Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
DIS-1-410-s
Name:
Zajęcia terenowe z gleboznawstwa
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Wójcik Jerzy (jwojcik@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Wójcik Jerzy (jwojcik@agh.edu.pl)
dr inż. Kowalik Stanisław (skowal@agh.edu.pl)
dr inż. Urbański Krzysztof (urbanski@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi prawidłowo organizować pracę w zespole realizującym zadanie z zakresu terenowych prac gleboznawczych IS1A_K03 Work done within the framework of a practical placement
M_K002 ma świadomość potrzeby uzupełniania swojej dotychczasowej wiedzy i wykorzystania dostępnej literatury do właściwego przygotowania się do zajęć terenowych IS2A_K01 Report on completion of a practical placement,
Work done within the framework of a practical placement
Skills
M_U001 ma umiejętność praktycznego określenia w terenie podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych gleb IS1A_U12 Work done within the framework of a practical placement
M_U002 umie rozpoznawać poziomy genetyczne gleb oraz opisać ich cechy IS1A_U12 Work done within the framework of a practical placement,
Test
M_U003 umie rozpoznać główne typy gleb Polski oraz opisać ich właściwości IS1A_U01, IS1A_U12 Test,
Work done within the framework of a practical placement
M_U004 ma umiejętność prawidłowego udokumentowania prac terenowych poprzez wykonanie karty opisu profilu glebowego IS1A_U03 Work done within the framework of a practical placement
M_U005 umie przeprowadzić szacunkowo, na podstawie posiadanych wiadomości oraz dostępnej literatury, klasyfikację typologiczną, bonitacyjną i użytkową gleb w terenie IS1A_U01 Work done within the framework of a practical placement,
Report on completion of a practical placement
M_U006 umie zaplanować i zrealizować terenowe badania gleboznawcze IS1A_U02, IS1A_U12 Work done within the framework of a practical placement
M_U007 ma umiejętność omówienia wyników wykonanych prac i ich uzasadnienia IS1A_U04 Work done within the framework of a practical placement
Knowledge
M_W001 ma wiedzę na temat sposobu prowadzenia gleboznawczych prac terenowych IS1A_W17 Work done within the framework of a practical placement
M_W002 posiada wiedzę w zakresie metodyki wykonania klasyfikacji typologicznej, bonitacyjnej i użytkowej gleb IS1A_W05, IS1A_W06, IS1A_W10 Report on completion of a practical placement,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi prawidłowo organizować pracę w zespole realizującym zadanie z zakresu terenowych prac gleboznawczych - - - - - - - + - - -
M_K002 ma świadomość potrzeby uzupełniania swojej dotychczasowej wiedzy i wykorzystania dostępnej literatury do właściwego przygotowania się do zajęć terenowych - - - - - - - + - - -
Skills
M_U001 ma umiejętność praktycznego określenia w terenie podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych gleb - - - - - - - + - - -
M_U002 umie rozpoznawać poziomy genetyczne gleb oraz opisać ich cechy - - - - - - - + - - -
M_U003 umie rozpoznać główne typy gleb Polski oraz opisać ich właściwości - - - - - - - + - - -
M_U004 ma umiejętność prawidłowego udokumentowania prac terenowych poprzez wykonanie karty opisu profilu glebowego - - - - - - - + - - -
M_U005 umie przeprowadzić szacunkowo, na podstawie posiadanych wiadomości oraz dostępnej literatury, klasyfikację typologiczną, bonitacyjną i użytkową gleb w terenie - - - - - - - + - - -
M_U006 umie zaplanować i zrealizować terenowe badania gleboznawcze - - - - - - - + - - -
M_U007 ma umiejętność omówienia wyników wykonanych prac i ich uzasadnienia - - - - - - - + - - -
Knowledge
M_W001 ma wiedzę na temat sposobu prowadzenia gleboznawczych prac terenowych - - - - - - - + - - -
M_W002 posiada wiedzę w zakresie metodyki wykonania klasyfikacji typologicznej, bonitacyjnej i użytkowej gleb - - - - - - - + - - -
Module content
Fieldwork classes:
 1. Wprowadzenie

  Omówienie organizacji i zasad wykonywania gleboznawczych prac terenowych oraz metodyki klasyfikacji bonitacyjnej i użytkowej gleb.

