Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
DIS-1-713-s
Name:
Monitoring and restoration of surface waters
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Neverova-Dziopak Elena (elenad@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Neverova-Dziopak Elena (elenad@agh.edu.pl)
dr inż. Kowalewski Zbigniew (kowalew@agh.edu.pl)
Module summary

Celem zajęć jest zapoznanie się z metodami monitoringu i rekultywacji wód powierzchniowych: rzek, jezior oraz wód słonych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować program monitoringu wód i zlewni IS1A_U02, IS1A_U03, IS1A_U15, IS1A_U22, IS1A_K03 Execution of a project
M_U002 Potrafi dokonać oceny stanu troficznego wód powierzchniowych różnego typu , oraz oszacować ładunki substancji zanieczyszczających dopływających ze zlewni IS1A_U22, IS1A_U27, IS1A_K04, IS1A_K06 Execution of a project
M_U003 Potrafi zaplanować program działań ochronnych w obszarze zlewni oraz opracować koncepcję rekultywacji wód IS1A_U04, IS1A_U15, IS1A_U18, IS1A_U27, IS1A_K03, IS1A_K06 Execution of a project
Knowledge
M_W001 Zna role i znaczenie monitoringu wód, potrafi podać zasady organizacji i projektowania systemów monitoringu oraz ich oceny i klasyfikacji wód. IS1A_W06, IS1A_W07, IS1A_W19 Participation in a discussion
M_W002 Zna przyczyny zanieczyszczenia i degradacji wód, potrafi opisać ich konsekwencje IS1A_W06, IS1A_W07, IS1A_W19 Participation in a discussion
M_W003 Ma podstawową wiedze na temat samooczyszczania wód oraz na temat metod rekultywacji rzek i jezior IS1A_W06, IS1A_W07, IS1A_W19 Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować program monitoringu wód i zlewni - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać oceny stanu troficznego wód powierzchniowych różnego typu , oraz oszacować ładunki substancji zanieczyszczających dopływających ze zlewni - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi zaplanować program działań ochronnych w obszarze zlewni oraz opracować koncepcję rekultywacji wód - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna role i znaczenie monitoringu wód, potrafi podać zasady organizacji i projektowania systemów monitoringu oraz ich oceny i klasyfikacji wód. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna przyczyny zanieczyszczenia i degradacji wód, potrafi opisać ich konsekwencje + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma podstawową wiedze na temat samooczyszczania wód oraz na temat metod rekultywacji rzek i jezior + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Rola monitoringu w zarządzaniu zasobami wodnymi

  Monitoring wód jako integralna cześć zarządzania zasobami wodnym, podejmowania decyzji i oceny efektywności inwestycji ochronnych: cele i zadania monitoringu; aspekty prawne; terminologia Ramowej Dyrektywy Wodnej;struktura państwowego systemu monitoringu wód.

 2. Organizacja monitoringu wód

  Rodzaje monitoringu; zasady projektowania sieci monitoringu, zakres i częstotliwość badań; specyfika monitoringu poszczególnych typów wód; monitoring Bałtyku, monitoring osadów dennych

 3. Zasady oceny i klasyfikacji wód

  Typologia wód; ocena stanu wód powierzchniowych i podziemnych; wskaźniki jakości wód objęte monitoringiem; zasady oceny ogólnego stanu wód i oceny przydatności do różnych celów gospodarczych; zasady oceny stanu troficznego wód; interpretacja wyników oceny.

 4. Przyczyny degradacji ekosystemów wodnych

  Eutrofizacja jako problem priorytetowy. Przyczyny, mechanizm, konsekwencję ekologiczne, gospodarcze i społeczne. Ocena stanu troficznego wód

 5. Mechanizmy samooczyszczania wód

  Całokształt procesów hydrologicznych, fizycznych, chemicznych, biologicznych i innych, warunkujących zdolność wód do samooczyszczania. Wspomaganie naturalnych procesów samooczyszczania

 6. Sposoby rekultywacji rzek i jezior

  Metody mechaniczne, fizyczne, biologiczne. Remediacja, rekultywacja i rewitalizacja.
  Przykłady.

Project classes:
 1. Projekt monitoringu wód powierzchniowych
 2. Ocena wpływu sposobu zagospodarowania obszaru zlewni i identyfikacja źródeł zanieczyszczenia wód
 3. Ocena stanu troficznego wód powierzchniowych
 4. Szacowanie ładunków substancji zanieczyszczających z obszaru zlewni
 5. Opracowanie programu ochrony wód różnego typu: wód płynących, stojących, przejściowych i morskich
 6. Działania ochronne w zlewni
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 56 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in project classes 15 h
Contact hours 1 h
Participation in lectures 15 h
Preparation for classes 5 h
Completion of a project 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

OK=OP
ocena końcowa z zajęć OK jest równa ocenie z ćwiczeń projektowych OP.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu chemii i biologii środowiska.

Recommended literature and teaching resources:

Podstawy zarządzania procesem eutrofizacji antropogenicznej — [Basis of antropogenic eutrophication process management] / Elena NEVEROVA-DZIOPAK. — Kraków : Wydawnictwa AGH

Degradacja i ochrona wód. cz. I Jakość. Chełmicki W., 1997

Technologie ochrony środowiska : ćwiczenia audytoryjne – ochrona wód przed zanieczyszczeniem / Tadeusz Bulski, Jan Dojlido

Eutrofizacja jezior / Zdzisław Kajak

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Analiza przebiegu procesu eutrofizacji w ciekach krajobrazów wyżynnych i nizinnych na obszarze Polski — Analysis of eutrophication process in upland and lowland streams in Poland / E. NEVEROVA-DZIOPAK, Z. KOWALEWSKI // W: ECOpole’14 [Dokument elektroniczny] : Central European Conference : 15

Podstawy zarządzania procesem eutrofizacji antropogenicznej — [Basis of antropogenic eutrophication process management] / Elena NEVEROVA-DZIOPAK. — Kraków : Wydawnictwa AGH

Modelowanie zawartości chlorofilu-a w wodach płynących — Chlorophyll-a content modelling in running waters / E. NEVEROVA-DZIOPAK, Z. KOWALEWSKI // W: ECOpole’15

Znaczenie pojemności asymilacyjnej wód przejściowych i przybrzeżnych w oceanie bezpieczeństwa ekologicznego akwenów morskich — Assimilative capacity of transitional and coastal waters in ecological security assessment of marine areas / Elene NEVEROVA-DZIOPAK // Ochrona Środowiska / Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Dolnośląski ; ISSN 1230-6169.

Additional information:

Brak