Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
DIS-1-504-s
Name:
Industrial Buildings and Structures
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Wodyński Aleksander (awodyn@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Wodyński Aleksander (awodyn@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Oruba Rajmund (roruba@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Firek Karol (kfirek@agh.edu.pl)
dr inż. Rusek Janusz (rusek@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł systematyzuje wiedzę z zakresu zasad konstruowania wybranych budynków i budowli przemysłowych oraz przygotowuje do ich projektowania i oceny zużycia technicznego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 zna specyfikę pracy w zespołach projektowych oraz ma świadomość konsekwencji społecznych wynikających z błędów popełnianych na etapie projektowania lub wznoszenia obiektów budowlanych IS1A_K03, IS1A_K01, IS1A_K02 Test,
Participation in a discussion,
Execution of a project
Skills
M_U001 potrafi ocenić budynki i obiekty przemysłowe pod kątem bezpieczeństwa, użytkowalności oraz interakcji ze środowiskiem IS1A_U25 Test,
Participation in a discussion,
Execution of a project
M_U002 potrafi wykonać wstępny projekt konstrukcji budynku typu halowego IS1A_U02, IS1A_U01, IS1A_U09 Execution of a project
M_U003 potrafi posługiwać się dokumentacją techniczną budynków i budowli przemysłowych IS1A_U16 Execution of a project,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 zna specyfikę budownictwa przemysłowego w zakresie funkcji, obciążeń i wpływów środowiskowych IS1A_W14, IS1A_W16 Examination
M_W002 zna klasyfikacje i charakterystykę ustrojów konstrukcyjnych budynków przemysłowych oraz aspekty związane z zapewnieniem wytrzymałości i sztywności przestrzennej ich ustroju nośnego IS1A_W14, IS1A_W16 Examination
M_W003 zna rozwiązania konstrukcyjne budowli przemysłowych (kominy przemysłowe, chłodnie kominowe, wieże ciśnień, maszty, stalowe budowle wieżowe, zbiorniki na ciecze i gazy, fundamenty pod maszyny oraz składy na materiały sypkie – silosy i bunkry) IS1A_W14, IS1A_W11, IS1A_W16 Examination
M_W004 zna problematykę wpływów środowiskowych na bezpieczeństwo i trwałość obiektów budowlanych w tym oddziaływania związane z eksploatacją górniczą (deformacje powierzchni oraz wstrząsy górnicze) IS1A_W11 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 zna specyfikę pracy w zespołach projektowych oraz ma świadomość konsekwencji społecznych wynikających z błędów popełnianych na etapie projektowania lub wznoszenia obiektów budowlanych + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi ocenić budynki i obiekty przemysłowe pod kątem bezpieczeństwa, użytkowalności oraz interakcji ze środowiskiem + - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi wykonać wstępny projekt konstrukcji budynku typu halowego - - - + - - - - - - -
M_U003 potrafi posługiwać się dokumentacją techniczną budynków i budowli przemysłowych - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna specyfikę budownictwa przemysłowego w zakresie funkcji, obciążeń i wpływów środowiskowych + - - + - - - - - - -
M_W002 zna klasyfikacje i charakterystykę ustrojów konstrukcyjnych budynków przemysłowych oraz aspekty związane z zapewnieniem wytrzymałości i sztywności przestrzennej ich ustroju nośnego + - - + - - - - - - -
M_W003 zna rozwiązania konstrukcyjne budowli przemysłowych (kominy przemysłowe, chłodnie kominowe, wieże ciśnień, maszty, stalowe budowle wieżowe, zbiorniki na ciecze i gazy, fundamenty pod maszyny oraz składy na materiały sypkie – silosy i bunkry) + - - + - - - - - - -
M_W004 zna problematykę wpływów środowiskowych na bezpieczeństwo i trwałość obiektów budowlanych w tym oddziaływania związane z eksploatacją górniczą (deformacje powierzchni oraz wstrząsy górnicze) + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

