Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Management information systems
Course of study:
2017/2018
Code:
ZIPM-3-022-s
Faculty of:
Management
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Industrial Engineering of Non-Ferrous Metals
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Petryshyn Lubomyr (lpetrysh@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Petryshyn Lubomyr (lpetrysh@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 mieć świadomość: społecznego znaczenia prowadzonej działalności badawczej procesów i systemów informatycznych, potrzeby przyjęcia odpowiedzialności za jej efekty oraz korzyści z komunikowania zdobytej wiedzy na poziomie zrozumiałym przez docelowych odbiorców IPM3A_U03, IPM3A_U02 Examination,
Engineering project
M_K002 przejawiać kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość w wyznaczeniu celów badawczych procesów i systemów informatycznych, poszukiwaniu dróg ich osiągania, pozyskiwaniu źródeł finansowania działalności, organizacji przebiegu prac adawczych oraz propagowaniu wyników badań IPM3A_U03, IPM3A_U02 Examination,
Engineering project
Skills
M_U001 potrafić opisać i zinterpretować złożone zjawiska w informatycznych systemach zarządzania oraz odkrywać ich nowe aspekty lub zależności, IPM3A_U01, IPM3A_U05, IPM3A_U03, IPM3A_U02 Engineering project
M_U002 potrafić zdefiniować cele naukowe oryginalnego projektu systemów informatycznych zarządzania, dobrać właściwe metody ich osiągnięcia, opracować adekwatną procedurę badawczą oraz efektywnie ją zastosować w procesie przygotowania rozprawy doktorskiej, IPM3A_U01, IPM3A_U05, IPM3A_U03, IPM3A_U02 Engineering project
Knowledge
M_W001 posiadać znacznie pogłębioną wiedzą zaawansowaną związaną ze szczegółową problematyką Informatycznych Systemów Zarządzania IPM3A_W02, IPM3A_W03 Examination,
Engineering project
M_W002 posiadać zaawansowaną wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia badań z zakresu Systemów Informatycznych Zarządzania IPM3A_W02, IPM3A_W03 Examination,
Engineering project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 mieć świadomość: społecznego znaczenia prowadzonej działalności badawczej procesów i systemów informatycznych, potrzeby przyjęcia odpowiedzialności za jej efekty oraz korzyści z komunikowania zdobytej wiedzy na poziomie zrozumiałym przez docelowych odbiorców - - - - + - - - - - -
M_K002 przejawiać kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość w wyznaczeniu celów badawczych procesów i systemów informatycznych, poszukiwaniu dróg ich osiągania, pozyskiwaniu źródeł finansowania działalności, organizacji przebiegu prac adawczych oraz propagowaniu wyników badań - - - - + - - - - - -
Skills
M_U001 potrafić opisać i zinterpretować złożone zjawiska w informatycznych systemach zarządzania oraz odkrywać ich nowe aspekty lub zależności, - - - - + - - - - - -
M_U002 potrafić zdefiniować cele naukowe oryginalnego projektu systemów informatycznych zarządzania, dobrać właściwe metody ich osiągnięcia, opracować adekwatną procedurę badawczą oraz efektywnie ją zastosować w procesie przygotowania rozprawy doktorskiej, - - - - + - - - - - -
Knowledge
M_W001 posiadać znacznie pogłębioną wiedzą zaawansowaną związaną ze szczegółową problematyką Informatycznych Systemów Zarządzania - - - - + - - - - - -
M_W002 posiadać zaawansowaną wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia badań z zakresu Systemów Informatycznych Zarządzania - - - - + - - - - - -
Module content
Conversation seminar:

Ujęcie systemowe informacyjnych systemów informatycznych zarządzania.
Systemy informatyczne a zmiany organizacyjne.
Podstawy teoretyczne informatyki.
Przepływ informacji.
Analiza i organizacja przepływu procesów informacyjnych.
Analiza systemów zarządzania.
System informacyjny zarządzania.
Podstawy i zagadnienia analizy funkcji systemowych
Modelowanie procesów informacyjnych organizacji.
Metody obiektowe i społeczne w analizie i projektowaniu systemów zarządzania.
Tworzenie systemu informatycznego.
Rozwiązania technologiczne, techniczne i komunikacyjne procesów informacyjnych w systemach zarządzania.
Składowe systemu komputerowego.
Aplikacje biznesowe w dobie Internetu.
Przykłady wdrożeń systemów, rynek systemów informatycznych w Polsce

