Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Didactic Training
Course of study:
2017/2018
Code:
ZIPM-3-202-s
Faculty of:
Management
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Industrial Engineering of Non-Ferrous Metals
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Kapralska Łucja (lkapral@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. zw. dr hab. Fiut Ignacy (isfiut@agh.edu.pl)
dr Grzegorzewska Maria (mkgrzegorzewska7@gmail.com)
Kwiatek Wojciech (wojciech.kwiatek@gmail.com)
Okońska-Walkowicz Anna (anna.okonska-walkowicz@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 słuchacz wykazuje postawę szacunku wobec studentów, umie odnaleźć się w relacji student – wykładowca, korzysta ze wparcia jakie daje mu wiedza o psychologicznych uwarunkowaniach procesu kształcenia. IPM3A_K04, IPM3A_K02 Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Słuchacz potrafi zaplanować zajęcia edukacyjnych, sporządzić konspekt zajęć umie konstruować zadań dostosowanych do poszczególnych poziomów wymagań. Potrafi operować aparatem głosowym z uwzględnieniem higieny i estetyki IPM3A_U07 Project
Knowledge
M_W001 Słuchacz zna i rozumie specyfikę zawodu nauczyciela, , zapoznał się z nowymi trendami panujących w procesie kształcenia tak w zakresie filozofii jak i strategii rozwojowych w edukacji, zna podstawowe metody i techniki dydaktyki. IPM3A_W05 Activity during classes
M_W002 Słuchacz zna rozumie specyfikę zawodu nauczyciela, , zapoznał się z nowymi trendami panujących w procesie kształcenia tak w zakresie filozofii jak i strategii rozwojowych w edukacji, zna podstawowe metody i techniki dydaktyki. IPM3A_W05 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 słuchacz wykazuje postawę szacunku wobec studentów, umie odnaleźć się w relacji student – wykładowca, korzysta ze wparcia jakie daje mu wiedza o psychologicznych uwarunkowaniach procesu kształcenia. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Słuchacz potrafi zaplanować zajęcia edukacyjnych, sporządzić konspekt zajęć umie konstruować zadań dostosowanych do poszczególnych poziomów wymagań. Potrafi operować aparatem głosowym z uwzględnieniem higieny i estetyki + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Słuchacz zna i rozumie specyfikę zawodu nauczyciela, , zapoznał się z nowymi trendami panujących w procesie kształcenia tak w zakresie filozofii jak i strategii rozwojowych w edukacji, zna podstawowe metody i techniki dydaktyki. + - - - - - - - - - -
M_W002 Słuchacz zna rozumie specyfikę zawodu nauczyciela, , zapoznał się z nowymi trendami panujących w procesie kształcenia tak w zakresie filozofii jak i strategii rozwojowych w edukacji, zna podstawowe metody i techniki dydaktyki. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Filozofia edukacji, Współczesne tendencje i kierunki edukacji

  Wykłady poświęcone są współczesnym tendencjom interpretacyjnym dotyczącym relacji między filozofią a edukacją: podstawy antropologii edukacji: relacje nauczyciel – uczeń w perspektywie historycznej i współczesne, model edukacji formującej – zamykającej ucznia i model formujący – otwierający ucznia na świat, relacje edukacji jak procesu z rozwojem i partycypacją w nauce, państwie, narodzie i polityce.
  Przedstawiają także • Megatrendy edukacji – Innowacja i społeczeństwo oparte na wiedzy, cele polityki spójności, nowe podejście do strategii lizbońskiej – jej cele strategiczne, program Long Wide Learning a szkoła wyższa, Szkolnictwo wyższe jego zadania wobec wyzwań XXI wieku i panujących tendencji edukacyjnych i społecznych.
  • Zarządzanie jakością w edukacji. Zasady TQM, Cykl Deminga a projektowanie pracy dydaktycznej w uczelni wyższej, 14 punktów zarządzania jakością w edukacji, Model Jurana, Doktryna jakości A. Blikle, stała ewaluacja wdrazanych projektów jako element zarządzania jakością w edukacji i sprzymierzeniec w codziennej pracy.

 2. Podstawy Dydaktyki szkoły wyższej .Projektowanie w dydaktyce

  1. Wprowadzenie do dydaktyki: ( Definicja, zadania, rys historyczny i podział dydaktyki, Metody nauczania i zasady kształcenia, Zachowania w procesie uczenia się – style uczenia się – model uczenia się)
  2. Podstawy efektywnych zajęć edukacyjnych – konspekt zajęć
  3. Operacjonalizacja celów istotnym czynnikiem planowania dydaktycznego – rozpoznawanie celów, zamiana celów ogólnych na szczegółowe,
  4. Konspekt zajęć – planowanie zajęć edukacyjnych,
  5. Zasady przygotowania pomocy dydaktycznych – analiza użyteczności zastosowania wybranych pomocy dydaktycznych, wypracowanie zasad przygotowania pomocy ich opracowanie i prezentacja,
  6. Aktywizacja studentów zwiększeniem efektywności nauczania – praktyczne zastosowanie wybranych metod aktywizujących

