Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
DIS-1-404-s
Name:
Soil Science and Mechanics
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Chodak Marcin (chodak@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Wójcik Jerzy (jwojcik@agh.edu.pl)
dr inż. Urbański Krzysztof (urbanski@agh.edu.pl)
dr inż. Świdwa-Urbańska Joanna (jurb@agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. inż. Chodak Marcin (chodak@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł pozwala na uzyskanie podstawowych kompetencji z zakresu gleboznawstwa i gruntoznawstwa.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość, że gleba jako fundament ekosystemów lądowych jest bogactwem narodowym trudno-odnawialnym, które łatwo ulega degradacji bądź dewastacji IS1A_K02 Examination,
Report
M_K002 potrafi przy wykonywaniu powierzonych na zajęciach zadań współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym także organizacyjne IS1A_K03, IS1A_K04 Activity during classes,
Report,
Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 potrafi korzystać z literatury, materiałów kartograficznych i norm branżowych w celu samokształcenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych IS1A_W06 Examination,
Test,
Report
M_U002 w oparciu o znajomość podstawowych właściwości fizycznych gleb i gruntów potrafi wnioskować i oszacować ich fizyczne właściwości funkcjonalne IS1A_W06 Activity during classes,
Examination,
Report
M_U003 potrafi korzystać z instrukcji i metodyk do ćwiczeń laboratoryjnych oraz w oparciu o nie poprawnie przeprowadzić oznaczenia podstawowych właściwości gleb i gruntów IS1A_W03, IS1A_W06 Test,
Execution of laboratory classes
M_U004 umie powiązać stopień zagrożenia degradacją gleb w wyniku różnych antropopresji (przekształcenia chemiczne, hydrologiczne) z właściwościami stanowiącymi o ich odporności na konkretne czynniki degradujące IS1A_W03, IS1A_W06, IS1A_W07 Examination
M_U005 wykorzystując wiedzę na temat współzależności między różnymi właściwościami utworu glebowego oraz dysponując wynikami z podstawowego zakresu oznaczeń laboratoryjnych, potrafi wnioskować i szacunkowo określić wiele innych właściwości i ważnych układów glebowych IS1A_W03, IS1A_W06 Examination,
Test,
Report
Knowledge
M_W001 zna podstawowe procesy glebotwórcze oraz ich uwarunkowania, skutkiem których jest powstanie gleb zróżnicowanych typologicznie i pod względem zasadniczych dla jej żyzności właściwości IS1A_W06 Examination
M_W002 posiada wiedzę w zakresie wszystkich ważnych właściwości gleby i przyczyn ukształtowania się ich na określonym poziomie oraz ich znaczenia dla funkcjonowania i rozwoju biocenozy ekosystemów lądowych IS1A_W06 Examination,
Test,
Report,
Execution of laboratory classes
M_W003 zna współzależność i interakcje między różnymi właściwościami gleby IS1A_W06 Examination,
Test,
Report
M_W004 zna powszechnie stosowane klasyfikacje gleb i kryteria ich wydzielania: agronomiczną, bonitacyjną, siedliskową IS1A_W06 Examination
M_W005 zna budowę profilu glebowego i ważniejsze właściwości typów gleb występujących na terenie Polski w znaczącym udziale IS1A_W06 Examination
M_W006 posiada wiedzę na temat właściwości gleby warunkujących jej odporność na różnego rodzaju antropopresje IS1A_W06, IS1A_W07 Examination,
Report
M_W007 ma wiedzę na temat zakresu oznaczeń laboratoryjnych i badań terenowych niezbędnych dla oceny podstawowych właściwości gleb i gruntów IS1A_W06 Examination,
Test,
Report
M_W008 zna źródła informacji o glebach, ich właściwościach i przestrzennym rozmieszczeniu na terenie Polski IS1A_W06 Examination,
Report,
Execution of laboratory classes
M_W009 zna zagrożenia dla funkcjonowania gleby, ekosystemu który gleba współtworzy oraz konsumentów roślin, związane z zanieczyszczeniem gleb w wyniku różnych antropopresji IS1A_W06, IS1A_W07 Examination,
Report
M_W010 ma wiedzę na temat właściwości fizykomechanicznych gruntów IS1A_W05, IS1A_W11 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość, że gleba jako fundament ekosystemów lądowych jest bogactwem narodowym trudno-odnawialnym, które łatwo ulega degradacji bądź dewastacji + - + - - - - - - - -
M_K002 potrafi przy wykonywaniu powierzonych na zajęciach zadań współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym także organizacyjne - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi korzystać z literatury, materiałów kartograficznych i norm branżowych w celu samokształcenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych + + - - - - - - - - -
M_U002 w oparciu o znajomość podstawowych właściwości fizycznych gleb i gruntów potrafi wnioskować i oszacować ich fizyczne właściwości funkcjonalne + - - - - - - - - - -
M_U003 potrafi korzystać z instrukcji i metodyk do ćwiczeń laboratoryjnych oraz w oparciu o nie poprawnie przeprowadzić oznaczenia podstawowych właściwości gleb i gruntów - - + - - - - - - - -
M_U004 umie powiązać stopień zagrożenia degradacją gleb w wyniku różnych antropopresji (przekształcenia chemiczne, hydrologiczne) z właściwościami stanowiącymi o ich odporności na konkretne czynniki degradujące + - - - - - - - - - -
M_U005 wykorzystując wiedzę na temat współzależności między różnymi właściwościami utworu glebowego oraz dysponując wynikami z podstawowego zakresu oznaczeń laboratoryjnych, potrafi wnioskować i szacunkowo określić wiele innych właściwości i ważnych układów glebowych + + + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna podstawowe procesy glebotwórcze oraz ich uwarunkowania, skutkiem których jest powstanie gleb zróżnicowanych typologicznie i pod względem zasadniczych dla jej żyzności właściwości + - - - - - - - - - -
M_W002 posiada wiedzę w zakresie wszystkich ważnych właściwości gleby i przyczyn ukształtowania się ich na określonym poziomie oraz ich znaczenia dla funkcjonowania i rozwoju biocenozy ekosystemów lądowych + - + - - - - - - - -
M_W003 zna współzależność i interakcje między różnymi właściwościami gleby + - + - - - - - - - -
M_W004 zna powszechnie stosowane klasyfikacje gleb i kryteria ich wydzielania: agronomiczną, bonitacyjną, siedliskową + + - - - - - - - - -
M_W005 zna budowę profilu glebowego i ważniejsze właściwości typów gleb występujących na terenie Polski w znaczącym udziale + - + - - - - - - - -
M_W006 posiada wiedzę na temat właściwości gleby warunkujących jej odporność na różnego rodzaju antropopresje + - - - - - - - - - -
M_W007 ma wiedzę na temat zakresu oznaczeń laboratoryjnych i badań terenowych niezbędnych dla oceny podstawowych właściwości gleb i gruntów + - + - - - - - - - -
M_W008 zna źródła informacji o glebach, ich właściwościach i przestrzennym rozmieszczeniu na terenie Polski + - + - - - - - - - -
M_W009 zna zagrożenia dla funkcjonowania gleby, ekosystemu który gleba współtworzy oraz konsumentów roślin, związane z zanieczyszczeniem gleb w wyniku różnych antropopresji + - - - - - - - - - -
M_W010 ma wiedzę na temat właściwości fizykomechanicznych gruntów - - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Gleba jako wielofunkcyjny komponent środowiska

