Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
DIS-1-107-s
Name:
Chemia
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Łojewski Tomasz (lojewski@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Klich-Kafel Joanna (klikaf@agh.edu.pl)
dr inż. Rajska Maria (rajska@agh.edu.pl)
dr Wierzbicka Małgorzata (mwierzb@agh.edu.pl)
dr Drożdż Ewa (edrozdz@agh.edu.pl)
dr hab. Łojewski Tomasz (lojewski@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu chemii IS1A_K01 Activity during classes
M_K002 potrafi pracować w grupie IS1A_K03 Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 potrafi pokazać związek między strukturą elektronową atomów a budową układu okresowego i właściwościami chemicznymi pierwiastków IS1A_U01 Activity during classes,
Examination
M_U002 umie posługiwać się sprzętem laboratoryjnym oraz wykonać proste analizy chemiczne IS1A_U12 Test,
Activity during classes,
Execution of laboratory classes
M_U003 potrafi wykonać obliczenia chemiczne z zakresu podstawowych praw chemii IS1A_U14 Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 zna podstawowe pojęcia i prawa chemii, elementy chemii jądrowej, mechaniki kwantowej i fizykochemii oraz podstawowe właściwości najważniejszych pierwiastków chemicznych oraz związków nieorganicznych i organicznych IS1A_W03 Examination,
Test,
Execution of laboratory classes
M_W002 zna charakterystykę podstawowych stanów materii, właściwości roztworów, podstawy kinetyki chemicznej i katalizy IS1A_W03 Examination
M_W003 zna zasady pracy w laboratorium chemicznym oraz elementy analizy chemicznej IS1A_W03 Test,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu chemii + + - - - - - - - - -
M_K002 potrafi pracować w grupie - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi pokazać związek między strukturą elektronową atomów a budową układu okresowego i właściwościami chemicznymi pierwiastków + - - - - - - - - - -
M_U002 umie posługiwać się sprzętem laboratoryjnym oraz wykonać proste analizy chemiczne - - + - - - - - - - -
M_U003 potrafi wykonać obliczenia chemiczne z zakresu podstawowych praw chemii - + + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna podstawowe pojęcia i prawa chemii, elementy chemii jądrowej, mechaniki kwantowej i fizykochemii oraz podstawowe właściwości najważniejszych pierwiastków chemicznych oraz związków nieorganicznych i organicznych + + - - - - - - - - -
M_W002 zna charakterystykę podstawowych stanów materii, właściwości roztworów, podstawy kinetyki chemicznej i katalizy + + - - - - - - - - -
M_W003 zna zasady pracy w laboratorium chemicznym oraz elementy analizy chemicznej + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Podstawowe pojęcia i prawa chemii
2. Elementy chemii jądrowej. Przemiany promieniotwórcze. Prawo rozpadu. Budowa atomu.
3. Wprowadzenie do mechaniki kwantowej. Funkcja falowa. Równanie Schrodingera. Atom wodoru. Sens fizyczny liczb kwantowych.
4. Atom wieloelektronowy. Zasada Pauliego i reguła Hunda. Konfiguracje elektronowe atomów. Układ okresowy i jego znaczenie we współczesnej chemii.
5. Wiązanie chemiczne. Proste cząsteczki wieloatomowe. Struktura geometryczna cząsteczek. Elementy spektroskopii molekularnej.
6. Stany materii. Podstawowe właściwości gazów, cieczy i ciał stałych. Oddziaływania międzycząsteczkowe.
7. Pierwiastki chemiczne – pochodzenie, występowanie, otrzymywanie.
8. Właściwości pierwiastków chemicznych.
9-10. Otrzymywanie i właściwości nieorganicznych związków chemicznych – wodorki, tlenki, kwasy, zasady, sole, związki kompleksowe. Podstawowe technologie chemiczne.
11. Elementy termodynamiki. Reakcje chemiczne. Równowaga chemiczna. Kinetyka reakcji chemicznych.
12. Elektrochemia – potencjały elektrod, ogniwa, elektroliza.
13. Otrzymywanie, budowa i właściwości węglowodorów i ich pochodnych.
14. Reakcje polimeryzacji. Biopolimery.

Auditorium classes:

1. Nazewnictwo związków chemicznych.
2. Obliczenia wykorzystujące podstawowe pojęcia i prawa chemiczne.
3. Obliczenia zawartości składników w mieszaninach i roztworach.
4. Obliczenia stechiometryczne na podstawie równań reakcji chemicznych.
5. Reakcje utleniania i redukcji. Szereg napięciowy metali.

Laboratory classes:

1. Zasady pracy w laboratorium. Sprzęt i naczynia laboratoryjne. Odczynniki chemiczne. Podstawowe operacje chemiczne.
2. Reakcje syntezy, analizy, wymiany.
3. Reakcje utleniania i redukcji. Odczyn roztworu.
4. Identyfikacja wybranych kationów i anionów w roztworach.
5. Oznaczanie twardości ogólnej i przemijającej wody.
5.1. Analiza objętościowa: sporządzanie roztworów, rozcieńczanie, miareczkowanie. Oznaczanie wapnia, magnezu, chlorków, wodorowęglanów.
5.2. Analiza wagowa: waga i ważenie. Oznaczanie siarczanów.
6. Badanie właściwości wybranych polimerów (rozpuszczalność, odporność na działanie kwasów i zasad, palność).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 210 h
Module ECTS credits 7 ECTS
Realization of independently performed tasks 75 h
Preparation for classes 60 h
Participation in lectures 45 h
Participation in laboratory classes 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,2 x średnia ocena ćwiczeń + 0,2 x średnia ocena laboratorium + 0,6 x średnia ocena egzaminu

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:
  1. A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN 2010.
  2. L. Jones, P. Atkins, Chemia ogólna, Wydawnictwo Naukowe PWN 2009.
  3. A.G. Whittaker, A.R. Mount, M.R. Heal, Chemia fizyczna. Krótkie wykłady, Wydawnictwo Naukowe PWN 2003.
  4. G. Patrick, Chemia organiczna. Krótkie wykłady, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008.
  5. Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej, red. Z. Galus, Wydawnictwo Naukowe PWN 2006.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None