Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seminar 2
Course of study:
2017/2018
Code:
ZIPM-3-401-s
Faculty of:
Management
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Industrial Engineering of Non-Ferrous Metals
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Kaczmarczyk Waldemar (wkaczmar@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

W ramach seminarium zaproszeni goście i sami doktoranci wygłaszają referaty z inżynierii produkcji.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Wykazuje się profesjonalizmem, samodzielnością myślenia i niezależnością poglądów w dyskusji naukowej. IPM3A_K01 Participation in a discussion,
Presentation,
Scientific paper
Skills
M_U001 Potrafi krytycznie oceniać publikacje naukowe w obszarze prowadzonych badań: ocenić i uzasadnić ich znaczenie, wskazać oryginalne elementy i praktyczne zastosowania. IPM3A_U04, IPM3A_U03, IPM3A_U02 Presentation,
Scientific paper
M_U002 Potrafi samodzielnie zdobywać i prezentować wiedzę o najnowszych metodach i wynikach naukowych. IPM3A_U06, IPM3A_U05 Presentation,
Scientific paper
Knowledge
M_W001 Posiada pogłębioną wiedzę z dziedziny nauki związanej z prowadzonymi lub planowanymi badaniami. IPM3A_W01, IPM3A_W03, IPM3A_W02 Scientific paper,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Wykazuje się profesjonalizmem, samodzielnością myślenia i niezależnością poglądów w dyskusji naukowej. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi krytycznie oceniać publikacje naukowe w obszarze prowadzonych badań: ocenić i uzasadnić ich znaczenie, wskazać oryginalne elementy i praktyczne zastosowania. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie zdobywać i prezentować wiedzę o najnowszych metodach i wynikach naukowych. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada pogłębioną wiedzę z dziedziny nauki związanej z prowadzonymi lub planowanymi badaniami. - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

W ramach seminarium zaproszeni goście i sami doktoranci wygłaszają referaty z inżynierii produkcji.

Każdy doktorant musi napisać i wygłosić co najmniej jeden referat w roku. Tematem referatu powinna być własna praca badawcza referującego.

Doktoranci drugiego roku w ramach swojego referatu powinni przedstawić jeden lub dwa referaty z tematyki, którą planują się zająć w swoim doktoracie. W pierwszym referacie powinni przedstawić przegląd literatury, a w drugim problem badawczy, którym chcą się zająć. W ten sposób przygotują się do otwarcia przewodu doktorskiego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 28 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in seminar classes 28 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z seminarium wyznaczana jest jako średnia ocen za wszystkie referaty.

Ocena za każdy referat jest średnią ocen według następujących kryteriów:

  1. Czy temat referatu jest trudny, złożony?
  2. Czy oparty jest na najnowszej, międzynarodowej literaturze naukowej?
  3. Czy referujący dobrze zna opisywaną tematykę?
  4. Czy referował jasno i zwięźle?
  5. Czy przekonująco uzasadnił, że rozważane zagadnienia, prezentowane metody lub wyniki są ważne, np. mogą znaleźć praktyczne zastosowania?

Wymagana jest obecność na 50% seminariów.

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

W doborze literatury pomocy udziela opiekun naukowy doktoranta.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Szczegółowe wymogi odnośnie referatów, zasady ich zgłaszania oraz harmonogram ogłaszane są na platformie e-learningowej.