  Istota gleby. Gleba jako fundament ekosystemów lądowych. Warunki powstania i funkcjonowania. Czynniki glebotwórcze: skała macierzysta, klimat, woda, organizmy żywe, rzeźba terenu, działalność człowieka, czas działania tych czynników. Przegląd skał macierzystych gleb. Główne procesy glebowe i glebotwórcze.

 2. Właściwości fizyczne podstawowe gleb

  Gleba jako układ trójfazowy. Składniki stałej fazy gleby. Ważniejsze minerały pierwotne i ich podatność na wietrzenie. Minerały ilaste – budowa, właściwości, znaczenie dla sorpcji glebowej. Skład granulometryczny, struktura, gęstość właściwa i objętościowa, porowatość, zwięzłość, barwa.

 3. Właściwości fizyczne funkcjonalne

  Woda glebowa. Postacie wody użytecznej i nie użytecznej. Przemieszczanie się wody w glebie. Czynniki warunkujące zdolność gleby do magazynowania, przemieszczania i udostępniania roślinom wody. Typy gospodarek wodnych gleb.
  Powietrze glebowe. Skład chemiczny powietrza w profilu glebowym. Pojemność powietrzna różnych gatunków gleb. Stosunki wodno-powietrzne.
  Właściwości cieplne gleby. Ciepło właściwe i przewodnictwo poszczególnych faz gleby. Dynamika nagrzewania i ochładzania się gleb.