 2. Prace terenowe

  Studenci w 10 – 12 osobowych zespołach poznają w terenie najważniejsze typy gleb Polski, m.in. gleby: bielicowe, brunatne, płowe, czarnoziemy, czarne ziemie, rędziny, antropogeniczne o nie wykształconym profilu, murszowe. Studenci wykonują w terenie odkrywki glebowe, a następnie w oparciu o zdobytą na wykładach wiedzę i umiejętności na zajęciach laboratoryjnych wykonują opis i badania właściwości wyróżnionych poziomów genetycznych gleby. Wyniki opisu i badań zamieszczają w odpowiednim diagramie (karta badania profilu glebowego). Na ich podstawie ustalają pełną systematykę gleby oraz przeprowadzają jej klasyfikację bonitacyjną, siedliskową i użytkową.
  Po wykonaniu badań studenci referują ich rezultaty i podają charakterystykę właściwości gleby.

 3. Prace kameralne

  Podsumowanie przeprowadzonych prac, korekta błędów, test sprawdzający poziom przyswojonej wiedzy i umiejętności.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 29 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in fieldworks 20 h
Preparation for classes 6 h
Realization of independently performed tasks 2 h
Examination or Final test 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie zajęć terenowych – waga 0,5; wynik testu końcowego – waga 0,5

Prerequisites and additional requirements:

1. Do zajęć terenowych można przystąpić po uzyskaniu zaliczenia z zajęć laboratoryjnych z gleboznawstwa.
2. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest aktywna obecność na wszystkich zajęciach terenowych, prawidłowe wykonania kart badania profili glebowych oraz zaliczenie testu końcowego.

Recommended literature and teaching resources:

1. Systematyka gleb Polski. Praca zbiorowa. Roczniki Gleboznawcze, t. XL, nr 3/4, 1989.
2. Systematyka gleb Polski. Praca zbiorowa. Roczniki Gleboznawcze, t. LXII, nr 3, 2011.
3. Klasyfikacja gleb leśnych Polski. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa 2000.
4. Kowalik S.: Zagadnienia z gleboznawstwa dla studentów inżynierii środowiska. Wyd. Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2007.
5. Gleboznawstwo. Praca zbiorowa pod red. B. Dobrzańskiego i S. Zawadzkiego. PWRiL. Warszawa 1995.
6. Przewodnik do ćwiczeń z gleboznawstwa i geologii. Praca zbiorowa pod red. Tomasz Komornickiego. 1976.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Kowalik S., Wójcik J.: Symptomy rozwoju procesu glebotwórczego pod zalesieniami rekultywacyjnymi na spągu wyrobiska kopalni piasku „Szczakowa” ”. Inżynieria Środowiska, t. 10, z. 2, 2005.
Wójcik J., Kowalik S.: Kształtowanie się wybranych właściwości inicjalnej gleby na zrekultywowanej w kierunku leśnym hałdzie górnictwa miedzi. Inżynieria Środowiska, t.11, z.1, 2006.
Wójcik J., Krzaklewski W.: Akumulacja materii organicznej w inicjalnych glebach na zwałowisku zewnętrznym kopalni węgla brunatnego „Adamów”. Roczniki Gleboznawcze, t. LVIII, nr 3/4, 2007.
Wójcik J., Kowalik S., Krzaklewski W., Pająk M.: Zmiany właściwości inicjalnej gleby w okresie 10 lat od wykonania zabiegów rekultywacyjnych na gruntach toksycznie kwaśnych zwałowiska zewnętrznego Kopalni Węgla Brunatnego ,,Bełchatów”. (Changes of the properties of initial soil within 10 years since the accomplishment of reclamation measures on toxically acid grounds of the outer dump in the “Bełchatów” Lignite Mine). Przegląd Górniczy (ISSN 0033-216X), t. 68 nr 8 s. 61–68. 2012.
Wójcik J., Kowalik S.: Zawartość węgla organicznego i azotu ogólnego w glebie zrekultywowanego zwałowiska Kopalni Siarki „Machów” po wieloletnim zagospodarowaniu rolniczym i leśnym. Geomatics and Environmental Engineering.

Additional information:

None