- Specyfika budownictwa przemysłowego w zakresie funkcji, obciążeń, wpływów środowiska, itp.
- Hale przemysłowe: klasyfikacja i charakterystyka ustrojów konstrukcyjnych – ustroje płaskie: belkowo-słupowe, ramowe i łukowe, przekrycia z dźwigarów powierzchniowych. Stateczność i sztywność przestrzenna budynków – stężenia i dylatacje.
- Przemysłowe budowle wieżowe: masywne (żelbetowe kominy przemysłowe jedno- i wieloprzewodowe, chłodnie kominowe, wieże ciśnień) oraz maszty i budowle wieżowe stalowe.
- Zasobniki na materiały sypkie (bunkry, silosy), zbiorniki na wodę, paliwa i gazy.
- Fundamenty pod maszyny – oddziaływania dynamiczne od maszyn i urządzeń.
- Oddziaływanie środowiska przemysłowego na obiekty budowlane: wpływ czynników środowiskowych na przyspieszone zużycie i uszkodzenia. Korozja chemiczna i fizyczna.
- Wpływy eksploatacji górniczej na obiekty powierzchniowe: wpływy bezpośrednie i pośrednie, deformacje terenu i wstrząsy górnicze. Odkształcenia i przemieszczenia obiektów budowlanych na terenach górniczych – budynki sztywne i odkształcalne, liniowe obiekty inżynierskie, budowle typu wieżowego.
- Oddziaływanie budowli na środowisko: oddziaływania bezpośrednie (wpływ budowy na kształtowanie środowiska, zmiany stosunków wodnych w podłożu itp.) i pośrednie (eksploatacyjne).

Project classes:

- Wstępny projekt hali przemysłowej (charakterystyczne przekroje pionowe i rzuty poziome).
- Zasady konstruowania budynków i budowli przemysłowych – analiza w oparciu o normy oraz dokumentację projektową wybranych obiektów przemysłowych (hale przemysłowe, kominy jedno- i wieloprzewodowe, chłodnie kominowe, zbiorniki).
- Trwałość i zużycie techniczne budowli w warunkach środowiska przemysłowego. Zużycie naturalne i czynniki przyspieszające zużycie. Metody określania stopnia zużycia obiektu. Zużycie i uszkodzenia a bezpieczeństwo konstrukcji.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 157 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in project classes 30 h
Realization of independently performed tasks 55 h
Completion of a project 40 h
Contact hours 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocenę końcową (OK) modułu oblicza się według wzoru:
OK = 0,6*E + 0,4*P
gdzie
E – ocena uzyskana z egzaminu (średnia arytmetyczna z wszystkich terminów)
P – ocena uzyskana z ćwiczeń projektowych

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczone przedmioty: materiałoznawstwo, budownictwo ogólne i instalacje budowlane, mechanika i wytrzymałość materiałów.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń projektowych.

Recommended literature and teaching resources:

LITERATURA PODSTAWOWA:

 1. Kral L.: Elementy budownictwa przemysłowego, t. I, II. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1984.
 2. Kwiatek J.: Podstawy budownictwa na terenach górniczych, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2004.
 3. Markiewicz P.: Projektowanie budynków halowych. Vademecum projektanta. ARCHI-PLUS, Kraków 2004.
 4. Rykaluk K.: Konstrukcje stalowe: kominy, wieże, maszty, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