 4. Skład chemiczny gleb

  Pierwiastki o dużym udziale w składzie gleb mineralnych. Makro- i mikroskładniki pokarmowe – formy przyswajalne, znaczenie dla wzrostu i rozwoju roślin. Zasobność gleby – czynniki ją warunkujące. Pierwiastki występujące w glebie w dużych ilościach, mające mniejsze znaczenie dla roślin. Pierwiastki stanowiące zagrożenie dla roślin i ich konsumentów w przypadku ponadnormatywnej ich zawartości.

 5. Odczyn i kwasowość gleb

  Klasyfikacja gleb ze względu na ich odczyn. Wpływ odczynu na inne właściwości gleby, na rośliny i organizmy glebowe. Wpływ różnych czynników na odczyn gleby. Możliwości regulowania odczynu gleby. Odczyn gleb Polski. Rodzaje kwasowości. Kwasowość hydrolityczna jako podstawa wyliczenia dawki neutralizatora.

 6. Zdolności sorpcyjne gleb

  Rodzaje sorpcji. Istota i znaczenie sorpcji wymiennej kationów: składniki, pojemność i stopień wysycenia zasadami kompleksu sorpcyjnego. Istota i znaczenie sorpcji wymiennej anionów. Sorpcja chemiczna – znaczenie dla dostępności składników pokarmowych roślin. Sorpcja biologiczna jako ogniwo obiegu składników w środowisku glebowym.

 7. Zdolności buforujące gleb

  Istota i znaczenie zdolności buforujących gleb. Znaczenie, warunki funkcjonowania i wydajność buforów: węglanowego, wymiany jonowej, fosforanowego, krzemianowego, glinowego i żelazowego. Krzywe buforowe gleb.

 8. Substancja organiczna gleby

  Mineralizacja i humifikacja materii organicznej – istota i znaczenie. Swoiste związki próchniczne – kwasy fulwowe, kwasy huminowe, huminy. Wpływ swoistych związków próchnicznych na inne właściwości gleby. Nieswoiste związki próchniczne. Podział próchnic glebowych wg różnych kryteriów: warunków siedliskowych w których powstały, stopnia i charakteru wysycenia zasadami, roli w odżywianiu roślin, troficzności siedliska leśnego. Znaczenie próchnicy glebowej. Zawartość próchnicy w glebach Polski.
  Możliwości regulowania zawartości próchnicy w glebie.

 9. Organizmy glebowe

  Organizmy glebowe jako warunek niezbędny powstania i funkcjonowania gleby. Podział organizmów żywych wg Whittakera i Margulisa. Charakterystyka, warunki funkcjonowania i znaczenie dla różnych procesów glebowych głównych przedstawicieli mikroorganizmów, w tym zwłaszcza bakterii, promieniowców i grzybów. Mezo- i makro-organizmy glebowe. Warunki przebiegu oraz mikroorganizmy uczestniczące w procesach: mineralizacji, humifikacji, wiązaniu azotu atmosferycznego, uruchamiania składników pokarmowych, utleniania bądź redukcji różnych związków zwłaszcza siarki i żelaza.

 10. Żyzność i urodzajność gleb

  Żyzność gleby jako funkcja głównych jej właściwości. Współzależność różnych właściwości gleby. Prawo minimum Liebiga. Urodzajność gleby (kategoria rolnicza) jako funkcja żyzności gleby, klimatu (mikroklimatu), uprawianych roślin i agrotechniki.

 11. Klasyfikacje gleb

  Kategorie użytkowe. Kategorie agronomiczne. Klasyfikacja bonitacyjna. Klasyfikacje siedliskowe.

 12. Morfologia gleb

  Obraz profilu glebowego. Poziomy główne i kryteria ich wyróżniania. Cechy towarzyszące poziomów głównych. Poziomy przejściowe i mieszane. Zapis profilu glebowego. Miąższość gleb oraz układ, barwa, struktura i konkrecje.

 13. Systematyka gleb Polski (obowiązująca od 2011 r.)

  Kryteria podziału gleb. Główne jednostki hierarchiczne: rząd > typ > podtyp. Porównanie systematyki aktualnej z poprzednio obowiązującą. Charakterystyka poszczególnych rzędów oraz ważniejszych typów i podtypów gleb Polski, obejmująca: genezę, właściwości, rejon występowania i udział ilościowy. Gleby: inicjalne, słabo ukształtowane, brunatnoziemne, rdzawoziemne, płowoziemne, bielicoziemne, czarnoziemne, glejoziemne, organiczne, antropogeniczne.

