Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
DIS-1-407-s
Name:
Podstawy geodezji
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Niedojadło Zygmunt (niedojad@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Sopata Paweł (Pawel.Sopata@agh.edu.pl)
dr inż. Stoch Tomasz (tomst@agh.edu.pl)
mgr inż. Matwij Wojciech (matwij@agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. inż. Niedojadło Zygmunt (niedojad@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi podjąć współpracę z geodetami w zakresie zadań z dziedziny ochrony środowiska oraz współpracować w grupie i planować czynności pomiarowe IS1A_K03 Activity during classes,
Oral answer,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 potrafi zaprojektować i wykonać pomiary oraz wyznaczyć współrzędne dowolnego punktu, a także wyznaczyć powierzchnię IS1A_U10 Activity during classes,
Test
M_U002 potrafi korzystać z podstawowych technologii pomiarowych w geodezji oraz wykonywać podstawowe obliczenia geodezyjne niezbędne w praktyce inżynieryjnej z zakresu ochrony środowiska IS1A_U10 Test,
Oral answer
Knowledge
M_W001 zna podstawowe zasady prowadzenia pomiarów geodezyjnych dla wyznaczania położenia punktu w przestrzeni IS1A_W10 Test,
Oral answer
M_W002 zna zasady wykonywania obliczeń z zakresu rachunku współrzędnych i analizy dokładności IS1A_W10 Execution of a project,
Test,
Oral answer
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi podjąć współpracę z geodetami w zakresie zadań z dziedziny ochrony środowiska oraz współpracować w grupie i planować czynności pomiarowe - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi zaprojektować i wykonać pomiary oraz wyznaczyć współrzędne dowolnego punktu, a także wyznaczyć powierzchnię + - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi korzystać z podstawowych technologii pomiarowych w geodezji oraz wykonywać podstawowe obliczenia geodezyjne niezbędne w praktyce inżynieryjnej z zakresu ochrony środowiska + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna podstawowe zasady prowadzenia pomiarów geodezyjnych dla wyznaczania położenia punktu w przestrzeni + - - + - - - - - - -
M_W002 zna zasady wykonywania obliczeń z zakresu rachunku współrzędnych i analizy dokładności + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Rola i możliwości wykorzystania metod geodezyjnych w ochronie środowiska; Podstawy statystycznego opracowywania wyników pomiarów; Rodzaje błędów pomiarowych i ich eliminacja; osnowy geodezyjne sytuacyjne i wysokościowe; Poligonizacja i rachunek współrzędnych;. Pomiary długości; Pomiary kątów poziomych; Pomiary wysokościowe (niwelacja geometryczna i trygonometryczna, przekroje); Tachimetria; Przegląd współczesnych geodezyjnych instrumentów pomiarowych (dalmierze, teodolity, niwelatory, tachimetry); Technika GPS i możliwości jej wykorzystania w inżynierii środowiska; Zagadnienia specjalne (obliczanie pól powierzchni oraz objętości mas ziemnych np. hałd, zwałów, zbiorników itp.); Wprowadzenie do systemów informacji przestrzennej; możliwości wykorzystania GIS w inżynierii środowiska; Zasób geodezyjny; Korzystanie z zasobów geodezyjnych; Ewidencja gruntów i budynków jako źródło informacji o terenie. Pozyskiwanie informacji o stanie własności (księgi wieczyste, zasoby ewidencji gruntów i nieruchomości budowlanych).

Project classes:

Jednostki miar w geodezji i ich przeliczanie; Podstawowe obliczenia statystyczne w zakresie opracowania wyników pomiarów; Prawo przenoszenia błędów średnich i jego zastosowanie; Lokalizacja punktu w różnych układach współrzędnych; Pojęcia azymutu i długości, rachunek współrzędnych – przykłady obliczeń praktycznych; Projektowanie monitoringu cech środowiskowych z użyciem GPS;Ustawianie teodolitu, przygotowanie do pomiaru, pomiar kierunku; Wyznaczanie kątów poziomych; Omówienie projektu pomiarowego nr 1; Realizacja pomiarów terenowych (pr. nr 1); Tachimetryczne pomiary szczegółów sytuacyjnych (pr. nr 1); Pomiar terenowy GPS (pr nr 3)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Realization of independently performed tasks 7 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 1 h
Completion of a project 16 h
Participation in lectures 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Participation in project classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocenę końcową (OK) modułu oblicza się według wzoru:
OK = 0,4*W + 0,6*P
gdzie:
W – ocena uzyskana z wykładów (kolokwium zaliczeniowego wykłady)
P – ocena uzyskana z ćwiczeń projektowych