 3. Psychologiczne podstawy dydaktyki

  1. Do czego jest nam potrzebna psychologia? (Rola psychologii naukowej w kształtowaniu “świadomości psychologicznej” nauczyciela akademickiego, psychologia jako wiedza powszechnie użyteczna
  2. Psychiczne mechanizmy regulacji zachowania człowieka i ich znaczenie w kreowaniu i funkcjonowaniu sytuacji pedagogicznych ( Procesy poznawcze ( Procesy emocjonalne jako specyficzna klasa psychicznych mechanizmów regulacyjnych)
  3. Osobowość jako centralny system regulacji i integracji czynności ( Osobowe różnice indywidualne jako źródło zróżnicowanych zachowań nauczyciela i studenta w sytuacjach pedagogicznych ,Teoretyczne i pragmatyczne aspekty psychologii różnic indywidualnych, Geneza różnic indywidualnych
  4. Psychologiczne podstawy kreowania sytuacji pedagogicznych przez nauczyciela akademickiego ( Charakterystyka najczęściej występujących sytuacji dydaktycznych, względnienie psychologicznego kontekstu tych sytuacji

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in practical classes 4 h
Participation in lectures 10 h
Participation in project classes 16 h
Contact hours 4 h
Completion of a project 10 h
Preparation for classes 5 h
Realization of independently performed tasks 6 h
Additional information
Method of calculating the final grade:
Zajęcia kończą się zaliczeniem na podstawie obecności i konspektu zajęć ze studentami
Prerequisites and additional requirements:

Wymagana jest obecność na zajęciach. W przypadku uzasadnionej nieobecności należy skontaktować się z wykładowcą w celu ustalenia sposobu zaliczenia braku

Recommended literature and teaching resources:

Arends R.I.: Uczymy się nauczać. WSiP. Warszawa 1994. Wyd 3 zmienione
Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B.: Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie
Goźlińska E.: Jak skonstruować grę dydaktyczną. WSiP. Warszawa 2004
K. Kruszewski. „Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela” PWN 1994
Jadwiga Krzyżewska „Aktywizujące metody i techniki w edukacji” wyd. AU Omega, Suwałki 2000
Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. red. K. Kruszewski. PWN. Warszawa 1994
K. Rau, E.Ziętkiewicz „Jak aktywizować uczniów” G&P Poznań2000
Chaciński J., Chacińska K., Podstawy emisji głosu w procesie kształcenia nauczycieli muzyki. Słupsk 1999.
Tarasiewicz B., Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu, Kraków 2003.
Brégy W., Elementy techniki wokalnej, PWM 1974
A.J.Fazlagic, Marketingowe zarządzanie szkołą CODN W-wa 2008
A.J.Fazlagic,Edukacja dla Modernizacji i rozwoju. III Kongres obywatelski

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Doktryna jakości w szkole — [The quality aspects of school management] / Anna OKOŃSKA-WALKOWICZ // Edukacja i Dialog. — 2001 nr 8 s. 44–51
Potrzeba świadomości kultury szkoły — Need for the awareness of school organizing culture / Anna OKOŃSKA-WALKOWICZ // W: Kultura organizacyjna szkoły / pod red. Ewy Augustyniak. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0315). — ISBN 978-83-7464-201-9. — S. 145–151
Szkoły Społecznego Towarzystwa Oświatowego a edukacja alternatywna — [The schools led by the CEA and modern approach to education] / Anna OKOŃSKA-WALKOWICZ // W: Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku / pod red. Bogusława Śliwerskiego ; Katedra Teorii Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego ; Instytut Edukacji Ustawicznej Wyższej Szkoły Kupieckiej w Łodzi. — Kraków : Oficyna Wydawnicza ,,Impuls”, 2001. — S. 419–429
Stres w pracy oraz Syndrom Wypalenia Zawodowego we współczesnej rzeczywistości społeczno-gospodarczej — [Work stress and professional burnout syndrome in contemporary socioeconomic reality] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy : praca zbiorowa / pod red. Barbary Gąciarz, Marzeny Mamak-Zdaneckiej. — Łódź : Wydawnictwo PRINTPAP ; Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 2011. — Na okł. dod.: Fabryka inżynierów : człowiek – najlepsza inwestycja. — ISBN: 978-83-62098-05-2. — S. 259–282. — Bibliogr. s. 279–280

Relacje człowiek-praca a syndrom wypalenia się — The relations between man, work and burnout syndrome / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ; ISSN 1734-5391. — 2014 nr 10, s. 61–72. — Bibliogr. s. 68–72. — Dod. afiliacja Autorki: Wyższa Szkoła Ekonomiki i Informatyki w Krakowie

B. Górska, B. Józefiak, W. M. Kwiatek, J. Sawicki, J. Ślósarz I. Wroński – Zbiór arkuszy egzaminacyjnych i zadań maturalnych z fizyki – Matura 2002, OMEGA, Kraków 2001. ISBN 83-7267-039-0
W. M. Kwiatek, J. Ogar, I. Wroński – Zbiór zadań z fizyki dla gimnazjum cz. 1, Oficyna Wydawnicza INDEKS, Kraków 2002. ISBN 83-913559-5-0
W. M. Kwiatek, J. Ogar, I. Wroński – Zbiór zadań z fizyki dla gimnazjum cz. 2, Oficyna Wydawnicza INDEKS, Kraków 2001. ISBN 913559-1-8
W. M. Kwiatek, J. Ogar, I. Wroński – Zbiór zadań z fizyki dla gimnazjum cz. 3, Oficyna Wydawnicza INDEKS, Kraków 2002. ISBN 83-913559-2-6
W. M. Kwiatek, I. Wroński – Fizyka i astronomia – zbiór zadań dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, WSiP, Warszawa 2002. ISBN 83-02-08586-3
W. M. Kwiatek, I. Wroński – Pełne przygotowanie do matury z fizyki. Zadania maturalne, Zamkor, Kraków 2006 ISBN 978-83-88830-33-4
W. M. Kwiatek, Czy dobrze zdana matura gwarantuje powodzenie na studiach? Materiały XIII Krajowej Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej, Łomża, 2008

Additional information:

None