 14. Gruntoznawstwo – wprowadzenie, terminologia, klasyfikacja gruntów

  Podział gruntów budowlanych wg PN-86/B-02480, klasyfikacja gruntów według normy PN-EN ISO 14688:2006.

 15. Właściwości fizykomechaniczne gruntów

  Kąt tarcia wewnętrznego, spoistość, naprężenia w gruncie, nośność podłoża gruntowego, parcie i odpór gruntu

 16. Fizyczne cechy gruntów

  Kąt tarcia wewnętrznego, spoistość, naprężenia w gruncie, nośność podłoża gruntowego, parcie i odpór gruntu.

Laboratory classes:
 1. Analityka gleb

  Zakres analityki gleb. Zasady pobierania, przechowywania i przygotowania do analiz próbek glebowych. Zasady wykorzystania sprzętu laboratoryjnego. Zasady współpracy w ramach 3-osobowych studenckich zespołów wykonawczych (każdy zespół wykonuje wszystkie analizy na 2 próbkach).

 2. Oznaczanie składu granulometrycznego różnymi metodami:

  a. metoda organoleptyczna.
  b. metoda sitowa na sucho.
  c. metoda areometryczna Casagrande’a w modyfikacji Prószyńskiego.
  Omówienie zakresu praktycznego wykorzystanie tych metod w analityce gleb.

 3. Oznaczanie gęstości właściwej i objętościowej gleb

  Gęstość właściwa metodą piknometryczną. Gęstość objętościowa metodą cylinderkową Kopeckyego. W oparciu o uzyskane wyniki gęstości właściwej i objętościowej obliczenie porowatości ogólnej gleby.

 4. Oznaczanie pH utworów glebowych metodami:

  - polową przy użyciu kwasomierza Helliga,
  - potencjometryczną w H2O i w 1M KCl.
  W oparciu o uzyskane wyniki określenie odczynu badanych utworów glebowych.

 5. Oznaczenie kwasowości hydrolitycznej

  Metoda Kappena. Wyliczenie dawki neutralizatora niezbędnej do poprawienia odczynu.

 6. Oznaczenie CaCO3 w utworach glebowych

  Oznaczenie CaCO3 w utworach glebowych metodami:
  a) polową (wzrokowa ocena intensywności burzenia próbki potraktowanej 10 % HCl),
  b) Scheiblera.

 7. Oznaczanie granic konsystencji (Atterberga)

  Oznaczenie granicy plastyczności i płynności, obliczenie wskaźnika plastyczności.

Auditorium classes:
 1. Pozyskiwanie informacji o właściwościach gleb Polski

  Opracowania kartograficzne (mapy glebowo-rolnicze, bonitacyjne, gleb i siedlisk, sozologiczne) – praca w zespołach na mapie glebowo-rolniczej. Publikacje instytucji badawczych. Dane biur geodezyjnych i okręgowych stacji chemiczno-rolniczych.

 2. Wykorzystanie danych laboratoryjnych do oceny gleb i planowania zabiegów agrotechnicznych

  Szacowanie zasobności gleb w składniki odżywcze. Obliczanie potrzeb nawożenia. Ocena zakwaszenia i obliczanie potrzeb wapnowania.

 3. Obliczanie właściwości fizykomechanicznych gruntów

  Obliczanie pierwotnych naprężeń pionowych i poziomych w gruncie.
  Obliczanie naprężeń pochodzących od siły skupionej.
  Obliczanie naprężeń pochodzących od obciążenia ciągłego na obszarze
  prostokątnym.
  Obliczanie nośności podłoża gruntowego – fundament.
  Obliczanie parcia i odporu gruntu działającego na ścianę oporową.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 152 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in auditorium classes 10 h
Participation in laboratory classes 30 h
Preparation for classes 20 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Realization of independently performed tasks 45 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocenę końcową (OK) modułu oblicza się według wzoru:
OK = 0,5*E + 0,15*A + 0,35*L
gdzie
E – ocena uzyskana z egzaminu
A – ocena uzyskana z ćwiczeń audytoryjnych
L – ocena uzyskana z laboratoriów

W przypadku braku pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych lub projektowych lub z egzaminu wystawiana jest ocena końcowa: nie zal.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw chemii, geologii, mineralogii i ekologii.

