Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
DIS-1-305-s
Name:
Environmental Law and Economics
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Jakubiak Mateusz (jakubiak@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Jakubiak Mateusz (jakubiak@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 rozumie prawne i ekonomiczne uwarunkowania działalności inżynierskiej w obszarze środowisko oraz wykazuje postawę proekologiczną w podejmowanych decyzjach IS1A_K02 Participation in a discussion,
Oral answer,
Execution of exercises
M_K002 rozumie potrzebę dokształcania się i konieczność pogłębiania wiedzy o powiązaniu środowiska i gospodarki IS1A_K01, IS1A_K06 Activity during classes
Skills
M_U001 posiada umiejętność poszukiwania aktów prawnych w obszarze środowisko IS1A_U01 Execution of exercises
M_U002 ma umiejętność samokształcenia się i jest przygotowany do samodzielnej obsługi prawnej (w dziedzinie środowisko) niewielkiej firmy IS1A_U06, IS1A_U15 Project,
Oral answer,
Participation in a discussion
M_U003 potrafi objaśnić powiązania pomiędzy ochroną środowiska przyrodniczego a rozwojem zrównoważonym oraz interpretować konsekwencje gospodarcze stosowania wybranych instrumentów polityki środowiskowej IS1A_U01, IS1A_U15 Test
Knowledge
M_W001 zna podstawowe treści głównych ustaw w obszarze środowisko, w tym procedurę pozyskiwania decyzji i pozwoleń niezbędnych na etapie realizacji oraz eksploatacji dowolnego przedsięwzięcia IS1A_W27, IS1A_W28 Test,
Participation in a discussion
M_W002 rozumie funkcjonowanie systemu prawa ochrony środowiska w UE i Polsce IS1A_W27 Execution of exercises,
Participation in a discussion
M_W003 dysponuje wiedzą z zakresu instrumentów polityki ekologicznej państwa IS1A_W07, IS1A_W27, IS1A_W28 Test
M_W004 definiuje pojęcia z zakresu ekonomii zasobów naturalnych i ochrony środowiska IS1A_W27, IS1A_W28 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 rozumie prawne i ekonomiczne uwarunkowania działalności inżynierskiej w obszarze środowisko oraz wykazuje postawę proekologiczną w podejmowanych decyzjach + - - - - - - - - - -
M_K002 rozumie potrzebę dokształcania się i konieczność pogłębiania wiedzy o powiązaniu środowiska i gospodarki + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 posiada umiejętność poszukiwania aktów prawnych w obszarze środowisko + - - - - - - - - - -
M_U002 ma umiejętność samokształcenia się i jest przygotowany do samodzielnej obsługi prawnej (w dziedzinie środowisko) niewielkiej firmy + - - - - - - - - - -
M_U003 potrafi objaśnić powiązania pomiędzy ochroną środowiska przyrodniczego a rozwojem zrównoważonym oraz interpretować konsekwencje gospodarcze stosowania wybranych instrumentów polityki środowiskowej + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna podstawowe treści głównych ustaw w obszarze środowisko, w tym procedurę pozyskiwania decyzji i pozwoleń niezbędnych na etapie realizacji oraz eksploatacji dowolnego przedsięwzięcia + - - - - - - - - - -
M_W002 rozumie funkcjonowanie systemu prawa ochrony środowiska w UE i Polsce + - - - - - - - - - -
M_W003 dysponuje wiedzą z zakresu instrumentów polityki ekologicznej państwa + - - - - - - - - - -
M_W004 definiuje pojęcia z zakresu ekonomii zasobów naturalnych i ochrony środowiska + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Prawo ochrony środowiska

  Ogólne pojęcie prawa. Prawo państwowe i miejscowe, akty prawne, źródła prawa. Geneza i ustrój UE, ekologiczne prawo Unii Europejskiej. Prawne zasady ochrony środowiska w Polsce. Dostosowanie prawa krajowego do unijnego w obszarze środowisko. Fundusze unijne i zasady korzystania z nich – programy operacyjne.Polski system prawny ochrony środowiska. Polityka ekologiczna Państwa. Instrumenty prawno-ekonomiczne w ochronie środowiska. Organy administracji i instytucje ochrony środowiska, dostęp do informacji o środowisku, udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska, postępowanie w sprawie ocen oddziaływania planów i przedsięwzięć na środowisko, oddziaływanie transgraniczne. Obszary ograniczonego użytkowania, wydawanie pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, pozwolenie zintegrowane, najlepsza dostępna technika (BAT), programy dostosowawcze, postępowanie kompensacyjne, awarie przemysłowe, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Przegląd najistotniejszych ustaw związanych ze środowiskiem. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rola planu w kształtowaniu i zagospodarowaniu przestrzeni. Ustawa o ochronie przyrody. Formy ochrony przyrody w Polsce. Parki narodowe, parki krajobrazowe itd. Obszar Natura 2000, Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa, obszary OSO i obszary SOO. Prawo geologiczne i górnicze. Koncesje, opłaty eksploatacyjne.