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 56 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in conversation seminars 14 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Completion of a project 28 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Szczegóły warunków uczestnictwa oraz zaliczania przedmiotu są podawane na pierwszym wykładzie przez osobę prowadzącą przedmiot.

Ocena końcowa za 1 punky ECTS zobowiązuję obronę z pozytywnym wynikiem sprawozdań ze wszystkich prac laboratoryjno-projektowych.

Ocena końcowa za 3 punky ECTS zobowiązuję obronę z pozytywnym wynikiem projektu z prac projektowych oraz egzamin końcowy (pisemny/ustny) z części teoretycznej.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana znajomość analizy i projektowania systemów informatycznych, inżynierii oprogramowania, podstaw architektury komputerów, metod pozyskiwania wiedzy z danych, umiejętności korzystania z komputera i sieci.

Recommended literature and teaching resources:

• Adamczewski P. Wdrożeniowe uwarunkowania zintegrowanych systemów informatycznych. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa, 1998.
• Beynon-Davies P. Inżynieria systemów informacyjnych. WNT, wyd III, W-wa, 1999.
• Flasiński M. Wstęp do analitycznych metod projektowania systemów informatycznych. WNT, 1997.
• Płodzień J., Stemposz E. Analiza i projektowanie systemów informatycznych. Wyd. PJWSTK, W-wa, 2003.
• Roszkowski J. Analiza i projektowanie strukturalne. Helion, wyd.II
• Wrycza S. Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania. PWN, Warszawa, 1999.
• Yourdon E. Współczesna analiza strukturalna. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1996

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Petryshyn L.B. Theory of digital data processing in the ICT. In monography Advances in ICT for Business, Industry and Public Sector. Springer International Publishing Switzerland. 2015. –pp. 157-170.

Architecture of the multiprocessor computerized management systems / Lubomyr PETRYSHYN, Dariusz SALA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka 2014 / pod red. nauk. Piotra Łebkowskiego. — Wersja do Windows. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0583). — e-ISBN: 978-83-7464-732-8. — S. 185–199.

Topological synthesis of basic information networks / Lubomyr PETRYSHYN, Oleksiy Borysenko // W: Metodyczno-instrumentalne aspekty inżynierii produkcji = The methodical and instrumental aspects of production engineering / red. nauk. Marek Dudek, Aneta Madyda, Dariusz Sala, Wiesław Waszkielewicz. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0558). — ISBN: 978-83-7464-705-2. — S. 208–222.

Fundamentals of positional additive numeral systems / L. B. PETRYSHYN, M. L. Petryshyn // W: Tezi dopovìdej četvertoï mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï «Metodi ta zasobi koduvannâ, zahistu j ušìl’nennâ ìnformacìï» : m. Vìnnicâ, Ukraïna, 23–25 kvìtnâ 2013 roku / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, [etc.]. — Vìnnicâ : PP «TD «Edel’vejs ì K», 2013. — S. 28–31.

Theoretical foundations of digital signal processing / PETRYSHYN Lubomyr // W: ICTIC 2013 [Dokument elektroniczny] : proceedings in conference of Informatics and management sciences : the 2nd international conference : 25.–29. March 2013. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Karol Matiaško, Anton Lieskovský, Michal Mokryš. — Žilina : EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina, 2013. — 1 dysk optyczny. — ISSN 1339-231X. — ISBN 978-80-554-0648-0. — S. 352–357.

