Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
DIS-1-209-s
Name:
Podstawy grafiki inżynierskiej
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Szczerbowski Zbigniew (szczerbo@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Szczerbowski Zbigniew (szczerbo@agh.edu.pl)
dr inż. Szafarczyk Anna (Anna.Szafarczyk@agh.edu.pl)
mgr inż. Matwij Wojciech (matwij@agh.edu.pl)
dr inż. Gawałkiewicz Rafał (gawalkie@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach przedmiotu student nabywa wiedzę w zakresie podstaw sporządzania graficznych opracowań inżynierskich oraz nabywa umiejętności w wykonywaniu rysunków z zastosowaniem technik kreślarskich

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu grafiki 2D zgodnie z obowiązującymi przepisami i zmieniającymi się wersjami narzędzi komputerowych IS1A_K01 Participation in a discussion
Skills
M_U001 umie wykonywać prezentację graficzną przedmiotów w rzutach z wymiarowaniem IS1A_U09 Execution of exercises
M_U002 potrafi wykorzystać poznane zasady i metody oraz odpowiednie narzędzia graficzne do sporządzenia wybranych rysunków (techniką klasyczną i komputerową) mających zastosowanie w technice i inżynierii środowiska IS1A_U09 Project,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 ma podstawową wiedzę w zakresie obowiązujących przepisów w rysunku technicznym i grafice inżynierskiej IS1A_W08 Test,
Participation in a discussion
M_W002 ma podstawową wiedzę w zakresie geometrii wykreślnej, umożliwiającą wykonanie w różnych rzutach rysunków inżynierskich IS1A_W08 Test,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu grafiki 2D zgodnie z obowiązującymi przepisami i zmieniającymi się wersjami narzędzi komputerowych + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 umie wykonywać prezentację graficzną przedmiotów w rzutach z wymiarowaniem - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi wykorzystać poznane zasady i metody oraz odpowiednie narzędzia graficzne do sporządzenia wybranych rysunków (techniką klasyczną i komputerową) mających zastosowanie w technice i inżynierii środowiska + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma podstawową wiedzę w zakresie obowiązujących przepisów w rysunku technicznym i grafice inżynierskiej + - - + - - - - - - -
M_W002 ma podstawową wiedzę w zakresie geometrii wykreślnej, umożliwiającą wykonanie w różnych rzutach rysunków inżynierskich + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

 1. Rola grafiki inżynierskiej, jej miejsce w geodezji i inżynierii środowiska. Przykłady zastosowań. Przepisy prawne związane z zasadami wykonywania rysunków (normy, rzoporządzenia ministerialne, instrukcje). Podstawowe definicje.
 2. Geometryczne podstawy grafiki inżynierskiej – rodzaje rzutów i ich charakterystyka.
 3. Pismo techniczne, rodzaje pisma; pismo szablonowe; znaczenie unifikacji znaków graficznych w dokumentacji inżynierskiej. Linie rysunkowe.
 4. Odwzorowania przedmiotów w rzutach prostokątnych według normy PN-EN ISO 5456-2:2002: Rzuty prostokątne figur i brył, przekroje i profile. Wymiarowanie rysunków wg normy PN-EN ISO 1660:1998.
 5. Rzuty przestrzenne: Aksonometria: podział, zasady rzutowania aksonometrycznego. Przykłady zastosowań rzutów aksonometrycznych w naukach o ziemi. Przekroje proste i złożone.
 6. Rzuty Monge’a i cechowane: punktów, prostych i płaszczyzn. Zadania konstrukcyjne z zastosowaniem tych rzutów w inżynierii środowiska.
 7. Mapa sozologiczna, podstawowe zasady jej sporządzania. Wykresy i diagramy stosowane na rysunkach i mapach sozologicznych.
 8. Środowisko pracy w systemie AutoCAD. Podstawowe obiekty rysunkowe. Układy współrzędnych. Rysowanie precyzyjne. Edycja, teksty i wymiarowanie. Obszar modelu i papieru, rzutnie, przygotowanie do wydruku.

Project classes:
Zastosowanie AutoCAD-a w grafice inżynierskiej

Pismo techniczne. Geometryczne podstawy grafiki inżynierskiej. Rodzaje rzutów i ich charakterystyka.
Rzutowanie aksonometryczne: zasada rzutowania, własności rzutu aksonometrycznego, rodzaje aksonometrii i zastosowane w zagadnieniach inżynierskich.
Rzutowanie prostokątne w zagadnieniach inżynierskich: rzutnie i własności rzutów prostokątnych, zasady przedstawień w rzutach prostokątnych
Przekroje. Problematyka prezentacji miar w rysunku technicznym i geodezyjnym, wymiarowanie

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 15 h
Realization of independently performed tasks 7 h
Completion of a project 20 h
Preparation for classes 2 h
Contact hours 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena średnia z ćwiczeń i ze sprawdzianu z wykładów. Wymagane uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu z wykładów.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagane jest zaliczenie sprawdzianów z ćwiczeń oraz zaliczenie wszystkich wydanych projektów w ramach ćwiczeń
Zaliczenie poprawkowe odbywa się na podstawie dodatkowych kryteriów ustalonych przez prowadzącego jak np. dodatkowe projekty lub dodatkowe sprawdziany.Dopuszczalna jest 1 nieobecność na ćwiczeniach, pozostałe nieobecności muszą być odrobione w ramach spotkań z innymi grupami lub dodatkowych tematów.
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach z uwzględnieniem indywidualnych sytuacji poszczególnych osób ustala prowadzący.

Recommended literature and teaching resources:
 1. Maciaszek J., Gawałkiewicz R.: Podstawy grafiki inżynierskiej dla studentów geodezji i inżynierii środowiska. Wyd. AGH, Kraków 2007.
 2. Grochowski B.: Elementy geometrii wykreślnej. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 3. Otto F., Otto E.: Podręcznik geometrii wykreślnej. PWN, Warszawa 1998.
 4. Pikoń A.: AutoCAD (w wersji obowiązującej na zajęciach w danym roku akademickim).
 5. PN-EN ISO 5456-1:2002 Rysunek techniczny. Metody rzutowania. Część 1: Postanowienia ogólne.
 6. PN-EN ISO 5456-2:2002 Rysunek techniczny. Metody rzutowania. Część 2: Przedstawianie prostokątne.
 7. PN-EN ISO 5456-3:2002 Rysunek techniczny. Metody rzutowania. Część 3: Przedstawianie aksonometryczne.
 8. PN-EN ISO 3098-0:2002 Dokumentacja techniczna wyrobu. Pismo. Część 0: Zasady ogólne.
 9. PN-EN ISO 3098-2:2002 Dokumentacja techniczna wyrobu. Pismo. Część 2: Alfabet łaciński, cyfry i znaki.
 10. PN-EN ISO 3098-4:2002 Dokumentacja techniczna wyrobu. Pismo. Część 4: Znaki diakrytyczne i specjalne alfabetu łacińskiego.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Zbigniew SZCZERBOWSKI:
Współczesne narzędzia GIS a obywatelskie społeczeństwo informacyjne — Modern tools in GIS and civil-information society.Geomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Vol. 2012 nr 4, s. 97–109.

Additional information:

None