Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
DIS-1-607-s
Name:
Urban Greenery Management
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Świdwa-Urbańska Joanna (jurb@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Świdwa-Urbańska Joanna (jurb@agh.edu.pl)
dr inż. Wójcik Jerzy (jwojcik@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Bergier Tomasz (tbergier@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł zapoznaje studentów z kształtowaniem, urządzaniem i gospodarowaniem zielenią miejską ze szczególnym uwzględnieniem roli środowiska glebowego i jego przekształceń w ekosystemach miejskich.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość dużego znaczenia terenów zielonych w ekosystemie miejskim; rozumie potrzebę ich właściwego kształtowania i ochrony oraz interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania problemów związanych z gospodarką tego typu terenami IS1A_K02 Execution of a project,
Participation in a discussion
M_K002 przy realizacji zadania projektowego potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role IS1A_K03 Involvement in teamwork,
Execution of a project
M_K003 rozumie konieczność włączania wszystkich interesariuszy w ochronę zieleni miejskiej i zarządzania nią, zna metody i sposoby na realizację tego w praktyce IS1A_K07, IS1A_K02 Activity during classes
Skills
M_U001 potrafi korzystać z materiałów kartograficznych i systemów informacji przestrzennej do identyfikacji rodzajów terenów zielonych i inwentaryzacji zieleni miejskiej IS1A_U10, IS1A_U01 Project
M_U002 potrafi zaplanować miejską błękitno-zieloną sieć oraz zidentyfikować i zmapować usługi ekosystemów dostarczane przez różne formy zieleni miejskiej; zna praktyczne metody zwiększenia zakresu i efektywności dostarczania tych usług IS1A_U15 Project
Knowledge
M_W001 zna funkcje zieleni w miastach i rodzaje terenów zielonych, zasady kształtowania i konserwacji zieleni miejskiej oraz narzędzia do monitorowania i oceny jej jakości IS1A_W24, IS1A_W04 Test
M_W002 zna tendencje w kształtowaniu terenów zieleni miejskiej; ma wiedzę umożliwiającą identyfikację i porównanie kontrastów związanych z różnymi koncepcjami zieleni miejskiej oraz proponowanie możliwości jej rozbudowy IS1A_W07, IS1A_W26 Execution of a project,
Test
M_W003 posiada wiedzę w zakresie właściwości gleb antropogenicznych; zna zagrożenia dla funkcjonowania gleb w obszarach miejskich IS1A_W06 Test
M_W004 ma wiedzę na temat usług ekosystemów dostarczanych przez zieleń miejską i rozumie ich kluczową rolę dla gospodarki komunalnej, jakości życia mieszkańców i możliwości prowadzenia działalności biznesowej IS1A_W07 Test
M_W005 rozumie powiązania pomiędzy zielenią miejską a gospodarką wodami deszczowymi oraz ma uporządkowaną wiedzę na temat kluczowej roli zieleni miejskiej dla retencji wody deszczowej i jej oczyszczania IS1A_W07, IS1A_W06 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość dużego znaczenia terenów zielonych w ekosystemie miejskim; rozumie potrzebę ich właściwego kształtowania i ochrony oraz interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania problemów związanych z gospodarką tego typu terenami + - - - - - - - - - -
M_K002 przy realizacji zadania projektowego potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - - - + - - - - - - -
M_K003 rozumie konieczność włączania wszystkich interesariuszy w ochronę zieleni miejskiej i zarządzania nią, zna metody i sposoby na realizację tego w praktyce + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi korzystać z materiałów kartograficznych i systemów informacji przestrzennej do identyfikacji rodzajów terenów zielonych i inwentaryzacji zieleni miejskiej - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi zaplanować miejską błękitno-zieloną sieć oraz zidentyfikować i zmapować usługi ekosystemów dostarczane przez różne formy zieleni miejskiej; zna praktyczne metody zwiększenia zakresu i efektywności dostarczania tych usług - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna funkcje zieleni w miastach i rodzaje terenów zielonych, zasady kształtowania i konserwacji zieleni miejskiej oraz narzędzia do monitorowania i oceny jej jakości + - - - - - - - - - -
M_W002 zna tendencje w kształtowaniu terenów zieleni miejskiej; ma wiedzę umożliwiającą identyfikację i porównanie kontrastów związanych z różnymi koncepcjami zieleni miejskiej oraz proponowanie możliwości jej rozbudowy + - - - - - - - - - -
M_W003 posiada wiedzę w zakresie właściwości gleb antropogenicznych; zna zagrożenia dla funkcjonowania gleb w obszarach miejskich + - - - - - - - - - -
M_W004 ma wiedzę na temat usług ekosystemów dostarczanych przez zieleń miejską i rozumie ich kluczową rolę dla gospodarki komunalnej, jakości życia mieszkańców i możliwości prowadzenia działalności biznesowej + - - - - - - - - - -
M_W005 rozumie powiązania pomiędzy zielenią miejską a gospodarką wodami deszczowymi oraz ma uporządkowaną wiedzę na temat kluczowej roli zieleni miejskiej dla retencji wody deszczowej i jej oczyszczania + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