Do obliczeń brane są pod uwagę oceny niedostateczne z wszystkich terminów.
W przypadku braku pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych lub z kolokwium zaliczeniowego z wykładów wystawiana jest ocena końcowa: nie zal.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:
  1. Przewłocki S.: Geodezja dla Inżynierii Środowiska. Wyd. Nauk PWN, Warszawa 1997.
  2. Przewłocki S.: Geodezja dla kierunków niegeodezyjnych. Wyd. Nauk PWN, Warszawa 2002
  3. Jagielski A.: Geodezja I. Wyd Stabil., Kraków 2002.
  4. Odlanicki-Poczobutt M., Wędzony J.: Geodezja ogólna i górnicza. Skrypt AGH nr 653, Kraków 1981. (NET)
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Niedojadło Z., Piwowarski W., Wędzony J.: Zastosowanie zweryfikowanych wyników pomiarów geodezyjnych na potrzeby prognozowania szkód górniczych. Przegląd Geodezyjny. Warszawa 1992.

Niedojadło Z., Piwowarski W.: Specjalistyczna baza danych, jej budowa i metodyka komputerowego przetwarzania. Zeszyty konferencyjne – Informatyka w geodezji górniczej, Kraków 1996.

Niedojadło Z.: Pomiary geodezyjne i ich znaczenie w rozwiązywaniu zagadnień związanych z eksploatacją w filarach ochronnych. Przegląd Górniczy.1997

Niedojadło Z., Gańczorz J., Dzierżęga A.: Wpływ stałego pola magnetycznego na wyznaczony giroazymut nasadka GAK-1 metodą punktów zwrotu i przejść. Zesz.Nauk.AGH Geodezja z.46.

Aktualizacja rzeźby terenu górniczego oparta na pomiarach GPS-RTK — Updating of mining area relief on the basis of GPS-RTK measurements / Ryszard HEJMANOWSKI, Paweł SOPATA, Tomasz STOCH, Artur WÓJCIK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 8, s. 154–159. — Bibliogr. s. 159, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — „Ochrona środowiska na terenach górniczych” : IX konferencja naukowo-techniczna : 20–22 czerwca 2012 r., Brenna. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2012

Doświadczenia z badań wpływów eksploatacji górniczej na liniowe obiekty komunikacyjne — Results of the research on mining exploitation influence on linear road objects / Janusz OSTROWSKI, Paweł SOPATA, Artur WÓJCIK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 8, s. 132–138. — Bibliogr. s. 138, Streszcz., Abstr.

Ocena dokładności pomiarów geodezyjnych wiaduktu drogowego — [Estimate of accuracy geodetic measurement of road overpass] / Janusz OSTROWSKI, Paweł SOPATA // W: Ochrona obiektów na terenach górniczych : praca zbiorowa : [IV konferencja z cyklu „Bezpieczeństwo i ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych : Rytro, 17–19 października 2012] / pod red. Andrzeja Kowalskiego. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2012. — Opis częśc. wg obwoluty. — ISBN: 978-83-61126-53-9. — S. 210–219. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

Experience in the application of modern methods of geodetic measurements to the description of vector
field of relocations of points over mining exploitation / Tomasz STOCH, Artur WÓJCIK // W: 11th
international congress of the International Society for Mine Surveying : Cracow, September 2000.
Vol. 2. — Katowice : Zarzad Główny SITG, 2000. — S. 353–359. — Bibliogr. s. 359, Summ.

Mapa dynamiczna miasta Polkowice – projekt nowoczesnych pomiarów deformacji ZG
„Rudna” — “Dynamic map of the Polkowice city area” – project of modern deformation surveying
of “Rudna” copper mine / Ryszard HEJMANOWSKI, Agnieszka MALINOWSKA, Tomasz
STOCH, Marek Warchala // Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej ; ISSN 0372-9508 ; nr 1752.
Górnictwo. — 2007 z. 278 s. 141–154. — Bibliogr. s. 154, Streszcz., Summ.. — IX dni miernictwa
górniczego i ochrony terenów górniczych : konferencja naukowo-techniczna : Wisła, 20–22 czerwca
2007 / Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Slaskiej, Główna Komisja Miernictwa Górniczego
i Ochrony Srodowiska Stowarzyszenia Inzynierów i Techników Górnictwa, Polski Komitet
Miedzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego. — Gliwice : Wydawnictwo Politechniki
Slaskiej, 2007

Przestrzenna siec obserwacyjna dla pomiarów deformacji powierzchni na terenach górniczych — [3D
observation network for the measurement of the deformations of mining areas] / Tomasz
STOCH // W: X Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Kraków
28–29.05.2009. — [Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne,
2009]. — ISBN 978-83-7464-243-9. — S. 387–394. — Bibliogr. s. 394, Streszcz.

Additional information:

None