 2. Ekonomika ochrony środowiska

  Ekonomiczne podstawy polityki ochrony środowiska.
  Aktualne problemy polityki ochrony środowiska w Polsce.
  Instrumenty polityki ochrony środowiska.
  Zasoby środowiska przyrodniczego jako czynnik produkcji.
  Środowiskowe efekty zewnętrzne i ich internalizacja (podatek Pigou, teoremat Coase’a, rozwiązania rynkowe).
  Finansowanie inwestycji proekologicznych.
  Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie.
  Handel emisjami.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 56 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 24 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocenę końcową (OK) modułu oblicza się według wzoru:
OK = W
gdzie
W – ocena uzyskana z wykładów

W przypadku gdy pozytywna ocena z wkładów zostanie uzyskana dopiero w terminie poprawkowym, ocena W przyjmowana jest z terminu poprawkowego.
W przypadku braku pozytywnej oceny z wykładów wystawiana jest ocena końcowa: nie zal.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw:
- prawa administracyjnego,
- zasad funkcjonowania podstawowych ekosystemów i interakcji występujących w środowisku,
- zarządzania i ekonomii.

Wymagania dodatkowe

Do zaliczenia wykładów konieczna jest obecność na co najmniej 50% wykładów (14 godzin dydaktycznych) oraz uzyskania pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego wykłady. Za zgodą prowadzącego przedmiot student może zostać dopuszczony do kolokwium zaliczeniowego wykłady pomimo braku wymaganych obecności na wykładach.
Dopuszcza się 2 terminy jego zaliczenia: podstawowy i poprawkowy.
Terminy tych kolokwiów są uzgadniane z przedstawicielem studentów z wyprzedzeniem co najmniej 2 tygodni.

Recommended literature and teaching resources:
 1. Bukowski Z.: Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej. Wyd. C.H. Beck, 2007.
 2. Burchard-Dziubińska M. (red.): Integracja Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska – problemy, korzyści, zagrożenia. Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2000.
 3. Czaja S., Becla A.: Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 4. Fiedor B. (red.), S. Czaja, A. Graczyk, Z. Jakubczyk: Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002.
 5. Jędrośka J., Bar M.: Prawo ochrony środowiska. Podręcznik. Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2005.
 6. Lipiński A.: Prawne podstawy ochrony środowiska. Wyd. III. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2005.
 7. Małachowski K. (red.): Gospodarka a środowisko i ekologia. Wyd. CeDeWu, Warszawa 2011.
 8. Plachta E. (red.): Prawo ochrony środowiska. Wyd. II. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.
 9. Radecki W.: Teoretyczne podstawy prawa ochrony środowiska. Wyd. Prawo Ochrony Środowiska, Wrocław 2006.
 10. Radziszewski E.: Prawo ochrony środowiska. Przepisy i komentarz. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2009.
 11. Wierzbowski B., Rakoczy B.: Podstawy Prawa Ochrony Środowiska. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2010.
 12. Żylicz T.: Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. PWE, Warszawa 2004.
 13. www.sejm.gov.pl – internetowa strona sejmowa.
 14. http://www.mos.gov.pl – strona Ministerstwa Środowiska.
 15. http://www.mrr.gov.pl – strona Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
 16. http://eur-lex.europa.eu/ – dostęp do aktów prawnych UE.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Jakubiak M., Śliwka M. Analiza regulacji prawnych wspierających działalność organizacji pozarządowych w zakresie edukacji ekologicznej. W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. Kraków 2009: 323–331.
 2. Śliwka M., Jakubiak M. Instrumenty prawne i finansowe wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. Kraków 2009: 405–412.
Additional information:

None