Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
DIS-1-411-s
Name:
Zajęcia terenowe z geodezji
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Sopata Paweł (Pawel.Sopata@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Sopata Paweł (Pawel.Sopata@agh.edu.pl)
dr inż. Stoch Tomasz (tomst@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K007 potrafi organizować pracę w zespole realizującym pomiary geodezyjne IS1A_K03 Activity during classes,
Work done within the framework of a practical placement
Skills
M_U003 umie zaplanować pomiary geodezyjne w zakresie potrzebnym do sporządzenia sytuacyjnej mapy geodezyjnej IS1A_U02, IS1A_U10 Work done within the framework of a practical placement
M_U004 ma umiejętność praktycznego wykonywania pomiarów kątowych, odległościowych, tachimetrycznych i niwelacyjnych IS1A_U10 Work done within the framework of a practical placement
M_U005 ma umiejętność prawidłowego udokumentowania pomiarów terenowych w odpowiednich dziennikach oraz posiada umiejętność sporządzania szkiców terenowych, ma umiejetność prowadzenia kontroli wyników wykonywanych w terenie pomiarów IS1A_U03, IS1A_U10 Work done within the framework of a practical placement,
Report on completion of a practical placement
M_U006 ma umiejętność omówienia, przetwarzania i analizy obserwacji geodezyjnych na potrzeby sporządzania sytuacyjnych map geodezyjnych, potrafi sporządzić sytuacyjną mapę geodezyjną IS1A_U10 Work done within the framework of a practical placement,
Report on completion of a practical placement
Knowledge
M_W001 ma wiedzę na temat sposobu prowadzenia geodezyjnych prac terenowych IS1A_W10 Work done within the framework of a practical placement
M_W002 posiada wiedzę w zakresie metodyki pomiarów kierunkowych, kątowych, odległościowych i wysokościowych IS1A_W10 Work done within the framework of a practical placement
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K007 potrafi organizować pracę w zespole realizującym pomiary geodezyjne - - - - - - - + - - -
Skills
M_U003 umie zaplanować pomiary geodezyjne w zakresie potrzebnym do sporządzenia sytuacyjnej mapy geodezyjnej - - - - - - - + - - -
M_U004 ma umiejętność praktycznego wykonywania pomiarów kątowych, odległościowych, tachimetrycznych i niwelacyjnych - - - - - - - + - - -
M_U005 ma umiejętność prawidłowego udokumentowania pomiarów terenowych w odpowiednich dziennikach oraz posiada umiejętność sporządzania szkiców terenowych, ma umiejetność prowadzenia kontroli wyników wykonywanych w terenie pomiarów - - - - - - - + - - -
M_U006 ma umiejętność omówienia, przetwarzania i analizy obserwacji geodezyjnych na potrzeby sporządzania sytuacyjnych map geodezyjnych, potrafi sporządzić sytuacyjną mapę geodezyjną - - - - - - - + - - -
Knowledge
M_W001 ma wiedzę na temat sposobu prowadzenia geodezyjnych prac terenowych - - - - - - - + - - -
M_W002 posiada wiedzę w zakresie metodyki pomiarów kierunkowych, kątowych, odległościowych i wysokościowych - - - - - - - + - - -
Module content
Fieldwork classes:
 1. Wprowadzenie

  Omówienie organizacji, zakresu, zasad i metodyki wykonywania geodezyjnych prac terenowych. Szkolenie z zakresu BHP.

 2. Prace terenowe

  Studenci w zespołach 5-6 osobowych realizują geodezyjne prace terenowe służące sporzadzeniu sytuacyjnej mapy wybranego fragmentu terenu. Projektują i zakładają kilkupunktową osnowę punktów geodezyjnych markowanych na czas pomiarów. W osnowie wykonują pomiary kątowo-liniowe celem wyznaczenia współrzędnych płaskich wszystkich jej punktów. Dodatkowo realizują pomiary wysokosciowe celem określenia rzędnych wysokosciowych punktów osnowy. Dla każdego punktu osnowy prowadzą pomiary odległosciowe dla sporzadzenia opisów topograficznych.
  W oparciu o punkty osnowy realizują pomiary tachimetryczne celem określenia położenia szczegółow terenowych pokrywających obszar w zakresie sporządzanej mapy.
  Na każdym etapie pomiarów prowadzą kontrolę uzyskanych wyników względem dopuszczalnych odchyłek.