Recommended literature and teaching resources:
 1. Bednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z.: Badania ekologiczno-gleboznawcze. PWN. 2005.
 2. Konecka-Betley K., Czępińska-Kamińska D. Janowska E.: Systematyka i kartografia gleb. Wyd. SGGW, 1997.
 3. Kowalik S.: Zagadnienia z gleboznawstwa dla studentów inżynierii środowiska. Uczelniane Wyd. Naukowo-Dydaktyczne AGH w Krakowie, 2007.
 4. Mocek A., Drzymała S., Maszner P.: Geneza, analiza i klasyfikacja gleb. Wyd. AR w Poznaniu, 2004.
 5. Praca zbiorowa pod red. Komornickiego T.: Przewodnik do ćwiczeń z gleboznawstwa i geologii. Skrypty AR w Krakowie, 1987.
 6. Praca zbiorowa pod red. Zawadzkiego S.: Gleboznawstwo. PWRiL, 2003.
 7. Praca zbiorowa, red. Marcinek J., Komisarek J. Systematyka gleb Polski, wyd. 5. Roczn Gleboznawcze, LXII, 3, 2011.
 8. Pisarczyk S. Gruntoznawstwo inżynierskie. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. 2014
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Chodak M., Ludwig B., Khanna P., Beese F (2001): Use of near infrared spectroscopy to determine biological and chemical characteristics of organic layers under spruce and beech stands. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 165, 27-33.
 2. Wójcik J. (2003): Kształtowanie się wybranych właściwości fizycznych inicjalnych gleb na zwałowisku zewnętrznym KWB ,,Adamów”. Inżynieria Środowiska, t. 8, z. 2, 217-227.
 3. Gruszczyński S., Urbański K. (2005): Zastosowanie algorytmów interpolacji i sztucznych sieci neuronowych do wyznaczania charakterystyki zawartości chromu w glebach. Inżynieria Środowiska, t. 10, z. 1, 15-44.
 4. Kowalik S., Wójcik J. (2005): Symptomy rozwoju procesu glebotwórczego pod młodymi zalesieniami rekultywacyjnymi na spągu wyrobiska Kopalni Piasku ,,Szczakowa”. Inżynieria Środowiska, t. 10, z. 2, 185-194.
 5. Wójcik J., Kowalik S. (2006): Kształtowanie się wybranych właściwości inicjalnej gleby na zrekultywowanej w kierunku leśnym hałdzie górnictwa miedzi. Inżynieria Środowiska, t. 11, z. 1, s. 87-99.
 6. Chodak M., Niklińska M., Beese F. (2007): Near-infrared spectroscopy for analysis of chemical and microbiological properties of forest soil organic horizons in a heavy-metal-polluted area. Biology and Fertility of Soils 44, 171-180.
 7. Gruszczyński S., Urbański K. (2007): Zastosowanie metod adaptacyjnych w ocenie stanu środowiska glebowego. Geomatics and Environmental Engineering, vol. 1, no. 1, 29-39.
 8. Wójcik J., Krzaklewski W. (2007): Akumulacja materii organicznej w inicjalnych glebach na zwałowisku zewnętrznym Kopalni Węgla Brunatnego ,,Adamów”. Roczniki Gleboznawcze, t. 58, nr 3/4, 151-159.
 9. Chodak M., Niklińska M. (2010): Effect of texture and tree species on microbial properties of mine soils. Applied Soil Ecology 46, 268-275.
 10. Florencka N., Urbański K., Wojtanowicz P. (2010): Rtęć na tle innych pierwiastków śladowych gleb terenów przemysłowych. W: Rtęć w środowisku: identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka (red. L. Falkowska). Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 159-165.
 11. Chodak M. (2011): Near infrared spectroscopy for rapid estimation of microbial properties in reclaimed mine soils. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 174, 702-709.
 12. Kowalik S., Wójcik J. (2012): The content of the forms of calcium and sulphur in the spoil tip of initial soil in the Sulphur Mine ”Machów” after many years of its agricultural and forestry land use. Geomatics and Environmental Engineering, vol. 6, nr 2, 59-69.
 13. Urbański K. (2012): The use of multilayer perceptrons in imaging spatial distribution of soil pollution with zinc. Polish Journal of Environmental Studies, vol. 21, no. 5A, 429-434.
 14. Urbańska J, Urbański K. (2012): Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w badaniu zmian odczynu materiału glebowego. W: Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych (red. G. Malina). Poznań: PZITS, Oddział Wielkopolski, s. 227-235.
