Admission requirements:
Prerequisites and additional requirements:

-

Admission requirements:

1.1 O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł magistra lub inny równorzędny, które uzyskały na studiach II stopnia lub studiach jednolitych magisterskich ocenę co najmniej dobrą (4.0).
1.2 Kwalifikacja na studia doktoranckie odbywać się będzie na podstawie rankingu kandydatów sporządzonego na podstawie liczby punktów z czterech kryteriów:
OE – liczba punktów z kolokwium kwalifikacyjnego, obejmującego sprawdzian z zarządzania i inżynierii produkcji, matematyki i rozmowę kwalifikacyjną,
wE = 0.7, waga punktów z kolokwium kwalifikacyjnego,
OSt – liczba punktów za ocenę ze studiów, tzn. za ocenę na dyplomie ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
wSt = 0.1, waga punktów za ocenę ze studiów,
Oj – liczba punktów za ocenę z języka angielskiego na poziomie B2, certyfikat na poziomie C zapewnia maksymalną liczbę punktów,
wj = 0.1, waga punktów za ocenę języka angielskiego,
On – liczba punktów działalności w ruchu naukowym, tzn. za pracę w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, publikacje naukowe,
wn = 0.1, waga punktów za działalność w ruchu naukowym
Łączna liczba punktów zostanie wyznaczona jako:
K = wE × OE + wSt × OSt + wj × Oj + wn × On
Z każdego kryterium kandydat uzyska od 2 do 5 punktów:

OE Ost Oj On
0 – 50% – 2 pkt. 4,0 – 2 pkt. 0 – 50% – 2 pkt. 2-5 pkt.
51 – 70% – 3 pkt. 4,5 – 3 pkt. 51 – 70% – 3 pkt.
71 – 85% – 4 pkt. 5,0 – 4 pkt. 71 – 85% – 4 pkt.
86 – 100% – 5 pkt. Wyróżnienie 5 pkt. 86 – 100% – 5 pkt.

Uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego K na poziomie większym niż 85% jest równoznaczne z osiągnięciem w postępowaniu rekrutacyjnym wyniku bardzo dobrego, kwalifikującego doktoranta do ubiegania się o stypendium doktoranckie.
1.3 Zakres wiadomości wymagany na kolokwium kwalifikacyjnym określa program studiów I i II stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Wydziale Zarządzania AGH.
1.4 Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat powinien przedstawić proponowany projekt badawczy. Oceniana będzie zgodność projektu z profilem studiów doktoranckich, jego oryginalność, poprawność przyjętych metod badawczych, realność wykonania projektu, przygotowanie kandydata do prowadzenia propono¬wanych badań, a także sam sposób prezentacji projektu.
1.5 Oceny kandydatów dokona pięcioosobowa Wydziałowa Doktorancka Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dziekana Wydziału Zarządzania AGH. Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji o nieprzyjęciu na studia doktoranckie. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji. Decyzja Rektora jest ostateczna.

Minimum limit of students:

1

General degree program characteristic:
Faculty of:
Management
Study level:
Third-cycle studies
Type of study:
Full-time studies
Profile of education:
Academic (A)
Education area:
Kompetencji inżynierskich, Nauk technicznych
Vocational degree obtained by the graduate:
Doctor
Duration of degree programme (No. of semesters):
eight
Study cycle beginning date:
Fall Semester
Number of ECTS credits required for qualification (vocational degree):
45
Fields of science relating to expected learning outcomes:
  • Engineering
Scientific disciplines relating to expected learning outcomes:
-
Field of study relationship with university development strategy and mission:

-

Rules for study structure (study requirements)

Admissible ECTS credit deficit:

-

Control semesters:
-
Requirements for semester registration:

4.1 Wszystkie przedmioty w każdym roku studiów kończą się egzaminem lub są zaliczane na ocenę, na podstawie sprawdzianów, projektów, referatów itp., zgodnie z harmonogramem przedstawionym w planie studiów w tabeli 1.
4.2 Uczestników studiów obowiązują szczegółowe terminy zaliczeń i egzaminów przewidziane w kalendarzu danego roku akademickiego.
4.3 Warunkiem zaliczenia kolejnego roku studiów jest:
a) uzyskanie pozytywnej oceny pracy naukowej od opiekuna naukowego, w tym przedstawienie wymaganych publikacji naukowych,
b) otwarcie przewodu doktorskiego przed końcem drugiego roku studiów,
c) zaliczenie przedmiotów obowiązkowych zgodnie z planem studiów,
d) zaliczenie przedmiotów fakultatywnych o łącznej liczbie punktów ECTS nie mniejszej od podanej w planie studiów.
4.4 Zarówno poszczególne przedmioty jak i wymagane publikacje można zaliczać wcześniej niż to wynika z planu studiów.
4.5 Aby ukończyć studia wcześniej niż to przewiduje plan studiów, doktorant musi złożyć zaakceptowaną przez promotora rozprawę doktorską, zaliczyć wszystkie przedmioty przewidziane w programie studiów i przedstawić wymagane publikacje naukowe. Jedynie seminaria i praktyki dydaktyczne, z nierozpoczętych jeszcze semestrów, nie muszą już być zaliczane.

Individual degree programmes:

2.1 Kandydat na studia doktoranckie powinien złożyć w terminie określonym przez Dziekana następujące dokumenty:
a) podanie o przyjęcie na studia z zaznaczeniem wybranej formy studiów,
b) kartę kwalifikacyjną,
c) kwestionariusz osobowy,
d) życiorys,
e) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
f) indeks ukończonych studiów lub suplement do dyplomu,
g) pisemną rekomendację samodzielnego pracownika nauki,
h) deklarację kierownika katedry o możliwości przyjęcia doktoranta do katedry,
i) cztery podpisane zdjęcia legitymacyjne,
j) pisemny opis proponowanej pracy badawczej (5 stron),
k) certyfikat z języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 lub deklarację przystąpienia do egzaminu z języka angielskiego.
2.2 Rekomendacja samodzielnego pracownika nauki powinna zawierać:
a) sformułowanie tematyki badawczej,
b) uzasadnienie celowości przyjęcia doktoranta,
c) deklarację zapewnienia doktorantowi opieki naukowej,
d) deklarację zapewnienia warunków pracy naukowej i badań,
e) opis źródła i zasady finansowania pracy badawczej doktoranta,
f) deklarację zapewnienia minimalnego wymiaru zajęć dydaktycznych.

Rules of determining the final grade:

-

Other comments:

-

Diploma procedure requirements:

-

Additional information:

-