Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
DIS-1-510-s
Name:
Water Management and Protection
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Neverova-Dziopak Elena (elenad@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Neverova-Dziopak Elena (elenad@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 is aware of the results of engineering activities and its impact on the water environment IS1A_K02 Participation in a discussion
M_K002 able to determine the main goals and the method of priority tasks solution IS1A_K04 Execution of a project
Skills
M_U001 able to assess the suitability of water for public supply for drinking purposes IS1A_U01, IS1A_U02, IS1A_U03, IS1A_U17, IS1A_U21 Execution of a project
M_U002 able to choose the technological scheme of water treatment in dependence of its quality IS1A_U05, IS1A_U21 Project
M_U003 can calculate the necessary degree of reduction of pollutants in waste water and evaluate its impact on water quality of the recipient IS1A_U05, IS1A_U15, IS1A_U18 Execution of exercises
Knowledge
M_W001 student has an encouraged theoretical knowledge of the objectives and tasks of water management and its strategic importance in national economy development IS1A_W04, IS1A_W19, IS1A_W22, IS1A_W28 Test
M_W002 student has a general knowledge of water resources structure, kinds of water usage, the sources of water pollution and its consequences, and technical, organizational and legal aspects of water protection IS1A_W06, IS1A_W07, IS1A_W19 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 is aware of the results of engineering activities and its impact on the water environment + - - + - - - - - - -
M_K002 able to determine the main goals and the method of priority tasks solution - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 able to assess the suitability of water for public supply for drinking purposes - - - + - - - - - - -
M_U002 able to choose the technological scheme of water treatment in dependence of its quality - - - + - - - - - - -
M_U003 can calculate the necessary degree of reduction of pollutants in waste water and evaluate its impact on water quality of the recipient - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 student has an encouraged theoretical knowledge of the objectives and tasks of water management and its strategic importance in national economy development + - - - - - - - - - -
M_W002 student has a general knowledge of water resources structure, kinds of water usage, the sources of water pollution and its consequences, and technical, organizational and legal aspects of water protection + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Basic concepts and definitions. The structure of water resources

  Definitions, objectives and tasks; the history of development; water management strategy in Poland. Water cycle, quantitative and qualitative characteristics of water resources, indicators of water abundance

 2. Priority issues in water management

  Water shortages, floods, droughts, extreme hydrological phenomena. Water balance and state of water resources in Poland. Water resources as an ecological indicator of socio-economic development.

 3. Fundamentals of wastewater management

  Wastewater as the primary source of water pollution: basic definitions, classification, quantitative and qualitative characteristics, domestic wastewater system; methods of wastewater disposal and treatment; wastewater impact on water quality of recipients; conditions of wastewater discharge to the recipient.

 4. Water demand and water supply systems

  Legal requirements concerning the water quality used for municipal and industrial purposes. Standards of water consumption ; forecasting of water consumption. Fundamental information on water supply systems.

 5. Water protection

  Legal aspects of natural waters usage. Implementation of Water Framework Directive and other EU directives in Polish legislation. Protection of water resources: indicators of water quality criteria and water quality standards; classification and evaluation of water status. Contamination of surface water and groundwater; the sources of contamination; the main groups of pollutants. The consequences of water pollution; self-purification processes in surface waters. Priority issues in the field of water protection and conservation. Technical, legal and organizational issues of water protection

Project classes:
 1. Assessment of wastewater impact on water quality of the recipient

  Getting familiar with the processes of mixing and dilution of wastewater in the recipient; pollution balance equation; the conditions of wastewater discharge into the water of recipient; forecasting of water quality changes in the recipient under the influence of wastewater.