 15. Wójcik J., Pająk M., Kowalik S., Krzaklewski W. (2012): Zmiany właściwości inicjalnej gleby w okresie 10 lat od wykonania zabiegów rekultywacyjnych na gruntach toksycznie kwaśnych zwałowiska zewnętrznego Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów”. Przegląd Górniczy, t. 68, nr 8, 61-68.
 16. Chodak M., Gołębiewski M., Morawska-Płoskonka J. Kuduk K., Niklińska M. (2013): Diversity of microorganisms from forest soils differently polluted with heavy metals. Applied Soil Ecology 64, 7-14.
 17. Chodak M., Pietrzykowski M. (2014): Near infrared spectroscopy – a tool for chemical properties and organic matter assessment of afforested mine soils. Ecological Engineering, vol. 62, s. 115-122.
 18. Chodak M., Gołębiewski M., Morawska-Płoskonka J., Kuduk K., Niklińska M. (2015): Soil chemical properties affect the reaction of forest soil bacteria to drought and rewetting stress, vol. 65 iss. 3, s. 1627-1637.
 19. Chodak M., Klimek B., Azarbad H., Jaźwa M. (2015): Functional diversity of soil microbial communities under Scots pine, Norway spruce, silver birch and mixed boreal forests. Pedobiologia, vol. 58, iss. 2-3, 81-88.
 20. Wójcik J., Kowalik S. (2014): The content of the organic carbon and total nitrogen in the soil of the reclaimed repository of the Sulphur Mine ”Machów” after many years of agricultural and forestry management. Geomatics and Environmental Engineering, vol. 8, no. 4, 91-101.
 21. Chodak M., Pietrzykowski M., Sroka K. (2015): Physiological profiles of microbial communities in mine soils afforested with different tree species. Ecological Engineering, vol. 81, s. 462-470.
 22. Jakubiak M., Urbański K. (2015): Impact and range assessment of anthropogenic salinity in the vicinity of communication routes on the example of national road no. 79 in Krakow. Logistyka, nr 4, dod.: CD nr 3, 8997-9004.
 23. Spohn M., Chodak M. (2015): Microbial respiration per unit biomass increases with carbon-to-nutrient ratios in forest soil. Soil Biology and Biochemistry 81, 128-133.
 24. Urbański K. (2015): Charakterystyka środowiska glebowego terenów rewitalizowanych. W: Remediacja, rekultywacja i rewitalizacja (red. G. Malina). Poznań: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, s. 269-277.
 25. Chodak M., Klimek B., Niklińska M. (2016): Composition and activity of soil microbial communities in different types of temperate forests. Biology and Fertility of Soils, vol. 52, iss. 8, 1093-1104.
 26. Klimek B., Chodak M., Jaźwa M., Niklińska M. (2016): Functional diversity of soil microbial communities in boreal and temperate Scots pine forests. European Journal of Forest Research, vol. 135, iss. 4, 731-742.
 27. Klimek B., Chodak M., Jaźwa M., Solak A., Tarasek A., Niklińska M. (2016): The relationship between soil bacteria substrate utilisation patterns and the vegetation structure in temperate forests. European Journal of Forest Research, vol. 135, no. 1, s. 179-189.
 28. Świdwa-Urbańska J., Obrzut P., Ogiela E. (2016): Effect of winter road maintenance on residual chloride concentration of national road no. 28 in Poland. In: Interdisciplinary issues of modern science (ed. M. Gliniak, J. Jaskowska-Lemańska). Krakow: Pro Futuro Science Association, Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, s. 73-79.
 29. Świdwa-Urbańska J., Obrzut P., Ogiela E. (2016): Impact of salts from winter road maintenance on selected properties of roadside soils. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr IV/3, 1521-1534.
 30. Urbański K., Gruszczyński S. (2016): Adaptive modelling of spatial diversification of soil classification units. Journal of Water and Land Development, vol. 30, no. 1, 127-139.
Additional information:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest wykonanie przez 3-osobowe zespoły studentów wszystkich przewidzianych programem analiz, napisanie sprawozdania wraz z oceną utworów glebowych reorezentowanych przez badane 2 próbki oraz uzyskanie z 3 kolokwiów łącznie ponad 50% możliwych do uzyskania punktów. Studenci mają obowiązek uczestniczenia we wszystkich zajęciach. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności dopuszcza się możliwość odrabiania danych zajęć na innej grupie po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym.