Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Metaheuristics
Course of study:
2017/2018
Code:
ZIPM-3-005-s
Faculty of:
Management
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Industrial Engineering of Non-Ferrous Metals
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Stawowy Adam (astawowy@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Stawowy Adam (astawowy@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę rozwijania metod podejmowania decyzji w inżynierii produkcji IPM3A_K01 Participation in a discussion
Skills
M_U001 potrafi napisać program realizujący wybrane metaheurystyki IPM3A_U03 Test,
Report
M_U002 potrafi dobrać metodę rozwiązania do przedstawionego problemu decyzyjnego IPM3A_U01 Test
Knowledge
M_W001 zna podstawowe metaheurystyki i ich zastosowania IPM3A_W02 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę rozwijania metod podejmowania decyzji w inżynierii produkcji - - - - + - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi napisać program realizujący wybrane metaheurystyki - - - - + - - - - - -
M_U002 potrafi dobrać metodę rozwiązania do przedstawionego problemu decyzyjnego - - - - + - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna podstawowe metaheurystyki i ich zastosowania - - - - + - - - - - -
Module content
Conversation seminar:

  1. Zaawansowane metody planowania produkcji.
  2. Metaheurystyki w planowaniu produkcji dla wybranych branż.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in conversation seminars 14 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wystawiana jest jako średnia ocen uzyskanych ze sprawozdań oraz kolokwium.
Zaliczenie poprawkowe polega na ponownym zdawaniu kolokwium w trakcie godzin kontaktowych (maksymalnie dwie próby). Niezaliczone sprawozdania muszą być uzupełnione w terminie ustalonym przez władze Uczelni dla danego semestru.
Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności przygotowania sprawozdań oraz zaliczenia kolokwium.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa umiejętność programowania oraz posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym.

Recommended literature and teaching resources:
  1. Goldberg D. E.: Algorytmy genetyczne i ich zastosowanie. WNT, Warszawa 1995.
  2. Michalewicz Z.: Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolucyjne, WNT, Warszawa 1996.
  3. Osyczka A.: Evolutionary Algorithms for Single and Multicriteria Design Optimization, Springer – Verlag Physica, Berlin Heilderberg 2002.
  4. Reeves C.R.: Modern heuristic techniques for combinatorial problems, McGraw-Hill Book Company, Berkshire 1995.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None