 1. Przekształcenia gleb w obszarach miejskich, czynniki antropogeniczne wpływające na kształtowanie się gleb tych obszarów. Zanieczyszczenie gleb miejskich.
 2. Kształt i znaczenie zieleni miejskiej, klasyfikacja terenów zieleni miejskiej.
 3. Tendencje w kształtowaniu terenów zieleni na obszarach zurbanizowanych. Przykłady różnych układów zieleni.
 4. Kryteria doboru, projektowania i urządzania różnych form zieleni miejskiej.
 5. Inwentaryzacja i ocena stanu roślinności miejskiej. Konserwacja terenów zieleni miejskiej.
 6. Aspekty ekohydrologiczne gospodarki zielenią miejską.
 7. Partycypacja społeczna w zarządzaniu zielenią miejską.Własność prywatna a ochrona zieleni.Wykorzystanie GIS do zarządzania obszarami zieleni miejskiej.

Project classes:

 1. Inwentaryzacja i ocena kompozycji oraz stanu zdrowotnego roślinności miejskiej.
 2. Analiza przestrzennego rozmieszczenia terenów zieleni miejskiej wybranego obszaru.
 3. Analiza możliwości realizacji błękitno-zielonej sieci na wybranym terenie. Identyfikacja i mapowanie usług ekosystemów dostarczanych przez taką sieć.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 15 h
Realization of independently performed tasks 6 h
Completion of a project 15 h
Contact hours 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocenę końcową (OK) modułu oblicza się według wzoru:
OK = 0,4*W + 0,6*P
gdzie:
W – ocena uzyskana z wykładu (kolokwium zaliczeniowego)
P – ocena uzyskana z ćwiczeń projektowych
W zakresie zaliczania ćwiczeń projektowych oraz kolokwium zaliczeniowego z wykładów studentowi przysługuje 1 termin poprawkowy.
Ocena z ćw. projektowych uwzględnia oceny z wszystkich terminów zaliczeń i jest średnią ocen z tych terminów.
W przypadku braku pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych lub z kolokwium zaliczeniowego (wykłady) wystawiana jest ocena końcowa: nie zal.
Zajęcia projektowe są obowiązkowe. Zaległości wynikłe z nieobecności studenta na zaj. projektowych, student winien uzupełnić i zaliczyć (przedstawić prowadzącemu zaległe zadania, projekty itp.)

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana podstawowa wiedza z zakresu biologii, ekologii, gleboznawstwa, hydrologii i rekultywacji.

Recommended literature and teaching resources:
 1. Łukasiewicz A., Łukasiewicz S.: Rola i kształtowanie zieleni miejskiej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2016.
 2. Gadomska E., Gadomski K.: Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni. Cz. I. Hortpress Sp. z o.o, 2005.
 3. Bartosiewicz A.: Urządzanie terenów zieleni. WSiP, Warszawa 2004.
 4. Zimny H.: Zastosowanie ekologii miasta w rozwiązywaniu funkcjonalności środowisk zurbanizowanych. [W:] Przyroda, ogród i krajobraz w życiu miasta. Warszawa 1993.
 5. Stępniewska B.: Tendencje kształtowania zieleni w wiekach XIX i XX w Europie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1996.
 6. Zachariasz A.: Współczesne kierunki i tendencje w projektowaniu parków publicznych. Nauk Przyr. Techn. 3(1), 2009.
 7. Kopacz -Lembowicz M., Kossowska-Cezak U., Mortyn D., Olszewski K.: Wpływ zieleni miejskiej na kształtowanie środowiska miejskiego. Wydawnictwo IKŚ-PWN, Warszawa 1984.
 8. Haber Z.: Kształtowanie terenów zieleni z elementami ekologii. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2001.
 9. Majdecki L.: Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych, Warszawa 1993.
 10. Wysocki Cz.: Miasto jako specyficzne środowisko życia roślinności, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Nauka Przyroda Technologie, Tom 2, Zeszyt 4, Poznań 2008.
 11. Bach A., Frazik–Adamczyk M.: Charakterystyka zagrożeń zieleni miejskiej za szczególnym uwzględnieniem zieleni w ciągach komunikacyjnych, Akademia Rolnicza w Krakowie, Katedra Roślin Ozdobnych, Kraków, 2006.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Bergier T., Kronenberg J., Lisicki P. (red.): Przyroda w mieście – rozwiązania. Zrównoważony Rozwój Zastosowania 4. Fundacja Sendzimira, Kraków 2013
 2. Bergier T., Kronenberg J., Wagner I. (red.): Woda w mieście. Zrównoważony Rozwój Zastosowania 5. Fundacja Sendzimira, Kraków 2014.
 3. Bergier T., Kronenberg J. (red.): Przyroda w mieście. Zrównoważony Rozwój Zastosowania 2. Fundacja Sendzimira, Kraków 2012.
 4. Kronenberg J., Bergier T., Lisicki P.: Usługi ekosystemów w praktyce a ogrody działkowe. [W:] Ogrody działkowe w miastach – bariera czy wartość? (red. M. Kosmala). Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Toruń 2013, s. 159–168.
 5. Kronenberg J., Bergier T., Maliszewska K.: Overcoming barriers to the use of ecosystem services for sustainable development of cities in Poland. Ekonomia i Środowisko, 2012, 2, 106–120.
 6. Świdwa-Urbańska J., Obrzut P., Ogiela E.: Effect of winter road maintenance on residual chloride concentration of national road no. 28 in Poland. (In:) Interdisciplinary issues of modern science (ed. M. Gliniak, J. Jaskowska-Lemańska). Pro Futuro Science Association, Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Krakow 2016, s. 73-79.
 7. Świdwa-Urbańska J., Obrzut P., Ogiela E.: Impact of salts from winter road maintenance on selected properties of roadside soils. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016, nr IV/3, 1521-1534.
 8. Krzaklewski W., Kowalik S., Wójcik J.: Problematyka zadrzewieniowo rekreacyjnego zagospodarowania wyrobisk po eksploatacji surowców skalnych na przykładzie rejonu Krzeszowic. Ogólnopolska Konferencja na temat: Niegórnicze wykorzystanie wyrobisk poeksploatacyjnych. AGH, Kraków 3-4.06.1993 r.
 9. Krzaklewski W., Wójcik J.: Wpływ zanieczyszczeń przemysłowych powietrza atmosferycznego na wybrane komponenty zbiorowisk leśnych rejonu olkuskiego. Zeszyty Naukowe AGH, Sozologia i Sozotechnika, 1990, z. 32, 201-216.
 10. Krzaklewski W., Wójcik J., Wąchalewski T.: Skażenie środowiska leśnego metalami ciężkimi w rejonie Olkusza. III Krajowe sympozjum “Reakcje biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe”. Poznań Kórnik 23-26.05.1994. Wydawnictwo „Sorrus”, Poznań-Kórnik 1996, s. 102-105.
Additional information:

Wykłady nie są obowiązkowe.
Nadrabianie ewentualnych zaległości w ramach konsultacji.