Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
DIS-1-405-s
Name:
General Construction
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Wodyński Aleksander (awodyn@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Firek Karol (kfirek@agh.edu.pl)
mgr inż. Witkowski Michał (mwitkow@agh.edu.pl)
dr inż. Rusek Janusz (rusek@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Wodyński Aleksander (awodyn@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot obejmuje zasady kształtowania, klasyfikację oraz charakterystykę techniczną rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych budynków i ich elementów. Omówienie norm i przepisów techniczno-budowlanych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Zna specyfikę pracy w zespołach projektowych oraz ma świadomość konsekwencji społecznych wynikających z błędów popełnianych na etapie projektowania lub wznoszenia obiektów budowlanych IS1A_K01, IS1A_K02 Project,
Activity during classes,
Test
Skills
M_U001 Potrafi wykonać skróconą dokumentację architektoniczno-budowlaną dla budynku jednorodzinnego IS1A_U02, IS1A_U25, IS1A_U09 Project
M_U003 Potrafi posługiwać się dokumentacją techniczną budynku IS1A_U25 Activity during classes,
Project
M_U004 Potrafi ocenić budynek pod kątem bezpieczeństwa i użytkowalności IS1A_U02, IS1A_U01, IS1A_U09 Project
Knowledge
M_W001 Zna elementy oraz rozwiązania konstrukcyjne stosowane w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej w kontekście wymogów bezpieczeństwa i użytkowalności IS1A_W12, IS1A_W01, IS1A_W02 Examination,
Test
M_W002 Zna kryteria doboru materiałów budowlanych w zależności od przeznaczenia w obiekcie budowlanym (elementy konstrukcyjne i wykończeniowe) IS1A_W12, IS1A_W04, IS1A_W02 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Zna specyfikę pracy w zespołach projektowych oraz ma świadomość konsekwencji społecznych wynikających z błędów popełnianych na etapie projektowania lub wznoszenia obiektów budowlanych - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykonać skróconą dokumentację architektoniczno-budowlaną dla budynku jednorodzinnego - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi posługiwać się dokumentacją techniczną budynku - - - + - - - - - - -
M_U004 Potrafi ocenić budynek pod kątem bezpieczeństwa i użytkowalności + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna elementy oraz rozwiązania konstrukcyjne stosowane w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej w kontekście wymogów bezpieczeństwa i użytkowalności + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna kryteria doboru materiałów budowlanych w zależności od przeznaczenia w obiekcie budowlanym (elementy konstrukcyjne i wykończeniowe) + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

- Zasady kształtowania, ogólna charakterystyka oraz klasyfikacja obiektów
budowlanych wg kryteriów technicznych, ekonomicznych i przeznaczenia.
- Ustrój nośny budynku, jego elementy i klasyfikacja. Aspekty bezpieczeństwa budowli: wytrzymałość, stateczność, sztywność. Trwałość i zużycie techniczne budynków.
- Konstrukcje budynków wielokondygnacyjnych – budynki ze ścianami nośnymi,
szkieletowe, z elementów przestrzennych, konstrukcje specjalne budynków wysokich: trzonowe, powłokowe, megastruktury.
- Konstrukcje budynków o dużych rozpiętościach – ustroje płaskie (belkowo-słupowe, ramowe, łukowe) i przestrzenne, dźwigary powierzchniowe, konstrukcje cięgnowe i pneumatyczne.

Project classes:

- Wymagania Prawa Budowlanego dotyczące formy i treści projektu budowlanego. Procedura uzyskania pozwolenia na budowę obiektu budowlanego.
- Omówienie Polskich Norm dotyczących oznaczeń graficznych materiałów i konstrukcji budowlanych oraz zasad wykonywania, opisywania i wymiarowania rysunków projektowych.
- Podstawowe elementy konstrukcyjne budynku: fundamenty bezpośrednie i
pośrednie, ściany murowane i żelbetowe, słupy nośne żelbetowe i stalowe, stropy drewniane, na dźwigarach stalowych oraz żelbetowe monolityczne i prefabrykowane, stropodachy i dachy.
- Warunki techniczne użytkowania budynków. Wymagania izolacyjne i przeciwpożarowe dla przegród budowlanych.
- Ćwiczenie projektowe – wybrane rzuty i przekroje wstępnego projektu budynku
jednorodzinnego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 150 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in project classes 30 h
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Completion of a project 30 h
Contact hours 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

