Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Multi-criteria evaluation of technical and technological solutions
Course of study:
2017/2018
Code:
ZIPM-3-008-s
Faculty of:
Management
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Industrial Engineering of Non-Ferrous Metals
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. zw. dr hab. inż. Dytczak Mirosław (mdytczak@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K003 Rozumie i odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych oraz monitorowania najnowszych osiągnięć nauki IPM3A_K02 Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi dokonać krytycznej oceny przydatności metod WAD IPM3A_U01, IPM3A_U02 Examination
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe modele i metody wielokryterialnego wspomagania decyzji (WDA) IPM3A_W02, IPM3A_W01 Examination
M_W002 Zna typowe zastosowania metod i modeli WDA. IPM3A_W04, IPM3A_W03 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K003 Rozumie i odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych oraz monitorowania najnowszych osiągnięć nauki - - - - + - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dokonać krytycznej oceny przydatności metod WAD - - - - + - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe modele i metody wielokryterialnego wspomagania decyzji (WDA) - - - - + - - - - - -
M_W002 Zna typowe zastosowania metod i modeli WDA. - - - - + - - - - - -
Module content
Conversation seminar:

1. Istota badań operacyjnych, sytuacje decyzyjne, zagadnienia z wektorową funkcja celu
2. Charakter wielokryterialnego wspomagania decyzji (MCDA)
3. Dziedziny zastosowań MCDA
4. Rodzaje metod MCDA
4.1 Metody pełnej agregacji preferencji
4.1.1 Wieloatrybutowa teoria użyteczności
4.1.2 Analiza hierarchiczna/sieciowa procesów AHP/ANP
4.1.3 Metoda DEMATEL
4.1.4 Metoda unitaryzacji zerowanej
4.2 Metody relacji przewyższania
4.2.1 PROMETHEE i metody pokrewne
4.2.2 Metody ELECTRE
4.3 Metody poziomu odniesienia
4.3.1 Programowanie celowe
4.3.2 TOPSIS
4.3.3 Data Envelopment Analysis (DEA)
4.4 Analiza skupień
4.4.1 Taksonomia numeryczna
4.4.2 Taksonomia symboliczna
5. Uwzględnianie informacji trudno mierzalnej
6. Integracja metod MCDA
7. Komputerowe wspomaganie rozwiązywania zagadnień MCDA
8. Wybrane przykłady zastosowań MCDA

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 42 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in conversation seminars 14 h
Realization of independently performed tasks 28 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie (1 ECTS):
Ocena ze sprawdzianu. Wymagania: znajomość podstawowych modeli i metod, a także klasyfikacji i podstawowych własności innych rozważanych modeli i metod.

Egzamin (3 ECTS):
Ocena z egzaminu. Wymagania: znajomość wszystkich rozważanych modeli i metod.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana wiedza z zakresu matematyki (badania operacyjne, technologia informacyjna)

Recommended literature and teaching resources:
  1. M. Dytczak, Wybrane metody rozwiązywania wielokryterialnych problemów decyzyjnych w budownictwie, Politechnika Opolska, Opole, 2010.
  2. M. Dytczak, Równoległe zastosowanie metod AHP i DEMATEL w wielokryterialnej analizie decyzji, w: Komputerowo wspomagane zarządzanie, red. Ryszard Knosala, PTZP, Opole 2008, s. 249-257.
  3. E. Fontela, A. Gabus, The DEMATEL Observer. DEMATEL 1976 Report, Batelle Research Center, Geneva, 1976.
  4. M. Kolenda, Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych, Seria: Monografie i Opracowania, nr 170, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2006.
  5. K. Kukuła, Metoda Unitaryzacji Zerowanej, PWN, Warszawa 2000.
  6. T.L. Saaty, Decision Making with Dependence and Feedback: The Analytic Network Process, RWS, Pittsburgh 1996.
  7. T.L. Saaty, The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation, McGraw-Hill, 1980.
  8. A. Ishizaka, P. Nemery: Multi-criteria Decision Analysis: Methods and Software Wiley 2013.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
  1. M. Dytczak, Wybrane metody rozwiązywania wielokryterialnych problemów decyzyjnych w budownictwie, Politechnika Opolska, Opole, 2010.
  2. M. Dytczak, Równoległe zastosowanie metod AHP i DEMATEL w wielokryterialnej analizie decyzji, w: Komputerowo wspomagane zarządzanie, red. Ryszard Knosala, PTZP, Opole 2008, s. 249-257.
Additional information:

None