 1. Broniewski T., Fiertak M.: Ochrona budowli przed korozją. Fizykochemiczne podstawy procesów korozyjnych w budownictwie, t. 1, Skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych. Politechnika Krakowska, Kraków 1991.
 2. Budownictwo betonowe, tom XII – Budowle przemysłowe. Praca zb. pod kier. I. Kisiela, Arkady, Warszawa 1970.
 3. Grabiec K.: Żelbetowe konstrukcje cienkościenne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1999.
 4. Kłoś Cz., Mitzel A., Suwalski J.: Zbiorniki na ciecze. Obliczanie i konstrukcja. Arkady, Warszawa 1961.
 5. Kwiatek J.: Obiekty budowlane na terenach górniczych. GiG, Katowice 2007.
 6. Stankiewicz H.: Zabezpieczenie budowli przed wilgocią, wodą gruntową i korozją. Arkady, Warszawa 1984.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Barycz St., Wodyński A.: Przykład wzmocnienia żelbetowej konstrukcji przekrycia hali przemysłowej (Example of reinforcement of hall cover r.c. construction). Konferencja Naukowo-Techniczna KILiW PAN, KN PZiTB, ITB, “Awarie budowlane”, Referaty, str. 81-86, Szczecin – Międzyzdroje 1994.
 2. Barycz St., Kocot W., Wodyński A.: Potencjalne przyczyny awarii galerii transportowych zlokalizowanych na terenach górniczych (Potential causes of brakedowns of transport galleries located on the mining areas). Przegląd Górniczy, nr 9/96, str. 11-13, Katowice 1996.
 3. Barycz St., Oruba R., Wodyński A.: Problemy trwałości zasobników na węgiel brunatny (na przykładzie bunkra szczelinowego Elektrowni „Turów”) (Problems of durability of bunkers for brown coal (disscused example: a slot bunker at the Power Plant „Turów”). Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, nr 70, s. Konferencje, nr 23, str. 27-36, Wrocław 1998.
 4. Barycz St., Oruba R., Wodyński A.: Problemy związane z adaptacją kominów żelbetowych do odprowadzania odsiarczonych spalin (Problems of adapting of renforced concrete chimneys to carry out desulphurizated flue gas). Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, nr 70, s. Konferencje, nr 23, str. 37-44, Wrocław 1998.
 5. Barycz St., Oruba R., Wodyński A.: Wzmocnienie uszkodzonych podciągów głównych zasobnika na węgiel brunatny (Reinforcing the damaged main binders for the brown coal bunker). XIX Konferencja Naukowo-Techniczna KILiW PAN, KN PZiTB, ITB, “Awarie budowlane’99”, Referaty, str. 781-788, Szczecin – Międzyzdroje 1999.
 6. Barycz St., Kocot W., Palka J., Wodyński A.: Zabezpieczenie budynku przemysłowego uszkodzonego w wyniku reaktywacji pustek w górotworze (Protection of an industrial building damaged as a result of rock mass cavity reactivation). Prace Naukowe GIG, s. Konferencje, nr 30 „V dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych”, str. 265-272, Szczyrk 1999.
 7. Barycz St., Oruba R., Wodyński A.: Przystosowanie istniejących kominów żelbetowych w elektrowniach do odprowadzania odsiarczonych spalin (Adaptation of the renforced concrete chimneys in Power Plants to carry out desulphurizated flue gas). Inżynieria Środowiska, tom 4, zeszyt 2, str. 365-375, Kraków 1999.
 8. Barycz St., Oruba R., Wodyński A.: O posadowieniu żelbetowego komina w zwartej zabudowie elektrowni (On Foundation Of Reinforced Concrete Chimney Within The Power plant Compact Building). Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, s. Konferencje, II Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy eksploatacji, remontów i wznoszenia budowlanych obiektów energetycznych”, str. 11-20, Wrocław 2000.
 9. Barycz St., Kocot W., Oruba R., Wodyński A.: Badania i rekonstrukcja obiektów granulacji żużla (Investigations and repairing of slag granulation structures). XX Konferencja Naukowo-Techniczna KILiW PAN, KN PZiTB, ITB, “Awarie budowlane”, Referaty, str. 125-132, Szczecin – Międzyzdroje 2001.
 10. Wodyński A, Oruba R., Firek K., Kocot W., Witkowski M., Piskorski T.: Problemy związane z oceną stanu technicznego zasobników węglowych (Problems relating to evaluation of the technical condition of coal bunkers). VIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Budownictwo w energetyce”, Szklarska Poręba 2012, Przegląd Budowlany, nr 5, str. 108–111, 2012.
 11. Firek K., Barycz St., Kocot W., Witkowski M.: Evaluating damage to a typical precast warehouse building (Ocena uszkodzeń typowej prefabrykowanej hali magazynowej). Geomatics and Environmental Engineering (Geodezja oraz Inżynieria Środowiska), vol. 7, no. 3, str. 25–34, Kraków 2013.
 12. Oruba R., Grudzień A., Barycz St., Gawlicki M., Firek K.: Stan awaryjny komina „mokrego” H = 150 m (Accidental condition of „wet” chimney H = 150). Materiały Budowlane, nr 5, str. 28-29, 2014.
 13. Barycz St., Firek K., Kocot W.: The role of testing technical features of concrete to assess predicted durability of massive reinforced concrete structures on the example of turbine set foundations (Rola badań cech technicznych betonu do oceny prognozowanej trwałości masywnych konstrukcji żelbetowych na przykładzie fundamentów pod turbozespoły). Artykuł przyjęty do druku w Geomatics and Environmental Engineering, Quarterly, AGH University of Science and Technology, Kraków 2015.
 14. Firek K., Rusek J., Wodyński A.: Drzewa decyzyjne w analizie intensywności uszkodzeń budynków halowych na terenach górniczych (Decision trees in the analysis of the intensity of damage to portal frame buildings in mining areas). Artykuł przyjęty do druku w kwartalniku Archiwum Górnictwa PAN (Archives of Mining Sciences), Kraków 2015.
Additional information:

W przypadku nieobecności student po konsultacji z prowadzącym zajęcia samodzielnie opanowuje wskazany przez prowadzącego zaległy materiał.
Obecność studenta na wykładzie nie jest obowiązkowa.