Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Analysis of stochastic production processes with Monte Carlo simulation
Course of study:
2017/2018
Code:
ZIPM-3-021-s
Faculty of:
Management
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Industrial Engineering of Non-Ferrous Metals
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Bieda Bogusław (bbieda@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Bieda Bogusław (bbieda@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Przejawia kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość w wyznaczeniu celów badawczych, poszukiwaniu dróg ich osiągania, pozyskiwaniu źródeł finansowania działalności, organizacji przebiegu prac badawczych oraz propagowaniu wyników badań IPM3A_K03 Project
M_K002 Ma świadomość: społecznego znaczenia prowadzonej działalności badawczej, potrzeby przyjęcia odpowiedzialności za jej efekty oraz korzyści z komunikowania zdobytej wiedzy na poziomie zrozumiałym przez docelowych odbiorców IPM3A_K02 Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać własne kompetencje merytoryczne, metodologiczne, dydaktyczne i zarządcze sprzyjają ce dalszemu rozwojowi naukowemu IPM3A_U05 Project
Knowledge
M_W001 Posiada zawansowaną wiedzę o charakterze ogólnym dla dziedziny nauki i dyscypliny naukowej związanej z obszarem prowadzonych badań IPM3A_W01 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Przejawia kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość w wyznaczeniu celów badawczych, poszukiwaniu dróg ich osiągania, pozyskiwaniu źródeł finansowania działalności, organizacji przebiegu prac badawczych oraz propagowaniu wyników badań - - - - + - - - - - -
M_K002 Ma świadomość: społecznego znaczenia prowadzonej działalności badawczej, potrzeby przyjęcia odpowiedzialności za jej efekty oraz korzyści z komunikowania zdobytej wiedzy na poziomie zrozumiałym przez docelowych odbiorców - - - - + - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać własne kompetencje merytoryczne, metodologiczne, dydaktyczne i zarządcze sprzyjają ce dalszemu rozwojowi naukowemu - - - - + - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada zawansowaną wiedzę o charakterze ogólnym dla dziedziny nauki i dyscypliny naukowej związanej z obszarem prowadzonych badań - - - - + - - - - - -
Module content
Conversation seminar:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 14 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 6 h
Participation in laboratory classes 5 h
Examination or Final test 3 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie (1 ECTS):

70% Projekt
30% Ustne zaliczenie

Egzamin (3 ECTS):

50% Projekt
50% Ustny egzamin
Prerequisites and additional requirements:

Wymagana znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel 2010 z pakietu Microsoft Office

Recommended literature and teaching resources:
  1. Metoda Monte Carlo w ocenie niepewności w stochastycznej analizie procesów wytwórczych i ekologii — Uncertainty assessment by Monte Carlo Simulation in stochastic analysis in manufacturing process chains and ecology / Bogusław BIEDA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 180, 1 s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 219)
  2. Metoda Monte Carlo w ocenie niepewności w stochastycznej analizie w przemyśle stalowniczym i inżynierii środowiska — [Monte Carlo Method used in uncertainty analysis in stochastic modelling of the steel processes and enivironmental engineering] / Bogusław BIEDA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 170, 1 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie — ISBN: 978-83-7464-739-7
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
  1. Application of stochastic approach based on Monte Carlo (MC) simulation for life cycle inventory (LCI) to the steel process chain: case study / Bogusław BIEDA // The Science of the Total Environment ; ISSN 0048-9697. — 2014 vol. 481, s. 649–655. — Bibliogr. s. 654–655, Abstr.. — tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969713012990/pdfft?md5=03ba7c193ac1eac463ab933ae58a4a31&pid=1-s2.0-S0048969713012990-main.pdf,
  2. Stochastic approach used for Life Cycle Inventory (LCI) modeling of the energy production in the Integrated Steel Plant’s Power Plant in Poland: case study / Bogusław BIEDA // W: IFORS 2014 [Dokument elektroniczny] : 20\textsuperscript{th} conference of the International Federation of Operational Research Societies : Barcelona, July 13–18 2014
  3. Application of random variables based on Monte Carlo (MC) simulation for life cycle assessment impact assessment (LCIA) to the waste management / Bogusław BIEDA // W: Global waste management symposium. June 22–25, 2014, Orlando, USA. Tryb dostępu: http://www.wastesymposium.com/gws2014/Public/Content.aspx?ID=1050488 [2014-09-26].
Additional information:

Brak