OK = 0,6*E + 0,4*P
gdzie
E – ocena uzyskana z egzaminu
P – ocena uzyskana z ćwiczeń projektowych

W przypadku braku pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych lub z egzaminu wystawiana jest ocena końcowa: nie zal.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw programów typu CAD oraz aplikacji obliczeniowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń projektowych.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura zalecana:

 1. Byrdy Cz., Kram D., Korepta K., Mój H., Śliwiński M.,: Podstawy budownictwa. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych do przedmiotu: Budownictwo ogólne, cz. 1 i 2. Politechnika Krakowska, Kraków 2000 i 2001.
 2. Markiewicz P.: Budownictwo ogólne dla architektów. ARCHI-PLUS, Kraków 2006.
  Literatura uzupełniająca:
 3. Praca zbiorowa pod kier. Stefańczyka B.: Budownictwo ogólne. Materiały i wyroby budowlane, t. 1. Arkady, Warszawa 2005.
 4. Praca zbiorowa pod kier. Klemma P.: Budownictwo ogólne. Fizyka budowli, t. 2. Arkady, Warszawa 2005.
 5. Praca zbiorowa pod kier. Lichołai L.: Budownictwo ogólne. Elementy budynków. Podstawy projektowania, t. 3. Arkady, Warszawa 2008.
 6. Praca zbiorowa pod kier. Buczkowskiego W.: Budownictwo ogólne. Konstrukcje budynków, t. 4. Arkady, Warszawa 2009.
 7. Mikoś J.: Budownictwo ekologiczne. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2000
 8. Pawłowski Z.A., Cała I.: Budynki wysokie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013.
 9. Mielczarek Z.: Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym. Arkady, Warszawa 2001.
 10. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
 11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Barycz St., Fuksa M., Wodyński A.: Zastosowanie pali MEGA do zabezpieczenia filara w kościele św. Piotra i Pawła w Krakowie (Application of MEGA piles for protection of pillar in St. St. Peter and Paul Church in Cracow). Mat. Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej PAN/PZITB pt.: “Inżynieryjne Problemy w Odnowie Staromiejskich Zespołów Zabytkowych”, t. I, str. 329-335, Kraków 1986.
 2. Fuksa M., Barycz St., Wodyński A.: Przykład zabezpieczenia zdeformowanej konstrukcji wielkoblokowej budynku mieszkalnego (An example of protection of deformed construction in a building erected in the „big-block” technology). Mat. IV Wrocławskiej Konferencji Naukowo-Technicznej PZITB Wrocław pt.: “Problemy remontowe substancji mieszkaniowej”, str. 139-148, Polanica Zdrój 1988.
 3. Barycz St., Kocot W., Wodyński A.: Przykłady błędów wykonawczych w budownictwie wielkoblokowym (Examples of errors in erection of prefabricated buildings). Mat. VI Wrocławskiej Konferencji Naukowo-Technicznej PZITB Wrocław pt: “Problemy remontowe w budownictwie ogólnym”, str. 317-324, Wrocław – Szklarska Poręba 1994.
 4. Barycz St., Wodyński A.: Przykład analizy wpływu projektowanej eksploatacji górniczej na powierzchniowe ujęcie wody dla celów przemysłowych (Exemplified analysis of the effect of scheduled miningon the surface water intake for industrial purposes). Ochrona Terenów Górniczych, nr 58, str. 34-36, Katowice 1981.
 5. Wodyński A, Firek K, Kocot W.: Wpływ czynników budowlanych i górniczych na trwałość tradycyjnej zabudowy mieszkalnej LGOM (Influence of building and mining factors on the durability of traditional residential buildings, located in the Legnica–Głogów copper mining district). Materiały II Konferencji Naukowo-Technicznej „Problemy Projektowania i Ochrony Obiektów Budowlanych na Terenach Górniczych, str. 295-304, Rudy Raciborskie 2004.