 2. The choice of technological scheme of water treatment

  Assessment of suitability of water for drinking water public supply, the choice of appropriate scheme of drinking water treatment plant.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 86 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Contact hours 11 h
Participation in lectures 15 h
Completion of a project 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Participation in project classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Calculated on the basis of the project with a weight of 0.5 and the evaluation of the colloquium weight of 0.5.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Literature
1. Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z.: Hydrologia ogólna. PWN, Warszawa 1999.
2. Bauer A.: Poradnik eksploatatora systemów zaopatrzenia w wodę. Wyd. “Seidel-Przywecki”, Warszawa 2005.
3. Chełmicki W.: Woda. Zasoby, degradacja, ochrona. PWN, Warszawa 2001.
4. Dojlido J. R.: Chemia wód powierzchniowych. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1995.
5. Dymaczewski Z., Oleszkiewicz J.A., Sozański M.M. (red.): Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków. PZITS 1997.
6. Kowal A.L., Świderska-Bróż M.: Oczyszczanie wody. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
7. Lampert W., Sommer U.: Ekologia wód śródlądowych. PWN, Warszawa 2001.
8. Sustainable Water Management in the Baltic Region. Books 1,2,3, Uppsala University, 1999.
9. English for Environmental Science. A Baltic University Publication,Uppsala, 2003.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Neverova-Dziopak E. Ekologiczne aspekty ochrony wód powierzchniowych. Monografia naukowa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2007.
 2. Neverova-Dziopak E. Podstawy zarządzania eutrofizacja antropogeniczną. Monografia naukowa. Wydawnictwo AGH, Kraków, 2010.
 3. Neverova-Dziopak E., Kowalewski Z. New Approach to Trophic State Assessment of Running Waters in Poland. International conference “ Contemporary problems in hydraulic engineering and water resources management”, Kraków, 15-17 kwietnia 2013.
 4. Neverova-Dziopak E., Kowalewski Z. Possibilities of Application of ITS Integral Criterion for Trophic State Assessment of Water Bodies in Poland VII International Environmental Forum “Baltic Sea Day”, St. Petersburg , 20-22 March 2013.
 5. Neverova-Dziopak E., Kowalczyk E., Kowalewski Z. Ocena stanu troficznego Narwi i Bugu z zastosowaniem integralnego wskaźnika ITS. The water environment: Problems of evaluation and protection: monograph / ed. Kazimierz H. Dyguś ; Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie: Oficyna Wydawnicza WSEiZ, 2011, s. 121-138.
 6. Neverova-Dziopak E., Kowalewski Z. Possibilities of Integral criteria Usage for the Purposes of Surface Water Ecological State Assessment. Materiały międzynarodowej konferencji “ Zagospodarowanie zlewni Bugu I Narwi w ramach zrównoważonego rozwoju”: monograph / ed. Kazimierz H. Dyguś; Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie: Oficyna Wydawnicza WSEiZ, 2011.
 7. Neverova-Dziopak E., Koszelnik P., Kowalczyk E., Batoszek L. Ocena stanu troficznego zbiornika zaporowego Solina. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 276. Kwartalnik Budownictwo i Inżynieria Środowiska, zeszyt 58, nr 2/2011, Rrzeszów.
 8. Neverova-Dziopak E., 2009. Problems of Ecological Monitoring of Surface Waters. Environment Protection Engineering, 2009, vol. 35, No 4, p. 81-91.
 9. Neverova-Dziopak E., Kowalewski Z., Alexejev M.I., 2009. Prospects for the Implementation of EU Water Framework Directive for Assessment of Ecological Status of Water Bodies in Poland. X International Environmental Forum “Baltic Sea Day” Thesis collection, Sankt Petersburg 2009, p. 184-186.
 10. Neverova-Dziopak E. Normowanie jakości środowiska jako narzędzie realizacji rozwoju zrównoważonego. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna pod patronatem Komitetu Inzynierii Środowiska PAN „INFRAEKO 2009”, Rzeszów-Niepołomice, 2009, s. 175-184.
 11. Neverova-Dziopak E., 2008. Zasady rozwoju zrównoważonego jako podstawa racjonalnego zarządzania i ochrony wód powierzchniowych. I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna pod patronatem Komitetu Inżynierii Środowiska PAN „INFRAEKO 2008”, Rzeszów-Paczółtowice, 2008, s. 173-177.
Additional information:

None