Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Management of Research Projects
Course of study:
2017/2018
Code:
ZIPM-3-407-s
Faculty of:
Management
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Industrial Engineering of Non-Ferrous Metals
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Bieda Bogusław (bbieda@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Bieda Bogusław (bbieda@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość: społecznego znaczenia prowadzonej działalności badawczej, potrzeby przyjęcia odpowiedzialności za jej efekty oraz korzyści z komunikowania zdobytej wiedzy na poziomie zrozumiałym przez docelowych odbiorców IPM3A_K02 Project
M_K002 Przejawia kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość w wyznaczeniu celów badawczych, poszukiwaniu dróg ich osiągania, pozyskiwaniu źródeł finansowania działalności, organizacji przebiegu prac badawczych oraz propagowaniu wyników badań IPM3A_K03 Project
Skills
M_U001 Potrafi opisać i zinterpretować złożone zjawiska w systemach produkcji i usług oraz odkrywać ich nowe aspekty lub zależności IPM3A_U01 Test
M_U002 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać własne kompetencje merytoryczne, metodologiczne, dydaktyczne i zarządcze sprzyjają ce dalszemu rozwojowi naukowemu Potrafi zarządzać ryzykiem projektu IPM3A_U05 Project
Knowledge
M_W001 Posiada zawansowaną wiedzę o charakterze ogólnym dla dziedziny nauki i dyscypliny naukowej związane j z obszarem prowadzonych badań IPM3A_W01 Activity during classes
M_W002 Posiada znacznie pogłębioną wiedzą zaawansowaną związaną ze szczegółową problematyką prowadzonych badań uwzględniając ą najnowsze osiągnięcia naukowe.Zna techniki planowania i realizacji projektów IPM3A_W02 Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość: społecznego znaczenia prowadzonej działalności badawczej, potrzeby przyjęcia odpowiedzialności za jej efekty oraz korzyści z komunikowania zdobytej wiedzy na poziomie zrozumiałym przez docelowych odbiorców + - - - - - - - - - -
M_K002 Przejawia kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość w wyznaczeniu celów badawczych, poszukiwaniu dróg ich osiągania, pozyskiwaniu źródeł finansowania działalności, organizacji przebiegu prac badawczych oraz propagowaniu wyników badań + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi opisać i zinterpretować złożone zjawiska w systemach produkcji i usług oraz odkrywać ich nowe aspekty lub zależności + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać własne kompetencje merytoryczne, metodologiczne, dydaktyczne i zarządcze sprzyjają ce dalszemu rozwojowi naukowemu Potrafi zarządzać ryzykiem projektu + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada zawansowaną wiedzę o charakterze ogólnym dla dziedziny nauki i dyscypliny naukowej związane j z obszarem prowadzonych badań + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada znacznie pogłębioną wiedzą zaawansowaną związaną ze szczegółową problematyką prowadzonych badań uwzględniając ą najnowsze osiągnięcia naukowe.Zna techniki planowania i realizacji projektów + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Elementarne pojęcia dotyczące zarządzania projektami
2. Poznanie wiedzy dotyczącej zarządzania projektami w ujęciu całościowym zgodnie z standardem Project Management Institute, metodyką PRINCE2 oraz standardem Unii Europejskiej w ramach 7 Ramowego Programu (2007-2012) obowiązującym również w Banku Światowym i Agendach ONZ – Project Cycle Management-Level 3 (najnowsza wersja).
3. Planowanie i realizacja projektów – plan bazowy, plany pośrednie, śledzenie realizacji projektu, metoda wartości wypracowanej
4. Koncepcje zarządzania projektem (projekty innowacyjne, projekty informatyczne).
5. Tworzenie rozwiązań w ramach zarządzania projektami.
6. Pojęcie ryzyka projektu. Analiza PERT oraz metoda ścieżki krytycznej

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 56 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Completion of a project 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:
50% Projekt
50% Ustny egzamin
Prerequisites and additional requirements:

1/ Wymagana znajomość Microsoft Project 2010 z pakietu Microsoft Office
2/ Wymagana znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel 2010 z pakietu Microsoft Office

Recommended literature and teaching resources:

Literatura

1. Zieliński Bogdan, Microsoft Project 2002 w praktyce. Wydawnictwo Translator s.c., Warszawa 2004.
2. Chatfield Carl, Johnson Tymothy Microsoft Office-Project 2003 krok po kroku. Wydawnictwo RM, Warszawa 2004.
3. Szyjewski Zdzisław, Zarządzanie Projektami Informatycznymi, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001. Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2000.
4. Pawlak Marek, Zarządzanie Projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
5. Midler Christophe, Zarządzanie Projektami-Przykład Samochodu Renault Twingo, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 1994.
6. Brandenburg Henryk, Zarządzanie Projektami, Wydawnictwo AE, Katowice 2004.

Oprogramowanie

1. Microsoft Office-Project 2010

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak