Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Modern methods of quality management
Course of study:
2017/2018
Code:
ZIPM-3-012-s
Faculty of:
Management
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Industrial Engineering of Non-Ferrous Metals
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Feliks Jerzy (jfeliks@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Feliks Jerzy (jfeliks@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Michalski Marek (Marek.Michalski@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student przejawia kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość w wyznaczeniu celów badawczych, poszukiwaniu dróg ich osiągania, pozyskiwaniu źródeł finansowania działalności, organizacji przebiegu prac badawczych oraz propagowaniu wyników badań w zakresie zarządzania jakością. IPM3A_K03 Examination,
Project
Skills
M_U001 Student potrafi opisać i zinterpretować złożone zjawiska w systemach produkcji i usług oraz odkrywać ich nowe aspekty lub zależności w zakresie zarządzania jakością. IPM3A_U01 Examination,
Project
M_U002 Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać własne kompetencje merytoryczne, metodologiczne, dydaktyczne i zarządcze sprzyjające dalszemu rozwojowi naukowemu w zakresie zarządzania jakością. IPM3A_U05 Examination,
Project
Knowledge
M_W001 Student posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu metodyki zarządzania jakością. IPM3A_W03, IPM3A_W01 Examination,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student przejawia kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość w wyznaczeniu celów badawczych, poszukiwaniu dróg ich osiągania, pozyskiwaniu źródeł finansowania działalności, organizacji przebiegu prac badawczych oraz propagowaniu wyników badań w zakresie zarządzania jakością. - - - - + - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi opisać i zinterpretować złożone zjawiska w systemach produkcji i usług oraz odkrywać ich nowe aspekty lub zależności w zakresie zarządzania jakością. - - - - + - - - - - -
M_U002 Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać własne kompetencje merytoryczne, metodologiczne, dydaktyczne i zarządcze sprzyjające dalszemu rozwojowi naukowemu w zakresie zarządzania jakością. - - - - + - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu metodyki zarządzania jakością. - - - - + - - - - - -
Module content
Conversation seminar:
Nowoczesne metody zarządzania jakością

  1. Podstawy nowoczesnych metod zarządzania jakością
  2. Aspekty jakościowe nowoczesnych metod zarządzania jakością
  3. Nowoczesne ilościowe metody zarządzania jakością
  4. Metody eksperckie w zarządzaniu jakością

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 15 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in conversation seminars 14 h
Contact hours 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie (1 ECTS):
100% projekt

Egzamin (3 ECTS):
50% projekt
50% egzamin

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Adam HAMROL: Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa 2008
Robert KARASZEWSKI: Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, TNOiK, Toruń 2009
Tadeusz SIKORA, Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością, Wyd. Uniw. Ekonom., Kraków 2010
„ABC jakości”, „Problemy jakości”
Normy PN-ISO serii 9000, 14000; PN-N 18000

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Wspomaganie analizy systemów pomiarowych (MSA) — Computer-aided measurement system analysis / J. FELIKS, A. LICHOTA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2010 vol. 10 spec. iss. 3, s. 169–174. — Bibliogr. s. 174,
Kryteria akceptacji systemów pomiarowych wykorzystywanych w kontroli jakości w oparciu o analizę MSA : streszczenie — Acceptance criteria for measurement systems used in quality control based on the MSA analysis : abstract / Jerzy FELIKS // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVII międzynarodowa konferencja naukowa : 26–27 listopada 2015, Kraków

Additional information:

None