Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Patient law and copyrights
Course of study:
2017/2018
Code:
ZIPM-3-607-s
Faculty of:
Management
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Industrial Engineering of Non-Ferrous Metals
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Kaczmarczyk Waldemar (wkaczmar@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
mgr Wściubiak Łukasz (lukaszwsciubiak@o2.pl)
dr inż. Rosół Patrycja (patrycja@agh.edu.pl)
Module summary

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat źródeł prawa własności intelektualnej. Słuchacze otrzymają również informacje na temat różnych dóbr własności intelektualnej powstałych w toku prowadzenia działalności naukowej, gospodarczej czy zawodowej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ochrony praw patentowych i autorskich. IPM3A_K04, IPM3A_K02 Examination
Skills
M_U001 Potrafi przygotowywać publikacje o charakterze naukowym oraz prezentować wyniki badań nie naruszając prawa autorskiego i patentowego. IPM3A_U06 Examination
M_U002 Potrafi przeprowadzić badanie stanu techniki, czyli obecnego stanu wiedzy w danej dziedzinie, m.in. na podstawie literatury i czasopism fachowych, oraz prospektów firmowych, np. w celu sprawdzenia zdolności patentowej danego rozwiązania, lub oceny zasadności decyzji uruchomienia prac badawczo-rozwojowych. IPM3A_U06 Execution of a project
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu prawa patentowego i autorskiego potrzebną do zarządzania projektami badawczymi oraz komercjalizacji wyników badań naukowych. IPM3A_W04 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ochrony praw patentowych i autorskich. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi przygotowywać publikacje o charakterze naukowym oraz prezentować wyniki badań nie naruszając prawa autorskiego i patentowego. + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przeprowadzić badanie stanu techniki, czyli obecnego stanu wiedzy w danej dziedzinie, m.in. na podstawie literatury i czasopism fachowych, oraz prospektów firmowych, np. w celu sprawdzenia zdolności patentowej danego rozwiązania, lub oceny zasadności decyzji uruchomienia prac badawczo-rozwojowych. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu prawa patentowego i autorskiego potrzebną do zarządzania projektami badawczymi oraz komercjalizacji wyników badań naukowych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat źródeł prawa własności intelektualnej. Słuchacze otrzymają również informacje na temat różnych dóbr własności intelektualnej powstałych w toku prowadzenia działalności naukowej, gospodarczej czy zawodowej.

Celem przedmiotu jest także omówienie istoty i zakresu ochrony, a w tym kontekście swobody prowadzonej własnej działalności twórczej, zarówno dla dóbr chronionych prawem autorskim (utwory) oraz dla dóbr własności przemysłowej (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe). Kolejnym celem przedmiotu jest również przekazanie wiedzy na temat obrotu dobrami własności intelektualnej, czyli problematyki dotyczącej zawierania umów cywilnoprawnych w tym licencji.

Ponadto celem przedmiotu jest również przekazanie wiedzy na temat odpowiedzialności w przypadku naruszenia cudzych praw własności intelektualnej i dochodzenia własnych praw do chroniących efekty pracy twórczej.

 1. Pojęcie własności intelektualnej i jej miejsce w systemie prawa oraz źródła prawa:
  a) Umowy międzynarodowe
  b) Prawodawstwo na poziomie UE
  c) Polskie ustawodawstwo i akty wykonawcze
 2. Prawo autorskie, własność przemysłowa i ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa (secret know-how) zasady ochrony.
 3. Ochrona prawem autorskim:
  a) Pojęcie utworu
  b) Wyłączenia spod ochrony
  c) Ustalenie podmiotu uprawnionego
  d) Prawa osobiste a majątkowe
  e) Dozwolone korzystanie z cudzych utworów
  f) Programy komputerowe
 4. Ochrona wynalazku:
  a) Zasady uzyskiwania ochrony
  b) Procedura
  c) Zakres i czas trwania ochrony
  d) Międzynarodowe systemy ochrony
 5. Badania patentowe w teorii i praktyce.
 6. Wzór użytkowy a wzór przemysłowy:
  a) Przedmiot ochrony
  b) Reguły dotyczące uzyskiwania ochrony
  c) Zakres i czas trwania ochrony
 7. Znak towarowy:
  a) Charakterystyka oznaczeń odróżniających
  b) Zakres pojęcia znak towarowy
  c) Zasady i zakres uzyskiwania ochrony
  d) Ochrona międzynarodowa znaku towarowego
 8. Obrót prawami własności intelektualnej:
  a) Sprzedaż praw
  b) Licencjonowanie
  c) Licencjonowanie dostępu do tajemnicy
 9. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej:
  a) Odpowiedzialność cywilna
  b) Odpowiedzialność karna

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 28 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in conversation seminars 14 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Completion of a project 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

60% – Egzamin pisemny w formie testu.
40% – Sprawozdanie z badania stanu techniki.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:
 1. E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, LexisNexis Polska, 2011.
 2. Joanny Sieńczyło-Chlabicz red., Prawo własności intelektualnej, LexisNexis Polska, 2009 .
 3. Andrzeja Pyrży red., Poradnik wynalazcy, wyd. 2 uzup., Warszawa, 2009 .

Ustawy:

 1. ustawa Prawo własności przemysłowej,
 2. ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 3. ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None