Sintez sistemy diskretnyh rekursivnyh funkcij i svojstva sistem rekursivnogo kodirovaniâ dannyh — [Synthesis of digital recursive functions and recursive data encodind systems properties] / L. B. PETRYSHYN // W: Informacionnye tehnologii i sistemy v upravlenii, obrazovanii, nauke : monografiâ / Ministerstvo Obrazovanija i Nauki Ukrainy. — Har’kov : Vidavnictvo „Cifrova drukarnâ No 1”, 2013. — ISBN: 978-617-7017-37-9. — S. 191–205.

Optimization of the distributed computerized control systems / Lûbomir PETRYSHYN // W: Informacje i marketing w działalności organizacji :monografia = Information and marketing in activities of organization : [monograph] / red. nauk. Honorata Howaniec, Irena Szewczyk, Wiesław WASZKIELEWICZ. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2013. — ISBN: 978-83-63713-42-3. — S. 9–21.

A new recurrence data encode method in information systems of management — Nowa rekurencyjna metoda kodowania danych w informatycznych systemach zarządzania / Anastasia Kostiuk, Lubomyr PETRYSHYN // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012.

Theoretical design bases of multiprocessors information systems of management / Lubomyr PETRYSHYN, Lûbmir Petrišin // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–18].

Converting information forms in the Galois coding systems / Lyubomyr PETRYSHYN // W: Uwarunkowania i metodyczne aspekty rozwoju organizacji = Conditions and methodological aspects of development of organization : monografia / red. nauk. Irena Dudzik-Lewicka, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wyd. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2012. — ISBN 978-83-62292-75-2. — S. 281–302.

Philosophical and theoretical-numerical aspects of form transformation and information encoding in control system / Lyubomyr PETRYSHYN // W: Koncepcje, modele, metody i techniki zarządzania = Concepts, models, methods and techniques of management : monografia / red. nauk. Honorata Howaniec, Aneta Madyda, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2011. — ISBN 978-83-62292-85-1. — S. 25–42.

Theoretical bases of the functional analysis of information streams and coding of messages in management systems / Lyubomyr PETRYSHYN // W: Zarządzanie produkcją – planowanie, wytwarzanie, optymalizacja i kontrola = Management of production – planning, production, optimization and control : monografia / red. nauk. Ryszard Barcik, Marek Dudek, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2010. — ISBN 978-83-62292-76-9. — S. 227–244.

To theoretical bases of information encoding / Lyubomyr PETRYSHYN, Aleksej Borisenko // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem = Enterprise management : teoria i praktyka = theory and practice : XI międzynarodowa konferencja naukowa = XI international scientific conference : Kraków, 27–28 listopada 2008 r. / Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St . Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — ISBN 978-83-7464-242-2. — S. 116–125.

Methods of digital information processing in management systems / Lyubomyr PETRYSHYN, Oleksiy Borysenko, Oleksander Mal’ko // W: Zarządzanie organizacjami – finanse, produkcja, informacja = Management of organizations – finances, production, information / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009. — ISBN 978-83-60714-79-9. — S. 208–220.

Additional information:

• „Vademecum teleinformatyka” IDG Poland S.A. 2000.
• Banachowski L. Bazy danych. Tworzenie aplikacji. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, W-wa, 1998.
• Dziuba D.T. Ewolucja rynków w przestrzeni elektronicznej. Nowy Dziennik Sp. z o.o., seria: Studia Informatyki Gospodarczej, Warszawa, 2001.
• Górski J. (red.) Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym. wyd. II, Mikom, 2000.
• Jaszkiewicz A. Inżynieria oprogramowania. Helion
• Kisielnicki J., Sroka H. Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa, 1999.
• Lech P. Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II. Difin, Warszawa, 2003.
• Nowicki A. (red.) Informatyka dla ekonomistów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1997.
• Pomykała J.M., Pomykała J.A. Systemy informacyjne. MIKOM, W-wa, 1999.
• Riordan R.M. Projektowanie systemów relacyjnych baz danych. RM, W-wa, 2000.
• Stefanowicz B. (red.) Wstęp do informatyki. Wydawnictwo SGH, Warszawa,1999.
• Stefanowicz B. (red.), Wstęp do informatyki, Wydawnictwo SGH, Warszawa, 1999.