 3. Prace kameralne

  W zakresie prac kameralnych studenci opracowują i wyrównują obserwacje kątowe, odległościowe i wysokościowe uzyskane w wyniku pomiarów zrealizowanych na osnowie. Obliczają współrzędne przestrzenne (X,Y,H) wszystkich punktów osnowy. Sporządzają ich opisy topograficzne. Dodatkowo przeprowadzają analizę dokładnościową wielkości wyznaczonych na podstawie uzyskanych wyników pomiarów.
  W dalszej kolejności, korzystając z technik komputerowych, w oparciu o wyniki pomiaru tachimetrycznego szczegółów terenowych sporządzają mapę sytuacyjną wyznaczonego terenu.
  W końcowym etapie prac wykonują operat pomiarowy, dokumentujac zrealizowane prace terenowe i kameralne.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in fieldworks 20 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

na ocenę końcową ma wpływ ocena z operatu pomiarowego (30%), kontrola sporządzonej mapy w terenie (50%), aktywność przy realizacji prac terenowych i kameralnych (20%).

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw analizy matematycznej, statystyki matematycznej, trygonometrii, rachunku różniczkowego i całkowego, geometrii analitycznej, geometrii wykreślnej.
Znajomość obsługi wybranych instrumentów geodezyjnych oraz podstawowych metod pomiarowych stosowanych w geodezji.

Recommended literature and teaching resources:
 1. Czarnecki K.: Geodezja współczesna w zarysie, Wyd. Wiedza i życie, Warszawa 1994.
 2. Przewłocki S.: Geodezja dla inżynierii środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN 1997.
 3. Jagielski A.: Geodezja I. GEODPIS. Kraków 2005.
 4. Saliszczew K.A.: Kartografia ogólna, PWN Warszawa 1998.
 5. Instrukcja techniczna K-1.
 6. Rozporządzenie MSWiA z 9.11.2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokociowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Aktualizacja rzeźby terenu górniczego oparta na pomiarach GPS-RTK — Updating of mining area relief on the basis of GPS-RTK measurements / Ryszard HEJMANOWSKI, Paweł SOPATA, Tomasz STOCH, Artur WÓJCIK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 8, s. 154–159. — Bibliogr. s. 159, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — „Ochrona środowiska na terenach górniczych” : IX konferencja naukowo-techniczna : 20–22 czerwca 2012 r., Brenna. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2012

Doświadczenia z badań wpływów eksploatacji górniczej na liniowe obiekty komunikacyjne — Results of the research on mining exploitation influence on linear road objects / Janusz OSTROWSKI, Paweł SOPATA, Artur WÓJCIK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 8, s. 132–138. — Bibliogr. s. 138, Streszcz., Abstr.

Ocena dokładności pomiarów geodezyjnych wiaduktu drogowego — [Estimate of accuracy geodetic measurement of road overpass] / Janusz OSTROWSKI, Paweł SOPATA // W: Ochrona obiektów na terenach górniczych : praca zbiorowa : [IV konferencja z cyklu „Bezpieczeństwo i ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych : Rytro, 17–19 października 2012] / pod red. Andrzeja Kowalskiego. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2012. — Opis częśc. wg obwoluty. — ISBN: 978-83-61126-53-9. — S. 210–219. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

Experience in the application of modern methods of geodetic measurements to the description of vector
field of relocations of points over mining exploitation / Tomasz STOCH, Artur WÓJCIK // W: 11th
international congress of the International Society for Mine Surveying : Cracow, September 2000.
Vol. 2. — Katowice : Zarzad Główny SITG, 2000. — S. 353–359. — Bibliogr. s. 359, Summ.

Mapa dynamiczna miasta Polkowice – projekt nowoczesnych pomiarów deformacji ZG
„Rudna” — “Dynamic map of the Polkowice city area” – project of modern deformation surveying
of “Rudna” copper mine / Ryszard HEJMANOWSKI, Agnieszka MALINOWSKA, Tomasz
STOCH, Marek Warchala // Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej ; ISSN 0372-9508 ; nr 1752.
Górnictwo. — 2007 z. 278 s. 141–154. — Bibliogr. s. 154, Streszcz., Summ.. — IX dni miernictwa
górniczego i ochrony terenów górniczych : konferencja naukowo-techniczna : Wisła, 20–22 czerwca
2007 / Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Slaskiej, Główna Komisja Miernictwa Górniczego
i Ochrony Srodowiska Stowarzyszenia Inzynierów i Techników Górnictwa, Polski Komitet
Miedzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego. — Gliwice : Wydawnictwo Politechniki
Slaskiej, 2007

Przestrzenna siec obserwacyjna dla pomiarów deformacji powierzchni na terenach górniczych — [3D
observation network for the measurement of the deformations of mining areas] / Tomasz
STOCH // W: X Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Kraków
28–29.05.2009. — [Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne,
2009]. — ISBN 978-83-7464-243-9. — S. 387–394. — Bibliogr. s. 394, Streszcz.

Additional information:

None