain nucleation rate of the AZ91/SiC composite based on Maxwell-Hellawell model — Szybkość zarodkowania ziaren dla kompozytu AZ91/SiC w oparciu o model Maxwella-Hellawella. Archives of Metallurgy and Materials, 2009 vol. 54 iss. 2, s. 347–350.

Additional information:

None