 6. Firek K, Wodyński A.: Ocena wpływu oddziaływań górniczych na zużycie techniczne murowanych budynków mieszkalnych w LGOM (Estimation of influence of mining works effects on technical wear of brick habitable buildings in the Legnica-Głogów copper mining district). Materiały VI Konferencji Naukowo-Technicznej „Ochrona Środowiska na Terenach Górniczych, str. 109-119, Szczyrk 2006.
 7. Wodyński A, Firek K, Kocot W.: Ocena wpływu remontów oraz zabezpieczeń profilaktycznych na trwałość budynków murowanych w LGOM (Assessment of renovation and preventive maintenance influence on durability of masonry buildings located in the Legnica-Głogów Copper District). Zeszyty Naukowe AGH, s. Inżynieria Środowiska, tom 11, zeszyt 1/2006, str. 39-52, Kraków 2006.
 8. Wodyński A., Firek K., Rusek J.: Assessment of time and mining exploitation effects on the technical wear of prefabricated panel buildings (Ocena wpływu czasu oraz eksploatacji górniczej na zużycie techniczne budynków z płyt prefabrykowanych). 21st World Mining Congress „New challenges and visions for mining”, Kraków, 7-11 września 2008, Gospodarka Surowcami Mineralnymi (Mineral Resources Management), Kwartalnik PAN, t. 24, z. 3/1, str. 173-182, Kraków 2008.
 9. Firek K.: Proposal for classification of prefabricated panel building damage intensity rate in mining areas (Propozycja klasyfikacji intensywności uszkodzeń budynków wielkopłytowych na terenach górniczych). Archives of Mining Sciences (Archiwum Górnictwa), vol. 54, str. 467-479, Kraków 2009.
 10. Wodyński A., Firek K., Rusek J.: Metoda wektorów podpierających (SVM) w modelowaniu zużycia technicznego budynków wielkopłytowych na terenach górniczych (Support Vector Method (SVM) in technical wear modelling of prefabricated buildings (using large plate) on mining areas). Przegląd Górniczy, t. 66, nr 10/2010, str. 30-34.
 11. Firek K.: Evaluating the contribution of the most common types of damage on the degree of technical wear of masonry buildings located in mining areas (Ocena udziału najczęściej występujących typów uszkodzeń w stopniu zużycia technicznego budynków murowanych usytuowanych na terenach górniczych). Geomatics and Environmental Engineering (Geodezja oraz Inżynieria Środowiska), vol. 7, no. 2, str. 29-36, Kraków 2013.
 12. Firek K., Dąbrowski J., Dębowski J.: Analysis of the extent of damage to prefabricated large-panel building structures located in and outside the mining area. 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2014, Vol. 3, Environmental economics education and accreditation environmental legislation, multilateral relations and funding opportunities, 17-26 June, 2014, Albena, Bulgaria, str. 45-52, Bulgaria 2014.
 13. Firek K., Rusek J.: Metoda cząstkowych najmniejszych kwadratów w analizie intensywności uszkodzeń budynków wielkoblokowych. Artykuł przyjęty do druku w kwartalniku Archiwum Górnictwa PAN (Archives of Mining Sciences), Kraków 2015.
 14. Estimation of the parameters affecting the water pipelines on the mining terrains with a use of an adaptive fuzzy system / Agnieszka MALINOWSKA, Ryszard HEJMANOWSKI, Janusz Rusek // Archives of Mining Sciences; 2015, Vol. 3.
Additional information:

W przypadku nieobecności student po konsultacji z prowadzącym zajęcia samodzielnie opanowuje wskazany przez prowadzącego zaległy materiał.
Obecność studenta na wykładzie nie jest obowiązkowa.